Волгоград инаркны Аԥснынӡа: 50 командаҟаҵаратә пункт аартуп аҽазыҟаҵарақәа рҳәаа иҭагӡаны

10
(ирҿыцуп 15:15 11.08.2020)
Аладатәи арратә округ аҵакыра зегьы аҿы, Волгоградтәи аобласт инаркны Аахыҵ Кавказ ареспубликақәа Ермантәыла, Аԥсны, Аахыҵ Уаԥстәыла рҟынӡа, Ҟрым инаркны Даӷьысҭани Астрахани рҟынӡа иаартуп акомандаҟаҵаратә пунктқәа.

АҞӘА, нанҳәа 11 - Sputnik. Аладатәи арратә округ арратә хәҭақәа ркомандаҟаҵаратә пунктқәа 50 аартуп аҽазыҟаҵара ҷыдақәа рҳәаа иҭагӡаны ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла ААО апресс-маҵзура.

Аҽазыҟаҵарақәа рхықәкы хадан иҟоуп: арратә округ акомандаҟаҵарақәа зегьы риенырра ашьақәыргылара. АПЕ-5 акомплекс шьаҭас измоу асистемақәа иалдыршоит ар зегьы абарҭ апунктқәа рҟынтәи анапхгара рыҭара.

Аҽазыҟаҵара ҷыда иалахәуп аԥырҩы дызҭам аппаратқәа, анџьныртә ҟәшақәа, арадиациатәии, ахимиатәии, абиологиатәии хьчара аҟәшақәа. Акомандаҟаҵаратә пунктқәа ршәарҭадара еиқәдыршәоит арратә полициа аҟәшақәа.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит Урыстәыла арратә мчрақәа рыштаб Хада рнапхгарала.

Ауснагӡатә иалахәуп 6 000-ҩык рҟынӡа аруаа, 1,5 нызқь арратә техника.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

12
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

12
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау