Амилаҭтә банк 2020 шықәса актәи азбжаз ахсаалагақәа рыла заҟа операциа мҩаԥгаз ӡырнагеит

10
(ирҿыцуп 14:01 17.07.2020)
Амилаҭтә ԥарашәаратә система "АԤРА" рымаҵ ауеит жәларбжьаратәи аԥарашәаратә системақәа рбанк хсаалагақәеи аԥарахсаалага "Мири".

АҞӘА, ԥхынгәы 17 - Sputnik. Абанктә хсаалагақәа змоу 2020 шықәса аԥхьатәи азбжазы 7,132 миллиард мааҭ рыхә аоперациақәа мҩаԥыргеит ҳәа аанацҳауеит Амилаҭтә банк асаит.

Амилаҭтә ԥарашәаратә система "АԤРА" аинфраструктурала имҩаԥган 13,7%, ма 861 миллион мааҭ рыла ҵыԥх аасҭа еиҳаны операциа:

  • АԤРА асистемала - 63,3%
  • Жәларбжьаратәи аԥарашәаратә системала – 31,4 %,
  • Аԥарашәаратә система "Мир" ала – 5,3%.

2020 шықәса аԥхьатәи азбжазы урыстәылатәи абанктә хсаалагақәа рыла имҩаԥган 2,616 миллиард мааҭ рыхә операциа, аԥарахсаалагақәа "Миргьы" абрахь иналаҵаны (377 миллион).

Атауарқәа рыхәшәаразы анапынҵадатә операциақәа ишьақәдыргылеит 943 миллион мааҭ:

  • МПС ахсаалагақәа рыла 737 миллион мааҭ
  • ахсаалагақәа "Мир" рыла - на 102 миллион мааҭ
  • ахсаалагақәа АԤРА рыла - 104 миллион мааҭ.
Бжьаратәла АԤРА ала аахәарақәа мҩаԥган 568 000 мааҭ рыхә. 2020 шықәса рзы НПС АПРА аинфраструктура 161 POS-терминал рыла еизырҳан. Зынӡа Аԥсны иахьаҵанакуа 2090 терминал ыҟоуп. АԤРА ала 2020 шықәсазы 6,189 миллиард мааҭ роперациа ҟаҵан.

2019 шықәса рзы аԥарашәаратә система "АԤРА" змоу урыстәылатәи аԥарашәаратә система "Мир" абанктә хсаалагақәа рхы иадырхәо иалагеит. Жьҭаарамза инаркны "АԤРА" ала Урыстәылеиԥш ахсаалага "Мир" ахархәара ахьамоу атәылақәа рҿы аԥарашәара рылшо иҟалеит.

2020 шықәса актәи азыбжала АԤРА "World" змоу аҳәаанырцә 21,03 миллион мааҭ рыхә аоперациақәа мҩаԥыргеит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгьиа авирус змоу Гал рыхәышәтәразы

30
(ирҿыцуп 20:03 28.09.2020)
Гал араион ахәышәтәырҭа хада аҳақьым хада Асҭамыр Гамгьиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус змоу рзы Галтәи ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгиа авирус змоу Гал рыхәшәтәразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Амза 15 рҟынӡа еиқәыршәатәуп аҟәша. Иҳаԥшааит аҭыԥ. Усҟан ацхыраара лас астанциа ахьыҟаз аҭыԥ аҿы 10 каруаҭк алаҳхырц азы. Асмета ҟаҳҵеит, иаҭаху азы ашәҟәқәа ҳҩит, иааиуа амшқәа рзы иҳашьҭуеит. Иаарласны ашоура змоу зегьы убри аҟәшахьы инаганы, акоронавирус азы анализқәа ҟарҵаанӡа уа иҟалоит. Аҳақьымцәа уаҟа аус зуло алҳаԥшаахьеит, амедиаҳәшьцәа ракәзар, урҭгьы ҟалоит. Иааиуа амзазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәарҭахь иҳашьҭраны иҟоуп бригадак, урҭ еиқәҳаршәахьеит. Сгәы ианаагоит аҳақьымцәа уаарыдтәалан ишрыхәҭоу аинформациа дара рҟынӡа инаугар, аҿкы ахәышәтәра ҳҭахым ҳәа зҳәо даара имаҷхоит. Аибашьраан доусы иара иус идыруан, уажәы аҭынч ԥсҭазаараҿгьы џьара гәаҟрак ҟалар, аҳақьымцәа ирдыруазароуп дара рыда ажәлар ԥсыхәа шрымам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Гамгьиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

30

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

13
(ирҿыцуп 19:21 28.09.2020)
Цәыббра 30 рзы Аԥсны иазгәарҭоит 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира 27 шықәса ахыҵра.

АҞӘА, цәыббра 28 – Sputnik. Очамчыра араион Аҭара ақыҭан имҩаԥган Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа аартра ацеремониа.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ипресс-маҵзура ишаанацҳаз ала, ахада ихатә ԥараны 220 нызқь мааҭ алеигалеит иҭахаз рбаҟа аиҭашьақәыргыларазы.

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

Ацеремониа атәыла ахада идагьы иалахәын ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, ихаҭыԥуаҩ Зураб Қаџьаиа, Очамчыра араион ахадара, Атәылахьчара аминистрра ахаҭарнакцәа, Апарламент адепутатцәа, Нхыҵ Кавкази Алада Урыстәылеи рҟынтәи хатәгәаԥхарала еибашьуаз, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ақыҭа ауааԥсыра.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы аиааира 27 шықәса ахыҵра иазкыз ауснагӡатәқәа рыхәҭак аԥыхуп аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иахырҟьаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

13