Аицлабра "Аԥсны агәадура" аҟны аиааира зго рыхьӡқәа лассы еилкаахоит

21
"Аԥсны агәадура" – анапхгаҩ ҿарацәа реицлаброуп, хықәкыс иамоуп абаҩхатәра злоу Аԥсны аҿарацәа ралԥшаареи адгылара рыҭареи.

АҞӘА, нанҳәа 21 – Sputnik. Аԥыза ҿарацәа реицлабра "Аԥсны агәадура" ахԥатәи ахыркәшаратә етап мҩаԥысуеит нанҳәа 21 рзы ҳәа арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит асоциалтә платформа "Аԥсны аԥеиԥш" ацхантәаҩы Милана Ҳашԥҳа.

"Афинал ахь иааит 25-ҩык аконкурсантцәа, дара зегьы хәҩы-хәҩыла еихшаны хә-гәыԥк аԥҵахоит. Анаҩс гәыԥцыԥхьаӡа еицырзеиԥшу дҵак рыҭахоит, ҩынҩажәа минуҭ ирҭагӡаны ираҳҭаз азҵаара иазку аилацәажәарақәа мҩаԥыргалоит. Анаҩс алахәцәа хаҭа-хаҭалатәи рықәгыларақәа ҟалоит, доусы изанааҭ зеиԥшроу ала атәыла асоциал-економикатә ҿиара аплан ҳадигалоит", - азгәалҭеит лара.

Афиналистцәа астажировка иахысуеит Урыстәыла аӡбарҭатә, азакәанԥҵаратә, ма анагӡаратә мчрақәа рҿы, доусы ишалихуа еиԥш.

"Ари аетап даара аинтерес аҵазаауеит, аҿарацәа рхаҭақәагьы ргәы хыҭхыҭуа иазыԥшуп уи. Дара зегь еибадырит, еиҩызцәахеит, ҳаргьы иааиԥмырҟьаӡакәа дара ҳрымадоуп", - ҳәа еиҭалҳәеит Ҳашԥҳа.

© Foto / Предоставлено Сандро Делба

Афинал аҟны иалкаахоит аиааира згаз хәҩык, дара рыхьӡқәа ауаа ирыларҳәоит нанҳәа 25 рзы.

"Аицлабра асаит аҟны имҩаԥыслоит онлаин-абжьыҭара, нанҳәа 21 ҵхагәаны инаркны нанҳәа 24 ҵхагәанынӡа. Sputnik Аԥсны аконкурсантцәа рықәгыларақәа ишиашоу ицо аефир ала иддырбалоит Facebook аҿтәи адаҟьаҿы", - лҳәеит лара.

"Аԥсны агәадура" - анапхгараҭаҿы аус зур зылшо аҿар реицлаброуп, уи хықәкыс иамоуп Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы абаҩхатәра злоу аҿар раарԥшреи рыдгылареи. Аиҿкааҩцәа ргәы излаҭаркыз ала, ари аицлабра анапхгаҩцәа ҿарацәа рзы социалтә цхыраагӡахоит, шьаҭасгьы иазыҟалоит ламыс злоу, зус здыруа абиԥара ҿа рыбзоурала аҳәынҭқарратә аппарат арҿыцра.

Аконкурс "Аԥсны агәадура" мҩаԥысуеит Москватәи, Урыстәылазегьтәи Апатриарх Кирилл иҟны Аҿар русқәа рзы ахеилак ахантәаҩы Инал Арӡынба иаԥшьгарала. Аконкурс аиҿкааразы аусдҵа жәабран 19 рзы инапы аҵаиҩит усҟан Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡоз Валери Бганба.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

21

Џьапуа COVID-19 иахҟьаз аԥкрақәа рзы: аҽынкыларазы иҟаҳҵаз алаҳәара анхацәа адгылеит

3
(ирҿыцуп 12:41 26.09.2020)
Отаԥ ақыҭа ахада Шьалодиа Џьапуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит жьҭаара 5 инаркны атәылаҿы иалагалахо аԥкрақәа рзы ажәабжь анхацәа ишрыдыркылаз атәы.
Џьопуа COVID-19 иахҟьаны аԥкрақәа ралагаларазы: аҽынкылараз ҳаҳәара анхаҩцәа адгылеит

Аԥсны ахада Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уи инақәыршәаны 2020 шықәса жьҭаара 5 инаркны Аԥсны аҵакыраҿы: массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара алмыршахароуп, иара убасгьы ачарақәеи егьырҭ аныҳәатә уснагӡатәқәеи аанкылатәхоит. Аԥсыжрақәа рҿы акәзар, ауаа рхыԥхьаӡара армаҷра азԥхьагәаҭатәуп.

"Инарҭбааны ачароуразы, инарҭбааны ацәашьхәыҟаҵаразы аҽынкылара шаҭаху зегьы адырра рымоуп, ауаа уаанӡеиԥш еинианы аԥшьгарақәа ҟарымҵарцаз ирацәаны аицәажәарақәа мҩаԥаагахьеит, абыргцәа адгаланы. Уи ззеилымкаауа ҳәа нхаҩы дыҟаӡам, аҽынкыларазы иҟаҳҵаз алаҳәара зегьы ақәшаҳаҭуп. Ачымазара ҳқыҭаҟынтә макьана аӡәгьы имыхьыцт, иара ари аамҭа иалагӡаны агәаҟра ӷәӷәагьы ҟамлацт", - ҳәа азгәеиҭеит Џьапуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит.РЕЗЕРВ

0
(ирҿыцуп 12:38 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә агхара инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа аздырхиароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп…Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа ртәы –аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишааныимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Ҳара аԥхын иҳадаҳкыло, нас ӡын аусура иамҳхо асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0