Инна Бенделиани: сабду Леуант Қәинаӡеи Спирдон Адлеибеи аиашьара шрыбжьарҵаз

850
(ирҿыцуп 10:03 28.06.2020)
Ԥсыуаҵас аиашьара анрыбжьарҵоз ахҭысқәа маҷмызт, иахьагьы иныҟәызго рацәаҩымзаргьы, иҟоуп. Уи аҵак дуи аҭакԥхықәреи ацуп. Цандрыԥшьтәи абжьаратә школ №2 аҿы акыр шықәса аус зуаз, ауаажәларратә усзуҩ Инна Бенделиани еиҭалҳәеит лабду аиашьа дыширҳаз иадҳәалоу аҭоурых.

Саида Жьиԥҳа, Sputnik

Аамҭала Дал ыҵзырцәажәаауаз, унеишь-уааишь ҳәа ззырҳәоз аԥсуа хаҵа Леуант Хҭыжә-иԥа Қәинаӡе иуаажәлар деицырдыруан ииашареи иҟазшьа џьбареи рыла. Усҟан азакәан ӷәӷәала аус ауан азы, баша абџьар узныҟәгомызт, аха Леуант кьарахәда аӡәгьы ихаҿы дизаагомызт. Алеишәа ҷыда змаз аԥсуа хаҵа абџьар ицымкәа шьаҿак ҟаиҵомызт.

Леуант Хҭыжә-иԥа инхара-инҵыра уаҩ даҵашьыцратә иҟан. Иԥстәы, иԥсаатә, ишьхымзақәа уҳәа зегь рыла дбарақьаҭын. Инхамҩа аныҟәгара аусзуҩцәа азкын.

"Сабду иабшьҭра амҳаџьырра зхыганы иаақәаз иреиуоуп. Дара Далтәқәан, Ҭырқәтәылантәи ианыхынҳә аамҭакы Тҟәарчал инхеит, анаҩс Далҟа ицеит. Сара иахьынӡаздыруа, ари ақырҭуа жәла Қәинаӡе ишьҭырхыз ауп, рыԥсуа жәла хаҭа ԥсахуп иҟалахьаз машәырқәак ирхырҟьаны", - еиҭалҳәоит амоҭа Инна Бенделиани.

1948 шықәсазы Леуант Қәинаӡе дақәшәоит наӡаӡа иԥсҭазаара зыԥсахуа ахҭыс.

© Foto / Саида Жиба
Леуант Қәинаӡе

Уахык зны ԥсрак аҟынтә дшаауаз, Леуант абнараҟынтә "шәсыцхраа" ҳәа хаҵабжьык иаҳаит.

Дааҽыжәҵны, аӷызбжьы ахьгоз днеизар, ԥшьҩык ахацәа ахаҳә дуқәа рыла аӡәы дыршьырц ихәахәара иаҿын. "Шәнапы шәҩах" ҳәа дышрықәҟаазгьы, хьаас дымкыкәа, иара иганахьгьы аршәра ианалага иҽы иаахеит, нас ажәҩан ахь дымхысыр амуит. Уигьы анамыхәа, руаӡәы ишьапы деихсит. Убасҟан ауп ацәгьоуцәа ихәыз рҩыза дрыманы рыҽӡаны ианца. Леуант ааха ӷәӷәа зырҭаз иеиқәырхара иҽазишәеит азы, егьырҭ дырхьымӡеит.

Анаҩс еилкаахеит дара шақырҭцәаз, Жәыргьыҭҟа иқәҵны ишцаз. Леуант ахаҵа иҽы ахәда дықәҵаны, Тҟәарчал дахьынхоз ҭҵааны, аҩныҟа дигеит. Иара д-Адлеибан, Спирдон ихьӡын.

© Foto / Саида Жиба
Спирдон Адлеиба

"Сабду Спирдон Адлеиба аҩны данаанижь, "сеиқәырхаҩ, уазусҭада" ҳәа аарлаҳәа ибжьы ҭганы даниазҵаа, "уҽыхәшәтәы, уи нас еилукаап" ҳәа иаҳәаны, ашҭа дынҭыҵит. Спирдон амал змаз уаҩын, уи ауп дызхдырҟьаз ацәгьахәыццәагьы", - лажәа иацылҵоит Инна Бенделиани.

Ҩымчыбжь ааҵуаны, Хҭыжә Қәинаӡе Тҟәарчал дахьынхоз игәараҭахь Адлеиаа рҟынтә аҽцәа неит. Аброума Леуант Қәинаӡе дахьынхо ҳәагьы иҵааит. Ишҵабыргыз анеилыркаа, аԥшәмацәа ирарҳәеит "Спирдон Адлеиба ҳааишьҭит, Леуант дибарц иҭахуп" ҳәа.

"Сабду икьарахә ааимӷаиҵан, аҽы днақәтәан, изааиз ауаа дынрышьҭалеит. Ус Спирдон иашҭахь инеибагеит. Уи аамҭазы аԥшәма ацә ду шьны, аишәа рхианы "сыԥсы еиқәзырхаз дааит" ҳәа гәаартыла асас диԥылеит. Иахьарнахыс иашьас дшыҟаиҵоз наиаҳәаны, инапы зеиуаҟамыз ахьтәы сааҭ ахаиҵеит. Леуантгьы, "ари уара уеиқәзырхаз ауп" иҳәан, икьарахә ааҭыганы Спирдон инаииркит. Ирыбжьарҵаз аиашьара дырӷәӷәарц азгьы ршьа еиларҭәеит", - ҳәа азгәалҭеит Леуант имоҭа.

Хҭыжә Қәинаӡе иԥазаҵә Адлеиаа дуқәа иашьас дҟарҵеит ҳәа аниаҳа, иаргьы ачара уны, аҭынхацәа ҿыццәа ааиԥхьеит. "Иахьанахыс сгәы ҭынчуп, сԥазаҵә аиашьа диоуит, саргьы - даҽа ҷкәынк", - ҳәа игәырӷьара ҵҩа амамызт. Аиашьара абжьаҵара аҳаҭыр азы, Спирдон Адлеиба Қәинаӡеиаа аҽы кәадырны ҳамҭас ирҭеит.

Убри нахыс, аҩҭаацәарак рыцәгьеи рыбзиеи акы акәхеит. Леуант фҩык ихшареи, Спирдон хҩык ихәыҷқәеи бзиа еибабон, рыԥсы еилан, аӡәи-аӡәи аангылара еизцон. Леуанти Спирдони адунеи рыԥсаххьеит, аха Инна Бенделиани лажәақәа рыла, дара ирыбжьарҵаз иԥшьоу аиашьара мырӡуа рмоҭацәеи, урҭ ирхылҵызи иааргоит.

Абас, ажәытәтәи аамҭақәа раан, ауаа еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа рыла аиашьара рыбжьалон, ишьҭибахуан. Убри аамҭазы иахьа џьоукы-џьоукы шьала-дала ирзыҟоу идырны ирцәыхарахоит акәымзар.

Инна Бенделиани ԥсуаҵас аиашьара абжьаҵара лара лыԥшәмагьы Гәырам Шьакаиа ишныҟәиго лҳәеит. Шықәсқәак раԥхьа Гагра ақалақь инхо Беслан Барцыци иареи еишьцәас ишьҭибахит. Анаҩс рҭаацәарақәа хьыла еибабеит. Рыцәгьеи рыбзиеи рҿгьы гәакьацәас еидгылоуп.

Ас еиԥш иԥшӡоу аҵас ҳажәлар рзы ималуп, жәҩахыр еибыҭароуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

850
Алиас Авидзба

Аҩӡба: аҭыԥҳацәа ахысшьа иаҳа ирлас ирыцааиуеит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам

12
Ачадара иҟоу "Аԥсуа хысратә клуб" ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Алиас Аҩӡба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҭыԥан ашәарҭара шеиҿкаау, насгьы избан аҭыԥҳацәа ахысраҿы алҵшәа бзиақәа заадырԥшуа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡба "Аԥсуа хысратә клуб" аусура иазкны

"Ахысҩы данаалаик, аинструктор раԥхьа атеориатә курс дахижьуеит, уи сааҭк инарзынаԥшуа ицоит. Акласс аҿы икыдуп афотоматериалқәа, урҭ рыла ахысҩы иҳамоу абџьар хкы аҟнытә иалихыр илшоит иара ииҭаху, уи аимыхшьа, аибыҭашьа ирбаны, акышьа, агылашьа иеилыркааны ахысырҭахь диаргоит. Уаҟагьы иара дицуп аинструктор. Ахысра аҽазыҟаҵара сааҭки, сааҭки бжаки аамҭа агоит. Абри аус зегьы аан ашәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнакгьы дрыцуп. Араҟа ус баша ахысшьа ада, абџьар аныҟәгашьа, уи ахархәашьа акультурагьы аҭыԥ амоуп. Иааџьаушьаратә, иаауа рахьтә аҭыԥҳацәа рацәоуп. Иҟоуп лассф-лассы иаҳҭаауа. Шьоукы ахысра спортк аҳасабала иазнеиуеит, абџьар бзиа ирбоит. Иҳәатәуп, аҭыԥҳацәа рхысшьа ҽакала ишеиҿкаау, иаҳа ирлас ишрыцааиуа. Иҭышәынҭәалоуп аҟнытә, ироуа аинформациа иаҳа лассы ирыдыркылоит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам, ҭынч ихысуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12
Аԥсны Апарламент ахь аиҭалхрақәа рҿы абжьыҭара хыркәшоуп

Аԥсны Апарламент ахь аиҭалхрақәа рҿы абжьыҭара хыркәшоуп

15
Амҽыша, ԥхынгәы 12 рзы Аԥсны имҩаԥысит атәыла Апарламент аҟны иҭацәыз амандатқәа ԥшьба рахь аиҭалхрақәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 12 - Sputnik. Аԥсны Апарламент ахь аиҭалхрақәа раан алхратә ҭыԥ хадақәа ԥшьба аркын асааҭ 20:00 рзы амҽыша, ԥхынгәы 12 рзы. Урҭ аусура иалагеит ашьыжь, асааҭ 8:00 рзы.

АКХ асааҭ 18:00 рызтәи адыррақәа рыла, алхратә ҭыԥқәа зегь рыҟны ауаа рааишьала алхрақәа шьақәгылеит.

Ибжьы аиҭеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниагьы, уи Тамшь ақыҭаҟны дахьҭаҩу аҭыӡҭыԥ ала иҟоу алхратә ҭыԥ даҭааит.

Азакәан ишаҳәо ала, алхратә ҭыԥқәа ркомиссиақәа алҵшәақәа ҩымш ирҭагӡаны реихшьаларазы азин рымоуп. Заанаҵтәи алҵшәақәа анрыларҳәалак ашьҭахь, абжьыҭара шымҩаԥысыз азы ашшыԥхьыӡқәа ҟалар, АКХ ҽнак ахи аҵыхәеи рыла урҭ рыднакылоит.

Бзыԥтәи алхратә ҭыԥ хада № 10 ала Жәлар Реизара адепутатрахь кандидатцәас иқәгылоуп Ҭамаз Леибеи Ҭемыр Беиеи; Оҭҳаратәи алхратә ҭыԥ хада №14 ала Жәлар Реизара адепутатрахь кандидатцәас иқәгылоуп Робесҭан Габлиеи Алмасхан Барцыци; Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ хада №18 ала - Асҭамыр Ахбеи Алхас Ҳагбеи; Кындыӷтәи алхратә ҭыԥ хада №31 ала - Аидар Кәыҵниа, Гарри Кокаиа, Џьансыхә Адлеиба.

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥысуеит ԥхынгәы 12 рзы иҭацәыз амандатқәа ԥшьба рахь - атәыла ахадас иалырхыз Аслан Бжьаниа, аԥыза-министрс иҟарҵаз Александр Анқәаб, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс иҟарҵаз Дмитри Дбар, Гагра араион ахадас иҟарҵаз Иури Хагәышь рҭыԥқәа рахь.

15