Аԥсны Асанепидемстанциа аҵарашықәс ҿыц алагамҭазы абжьгарақәа ҟанаҵеит

50
(ирҿыцуп 19:22 17.08.2020)
Аԥсны Асанитартә епидемиологиатә станциа иҟанаҵаз абжьгарақәа ирықәныҟәар, аҵаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рхыԥхьаӡара амыцлара иацхраауеит.

АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик атәыла аҵара-ааӡаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рцәырҵреи ралаҵәареи иадҳәалоу ашәарҭарақәа рырмаҷра алзыршо аԥҟара-абжьгарақәа ҟалҵеит.

Ҷыдала, Аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра иабжьылгоит:

 • Арҵаҩратә еилазаара рыбжьара зықәра 65 шықәса еиҳам роуп аус зур зылшо.
 • Аҵаҩцәа рацәаҩны иахьҭоу ашколқәа рҿы ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара иагырхатәуп, урҭ нхарҭа ҭыԥла изҵанакуа ашколқәа рахь ииаганы.
 • Аклассқәа рҟны 18-20-ҩык иреиҳаны аҵаҩцәа рыдрымкылароуп.
 • Аныҳәақәа, азеиԥшшколтә цәаҳәақәа, амассатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара мап рцәыркроуп, ашкол ашҭаҿы имҩаԥыргогьы убрахь иналаҵаны.
 • Аиҵбыратә классқәеи аиҳабыратә классқәеи еиҟәыршароуп.
 • Аиҵбыратә классқәеи аиҳабыратә классқәеи рзы ашкол аҩналарҭақәа хаз-хазы еиҿыркаароуп, мамзаргьы ианыҩнало аамҭа еиқәымшәароуп.
 • Аҩналарҭақәа зегьы рҿы агәаҭарҭақәа еиҿыркаароуп - ашоура ахьгәарҭо, рнапқәа ахьдырзҩыдо.
 • Аиҳабыратә школ ахь иаҵанакуа аклассқәа зегьы уадак-уадак рзалырхроуп, еиуеиԥшым акабинетқәа рахь аныҟәара мап ацәыркроуп.
 • Алагарҭатә школ аҟны аурокқәа 30 минуҭ иреиҳамхароуп. Аԥсшьара аамҭа 10-15 минуҭ иҟазароуп аклассқәа аҳауа рыҩнарсразы.
 • Амедицинатә усзуҩцәа апрофилактика шымҩаԥгатәу, асимптомақәа раарԥшра шалшо, раԥхьатәи ацхыраара аҟаҵара шаҭаху уҳәа рзы аинструктаж иахрыжьроуп.
 • Акрыфарҭақәа рыҩналарҭаҿы асапын ҵаӷақәа, арзҩыдагатә ӡшьарқәа ықәдыргылароуп.
 • Ашьышьмаҭрақәа рҿы асапын ҵаӷа зҭоу ашьақәгылақәеи анапыӡәӡәара шаҭаху зну алаҳәарақәеи кыдырҵароуп.
 • Акоридорқәеи, арекреациақәеи, ашәқәа рымаақәеи, амардуанқәа рмаакырақәеи аҵатәхәқәа ирылагаанӡа, иара убас ес-2-3-сааҭ ирыӡәӡәалароуп.
 • Аклассқәа рҟны ҭагалан-аӡынтәи аамҭазы ишьақәыргыланы рхы иадырхәароуп УФО-арециркулиаторқәа.

Уаанӡа ателеканал Гал ТВ аефир аҟны Аҵареи абызшәатә политикеи рзы аминистр Инал Габлиа иҳәеит атәыла аҩнуҵҟа авирус зауа рхыԥхьаӡара акыр еиҳамхар, аҵарашықәс цәыббра 1 азы иалагоит ҳәа.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара хәажәкыра 18 рзы ахәыҷбаҳчақәеи, ашколқәеи, аспорттә секциақәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы аӡбамҭа аднакылеит. Ашколтә каникулқәа хәажәкыра 30-нӡа инахеит, аха аҵарашықәс ацҵара уаҳа изалмыршахеит аԥкрақәа иахьрыцҵахаз инамаданы. Ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи роушьҭымҭацәа заҵәык роуп аԥышәарақәа раҭара зылшаз.

Ԥхынгәы 1 инаркны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа аусура алагара иақәиҭыртәит.

Апандемиа ааҟалеижьҭеи Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа рыхьхьеит 189-ҩык. Урҭ рахьтә 69-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

50
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

12
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

12
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)