"Робинзон дхынҳәуеит": Архип Лабахәуа ицәыргақәҵа иацҵахоит

6
(ирҿыцуп 17:14 26.06.2020)
Рашәара 25 рзы Фазиль Искандер ифырхацәа рыскульптурақәа равтор амшын аԥшаҳәаҿы ацәыргақәҵа ааиртит.

АҞӘА, рашәара 26 - Sputnik. Рашәара 25 рзы иаатыз Аҟәатәи асахьаҭыхыҩ Архип Лабахәуа ицәыргақәҵа мышкы бжьажьны асабшагь аус ауеит.

Ацәыргақәҵа аҭаара алшоит асааҭ 12:00 инаркны 17:00 сааҭ рҟынӡа Амҳаџьырцәа рыԥшаҳәаҿы, атәыла Ахадара иацәыхарамкәа. Аҭаара хәыда-ԥсадоуп.

"Робинзониада, мамзаргьы сара акарантин аамҭа шысхызгаз" захьӡу ацәыргақәҵа иаҵанакуеит 20 рҟынӡа ахалаҽыԥхьакреи акарантини ртема еиднакылаз иусумҭақәа.

Обиектцыԥхьаӡа марқьаф ҟаԥшьылеи еиқәаҵәалеи ирыҵаҩуп ахҳәаақәа. "Ацәыргақәҵа еиҿыскаауеит, ауаа агәахәара рысҭарц", - иҳәеит автор.

"Сара акарантин аԥҟаррақәа зегьы срықәныҟәон. Аус адызулон Робинзон изкыз ацәыргақәҵа. Сара схаҭа Робинзон сакәны схы збон. Избоз-исаҳауаз аҽакала еилыскаар сҭаххеит, аҽакала ицәырызгар сҭаххеит. Зегьы Робинзон итемала еидыскылт, избанзар ҳара зегь маҷк-маҷк акәзаргьы ҳ-Робинзонқәоуп", - иҳәеит иара.

Лабахәуа агәра ганы дыҟоуп аҟазара азҵаарақәа цәырнагозароуп ҳәа. Асахьаҭыхыҩ иажәақәа рыла, аконцептуалтә ҟазара аилкаара уадаҩуп, автор ииҳәарц ииҭахыз анузеилымкаауа ыҟоуп, ари ацәыргақәҵагьы уи азы шаҳаҭра ауеит.

"...Иаабац, иҳаҳац аҽа интерпретациак анауҭо, ажәеихдак аилкаара уҽаназушәо еиԥш иҟалоит. Сара аекспериментқәа бзиа избоит. Убас апластик иалхыз ахәмарга – ацәыргақәҵаҿ игильотинахаз, шықәсыбжак исыцрыҵуамызт. Ацәыргақәҵа аус адулара саналага еилыскааит ари 35-хы зҭаӡо гильотинан ишыҟаз", – ҳәа иҳәоит иара.

Лабахәуа иажәақәа рыла, ацәыргақәҵа иҩыза, ашәҟәыҩҩы Надежда Венедиктова илзикит.

"Ирацәаҩуп ауаа зыбзазара иалашьцылаз, аиҭакрагьы зҭахым", – лҳәоит Венедиктова асахьаҭыхыҩ иҟазара далацәажәо, ауаа иахьеи-уахеитәи аҟыбаӡыба ралхразы иалшо рацәоуп ҳәа лыԥхьаӡоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

2
(ирҿыцуп 17:28 05.08.2020)
Аҵлақәа ркульт ҳажәлар рытрадициатә культураҟны ҭыԥс иааннакыло, зымшьҭа бзиоу ма ицәгьоу ҳәа ирԥхьаӡо аҵлақәа арбану арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik аефир аҟны.

Абри анҵамҭа атексттә версиа шәаԥхьар ҟалоит абра:

2

Урыстәылеи Аԥсни рҳәаа аадыртызар аахыс 92 нызқьҩык ауаа ахысхьеит

7
(ирҿыцуп 16:52 05.08.2020)
Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа ахысразы официалла аԥкырақәа аԥырхит нанҳәа 1 азы.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара аҳәаа аадыртызар аахыс 92 нызқьи 61-ҩык аҳәаа иахысит ҳәа аанацҳауеит Шәачатәи аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

Нанҳәа 1-5 ирылагӡаны  аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала ииасит 18 821  транспорттә хархәага.

Урҭ рҟынтәи: 17 614  автомашьына ласы, 751 еидарамҩангага, 456 автобус.

"Иалшо ауснагӡатәқәа зегьы мҩаԥаагоит аҳазалхратә хылаԥшра арласразы, аҳәаа аамҭарацәада ахысразы. Наҟ-ааҟ аус руеит 23 цәаҳәа.  Убри аан еизҳауеит апассаџьырцәеи атранспорти рхыԥхьаӡара", - ҳәа азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы.

Иахьа, нанҳәа 5 рзы Шәача ақалақь ахадараҿы Шәача ахада Алексеи Копаигородски амчратә структурақәеи атуристтә усхк анаплакқәеи алархәны Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿ аҭагылазаашьеи аҳәаахьчаратә ҭыԥ "Адлер" аусура аиӷьтәышьеи рзы аилацәажәара мҩаԥигеит.

Уаанӡа, Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара аҳәаа аадыртызар, нанҳәа 1-3 рыла 30 нызқьҩык аҳәаа ихысит ҳәа аанацҳаит Шәачатәи аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

7
Аптечка

Россотрудничество Ливан арыцҳара иақәшәаз рзы ахәшәқәа реизгара хацнаркит

3
(ирҿыцуп 18:03 05.08.2020)
Ливан аҭыԥ змаз аԥжәара иахҟьаны, аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, шәҩык ауааԥсыра ҭахеит, ԥшь-нызқьҩык рҟынӡа аахақәа роуит. Иҟоуп иара убас хабарда ибжьаӡыз. Аџьар Ҟаԥшь ливантәи аилазаара адырра ҟанаҵеит 60-ҩык рҭагылазаашьа акыр ихьанҭоуп ҳәа.

АҞӘА, нанҳәа 5 -  Sputnik. Россотрудничество алаҳәара ҟанаҵеит аҿаҳәага материалқәеи зыда ԥсыхәа ыҟам ахәшәқәеи еизгазарц Беирут арыцҳара иақәшәаз рзы ҳәа аанацҳауеит Ливантәи ареспубликаҿ иҟоу Россотрудничество ахаҭарнакра.

Ахәшәқәа рнагара ҟалоит Беирут иҟоу Урыстәылатәи акультуратә центр ахь.

"Еизгахо ахәшәқәа зегьы Ливантәи ареспублика Агәабзиарахьчара аминистррахь инашьҭхоит", - ҳәа ҳәоуп адырраҭараҿы.

Уи адагьы изҭаху зегьы ирымоуп алшара ааха зауз рзы ашьа арҭарц.

Уаанӡа, Ливантәи ареспублика Агәабзиарахьчара аминистр Хамад Хасан аҳәамҭа ҟаиҵахьан аԥжәараан ахәышәтәырҭақәа ԥшьба шьаҭанкыла ишырхәашоу азы. Уа ишьҭаз ачымазцәа егьырҭ ахәышәтәырҭақәа рахь ииагахеит. Уи еиҳагьы иаруадаҩит аҭагылазаашьа ҳәа иҳәеит иара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3