Сотрудник полиции возле служебного автомобиля

Амилициаа хысрала ирцәыбналоз рус аӡбарҭахь инашьҭуп

6
(ирҿыцуп 17:16 04.08.2020)
2020 шықәса хәажәкыра 16 рзы амилициаа хысрала ирцәыбналарц зҽазызшәаз ԥшьҩык ауааԥсыра аанкылан.

АҞӘА, нанҳәа 4 - Sputnik. Амилициа аоперативтә усзуҩцәа рганахьала амчра ахархәара мҩаԥызгаз Мизан Зыхәба, Аслан Зыхәба, Аинар Зыхәба, Гарри Аҩӡба рус Апрокуратура хада аусҭҵааратә Усбарҭа аӡбарҭахь инанашьҭит ҳәа аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.

"Азаанаҵтә ҭҵаара аусбарҭа хыхь иарбоу ахаҿқәа ахара рыднаҵоит амилициа аоперативтә усзуҩцәа рганахьала амчра ахархәара мҩаԥыргеит, закәаншьаҭада ирымаз, рыхгьы иадырхәоз ахысгабџьар ала азинеиҿкааҩцәа рганахь ахысрагьы налаҵаны ҳәа", - адырра ҟанаҵоит Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Аусбарҭаҿы ишазгәарҭаз ала, Мизан Зыхәбеи Аслан Зыхәбеи Аԥсны АЗ абарҭ ахәҭаҷқәа рыла ахара рыдҵоуп:

  • ахәҭаҷ 320 ахәҭа 2 (Амчра ахаҭарнак иганахь ала иԥсҭазаареи игәабзиареи ашәарҭа иҭазыргыло амч ахархәара)
  • ахәҭаҷ 217 ахәҭа 2 (Закәаншьаҭада  абџьар, абџьархәҭа, аџьаԥҳаны, арҭҟәацгақәа, арԥжәагақәа раахәара, рыҭара, рыҭира, рыҵәахра, рныҟәгара)
  • ахәҭаҷ 320 ахәҭа 1 аепизодқәа ҩба рыла (Амчра ахаҭарнак иганахьала иԥсҭазаареи игәабзиареи ашәарҭа иҭазыргыло амч ахархәара, ма  амчра ахаҭарнак, мамзаргьы иара иҭахцәа рнапынҵақәа рынагӡараан амч ахархәара)
  • ахәҭаҷ 164 ахәҭа 2 (Амазара аԥхасҭатәреи аимҵәареи заанаҵтәи агәҭакрала).

Аинар Зыхәба иара убарҭ ацәгьоурақәа ихараҵоуп, уи адагьы ахара идҵоуп Аԥсны АЗ ахәҭаҷ 155 ахәҭа 4 апункт "в" (Аӷьычра) инақәыршәаны.

Гарри Аҩӡба ахара идҵоуп ахәҭаҷ 320 ахәҭа 2, ахәҭаҷ 217 ахәҭа 2, ахәҭаҷ 320 ахәҭа 1, ахәҭаҷ 223 ахәҭа 1 (Анаркотикатә маҭәашьарқәеи, аԥсихотроптә маҭәашьарқәеи урҭ раналогқәеи закәаншьаҭада раахәара, рыҵәахра, аус рыдулара аҭира хықәкыс иҟамҵакәа) инақәыршәаны.

"Хәажәкыра 16 асааҭ 02:00 рзеиԥш амилициа аусзуҩцәа рҽазыршәеит иццакцәаны ицоз, аҳәынҭқарратә номерқәа зықәгыламыз автомашьына Toyota Noah аанкылара. Амашьына анаанымгыла, амилициа аусзуҩцәа уи аанкыларазы иашьҭалеит, ацәгьоуцәа руаӡәк аҳауахь ахысра далагеит. Аҟәантәи Иашҭхәанӡа рышьҭазаара иаҿын, уа ианнеигьы азинеилагаҩцәа амилициаа рмашьына иеихсит, абри ашьҭахь дара абналара рылшеит.

Аамҭақәак рышьҭахь Каман ақыҭан ирбеит ибналаз зықәтәаз автомашьына Toyota Noah былны. Нас ишеилкаахаз ала, ари амашьына уаанӡа иӷьычын Аҟәа инхо атәылауаҩ иҟны, хәажәкыра 12 рзы.

Ацәгьоуцәа аҳәынҭқарратә номерқәа зықәгыламыз Mazda-6 ахь ииасит. Дара рҽазыршәеит амашьына Иашҭхәа ақыҭа абжьаларҭақәа руак аҟны иныжьны, абџьаргьы кажьны абналара. Урҭ раанкылараан ҩаԥхьа аҿагылара ҟарҵеит", - ҳәа аҳәоит Апрокуратура хада адырраҭара.

Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аԥхьанатәтәи аҭҵаараан ахара зду арбаандаҩра рықәырҵеит, аха Ахашшааратә коллегиа Мизан Зыхәба арбаандаҩра ацынхәрас аӡбарҭатә зал аҟынтәи ихы дақәиҭыртәит. Ашьаус алахәылацәа ахара ирыдырҵаз рхахьы иргом.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

5
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

12
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

12
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау