Аԥсны ахада Иусбарҭа аусзуҩцәа акоронавирус агәаҭаразы атестқәа ирхысуеит

16
(ирҿыцуп 20:41 29.07.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа аицәахара инамаданы ԥхынгәы 29 рзы ажәлар рахь ааԥхьара ҟаиҵеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 29 – Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Иусбарҭа аусзуҩцәа акоронавирус рылоу ирыламу агәаҭаразы атестқәа ирхысуеит ҳәа Sputnik иазеиҭарҳәеит ахада ипресс-маҵзура.

Аусбарҭаҿы иазгәарҭеит ԥхынгәы 29 рзы имҩаԥысраны иҟан Аслан Бжьаниеи Апарламент адепутатцәеи реиԥылара, аԥыза-министри аиҳабыра алахәылацәеи алархәны.

"Аиԥылара иалахәхараны иҟан атәыла аполитикатә партиақәа рхаҭарнакцәа. Аха адепутатцәа руаӡәк акоронавирустә инфекциа имазар ҟалоит ҳәа иҟаз адырра иахҟьаны аиԥылара ахыган", - рҳәеит апресс-маҵзураҿы.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа аицәахара инамаданы ԥхынгәы 29 рзы ажәлар рахь ааԥхьара ҟаиҵеит.

Бжьаниа иазгәеиҭеит атәыла анапхгара иҟоу аҭагылазаашьа бзианы ишеилыркаауа, аҳәаа ахьаркугьы ажәлар рыбзазара ианаҭо анырра шырбо, аха аԥыжәара зырҭо атәылауаа ргәабзиара шакәу.

Аԥсны аоперштаб адыррақәа рыла ԥхынгәы 28 рзы акоронавирус зыхьхьоу рхыԥхьаӡара 63-ҩык ыҟоуп. Урҭ рҟынтәи 37-ҩык ргәы бзиахахьеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

16
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (713)
Кобахьиа Лаврик Амқәаб изы: агәаӷь змаз, пату зқәыз еибашьҩын

Кобахьиа Лаврик Амқәаб изы: агәаӷь змаз, пату зқәыз еибашьҩын

2
(ирҿыцуп 19:44 24.09.2020)
Иԥсҭазаара далҵит Аԥсны Афырхаҵа Лаврик Амқәаб. Аибашьраан Тҟәарчалтәи аполк адҵаҟаҵаҩыс иҟаз аибашьҩы арадио Sputnik аефир аҿы дигәалаиршәоит Аԥсны Афырхаҵа Аслан Кобахьиа.

 

Кобахьиа Лаврик Амқәаб изы: агәаӷь змаз, пату зқәыз еибашьҩын

Атәыла раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду иабалак ириҭомызт ҳәа азгәеиҭеит Кобахьиа аиҿцәажәара алагамҭаз.

"Иара деибашьуан Мрагыларатәи афронт аҿы, Тҟәарчалтәи аполк командирс даман. Тҟәарчалаа ирылшаз рацәоуп аибашьраан, уи баша-маша далырхуамызт аполк еиҳабыс. Аибашьраҿы агәаӷь змаз, пату зқәыз аибашьҩы иакәын. Иареи сареи ҳаибадырит Егры ацҳаҿы Аиааира амш аҽны, убри аахыс аиҩызара ҳабжьан. Аибашьра ашьҭахь акыраамҭа Гал араион аус еицаҳаухьан. Иара аӷьеиҩҳәа иҟаз аԥсуа ҷкәына бзиа иакәын", - ҳәа иҳәеит Кобахьиа.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

2

Аԥснытәи аҵарауааи Нхыҵ-Кавказтәи ауниверситети аусеицуразы еилацәажәеит

28
(ирҿыцуп 19:09 24.09.2020)
Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университет аусзуҩцәа рделегациа Аԥсны усутә ныҟәарыла иаҭааит.

АҞӘА, цәыббра 24 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университет аусзуҩцәеи Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аусзуҩцәеи реиԥылара мҩаԥысит Аҟәа, цәыббра 24 рзы.

Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Зураб Џьапуа иажәақәа рыла, рколлегацәа раара хықәкыс иамоуп Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аусуреи аиҿкааратә структуреи реилкаареи Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университети Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи русеицура алацәажәареи.

Ԥхьаҟатәи аусеицура аԥеиԥшқәа дрылацәажәо, Џьапуа иазгәеиҭеит Аԥсны агеографиатә ҭагылазаашьеи аҳауатә ҷыдареи ареспублика аексперименттә ҭҵаарақәа рзы иҭыԥ бзианы ишыҟарҵо. Иара игәаанагарала, Аԥсны иалшоит ананотехнологиатә институти ареабилитациатә центри раԥҵара.

"Ҳара ҳхырхарҭақәа ирхадароу аинырра акурси аусеицуреи роуп. Асовет аамҭазы иҟаз аҭҵаарадырратә усҳәарҭақәа ирымаз аимадарақәа зегь реиқәырхара залмыршахеит. Дара еиԥҟьеит СССР анеилаҳа ашьҭахь, Аџьынџьтәылатә еибашьра иахҟьаз аполитикатәии аекономикатәии ҭагылазаашьақәа рышьҭахь, Урыстәыла Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ареформақәа рышьҭахь. Убри азы ирацәоуп изызхәыцтәу, иҟаҵатәу", - иҳәеит иара.

Нхыҵ-Кавказтәи ауниверситет аректор Дмитри Беспалов иҳәеит ауниверситет ишазԥхьагәанаҭо "аԥеиԥш змоу ахырхарҭақәа аус рыдулара".

"Ҳара иахьа Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ҳаҭааит ԥхьаҟатәи аусеицуразы апланқәа ҳрылацәажәарц. Ҳуниверситет азыхиоуп Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи иареи афизика, ахимиа, ананотехнологиақәа, агротехнологиақәа, афатәаалыҵ атехнологиақәа, аполитологиа русхк аҟны аусеицура. Аԥсны агеографиатә ҭагылазаашьа ҷыда инадҳәаланы иалшоит иаԥҵахар атуризм, амедицина, ареабилитологиа русхк иатәу ацентр аԥҵара", - иҳәеит иара.

Нхыҵ-Кавказтәи ауниверситет аԥҵан 2012 шықәса рзы - Нхыҵ-Кавказтәи аҳәынҭқарратә техникатә университет, Ставропольтәи аҳәынҭқарратә университет, Пиатигорсктәи аҳәынҭқарратә гуманитар-технологиатә университет рышьаҭала.

Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университет ахь иаҵанакуеит: агуманитартә, анџьныртә, азиндырратә, аматематикеи аинформациатәи технологиақәа, Адгьыл азы аҭҵаарадыррақәа, аҵареи асоциалтәи ҭҵаарадыррақәа, аекономикеи анапхгареи, асервис, атуризми адизаини, афизика-техникатәи, ахимиа-фармацевтикатәи факультетқәеи арра-ҵаратә центри.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

28