Лабра ақыҭан иԥсҭазаара далҵит акоронавирус здырбалаз ахаҵа

31
Ахаҵа мышқәак инарзынаԥшуа ишоура ҳаракын. Нанҳәа 23 рзы иҩныҟа ацхыраара ласы амашьына изнеит. COVID-19 имоу имаму агәаҭаразы абиометериал имхын, атест ачымазара шимаз шьақәнарӷәӷәеит.

АҞӘА, нанҳәа 25 – Sputnik, Сария Кәарцхьиаԥҳа. Иԥсҭазаара далҵит 54 шықәса зхыҵуаз Лабра ақыҭа анхаҩы, ашьҭахь COVID-19 зыдбалаз. Абри атәы Sputnik акорреспондент илзааицҳаит ақыҭа ахада Арутиун Мелкониан.

Мелкониан иажәақәа рыла, ари ахаҵа мышқәак инеиԥынкыланы амцашоура ҳарак иман. Нанҳәа 23 рзы иҩныҟа ацхыраара ласы амашьына изнеит. Амедикцәа COVID-19 ицәа иалоу иаламу агәаҭаразы абиоматериал имырхит.

Нанҳәа 24 ахәылбыҽха ачымазаҩ иҭагылазаашьа еицәахеит. Ацхыраара ласы ааит, аха дрыманы ахәышәтәырҭахь амҩа ишықәыз ачымазаҩ иԥсҭазаара далҵит.

"Уи ашьҭахь ахәылԥазы дысзасит Очамчыратәи араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Мадонна Кьышьмариа, иагьсалҳәеит ачымазаҩ акоронавирус иман ҳәа", – иҳәеит Мелкониан.

Иахьа Лабра ақыҭахь иааит амедикцәа иҷыдоу ахьчага костиумқәа рышәҵаны, абиоматериал агаразы. Акоронавирус азы анализ арҭар рылшоит изҭаху зегьы.

"Ақыҭаҿы иааны иҟоуп аҳақьымцәа, дара абиоматериал еизыргоит. Аҳақьымцәа аус руеит ақыҭа ахадара аҵакыраҿы. Лабра анхацәа изҭаху зегьы анализ арҭар рылшоит ", – ҳәа азгәеиҭеит Мелкониан, иагьациҵеит Лабра инхо ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 250-ҩык маҷк инахыҳәҳәоит ҳәа. 

Ақыҭа ахада адырра ҟаиҵеит Лабра дшыҟоу COVID-19 зцәа иалоу даҽа чымазаҩыкгьы, уи аҩны иҽыԥхьакны дтәоуп.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

31
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (720)

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгьиа авирус змоу Гал рыхәышәтәразы

30
(ирҿыцуп 20:03 28.09.2020)
Гал араион ахәышәтәырҭа хада аҳақьым хада Асҭамыр Гамгьиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус змоу рзы Галтәи ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгиа авирус змоу Гал рыхәшәтәразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Амза 15 рҟынӡа еиқәыршәатәуп аҟәша. Иҳаԥшааит аҭыԥ. Усҟан ацхыраара лас астанциа ахьыҟаз аҭыԥ аҿы 10 каруаҭк алаҳхырц азы. Асмета ҟаҳҵеит, иаҭаху азы ашәҟәқәа ҳҩит, иааиуа амшқәа рзы иҳашьҭуеит. Иаарласны ашоура змоу зегьы убри аҟәшахьы инаганы, акоронавирус азы анализқәа ҟарҵаанӡа уа иҟалоит. Аҳақьымцәа уаҟа аус зуло алҳаԥшаахьеит, амедиаҳәшьцәа ракәзар, урҭгьы ҟалоит. Иааиуа амзазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәарҭахь иҳашьҭраны иҟоуп бригадак, урҭ еиқәҳаршәахьеит. Сгәы ианаагоит аҳақьымцәа уаарыдтәалан ишрыхәҭоу аинформациа дара рҟынӡа инаугар, аҿкы ахәышәтәра ҳҭахым ҳәа зҳәо даара имаҷхоит. Аибашьраан доусы иара иус идыруан, уажәы аҭынч ԥсҭазаараҿгьы џьара гәаҟрак ҟалар, аҳақьымцәа ирдыруазароуп дара рыда ажәлар ԥсыхәа шрымам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Гамгьиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

30

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

13
(ирҿыцуп 19:21 28.09.2020)
Цәыббра 30 рзы Аԥсны иазгәарҭоит 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира 27 шықәса ахыҵра.

АҞӘА, цәыббра 28 – Sputnik. Очамчыра араион Аҭара ақыҭан имҩаԥган Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа аартра ацеремониа.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ипресс-маҵзура ишаанацҳаз ала, ахада ихатә ԥараны 220 нызқь мааҭ алеигалеит иҭахаз рбаҟа аиҭашьақәыргыларазы.

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

Ацеремониа атәыла ахада идагьы иалахәын ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, ихаҭыԥуаҩ Зураб Қаџьаиа, Очамчыра араион ахадара, Атәылахьчара аминистрра ахаҭарнакцәа, Апарламент адепутатцәа, Нхыҵ Кавкази Алада Урыстәылеи рҟынтәи хатәгәаԥхарала еибашьуаз, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ақыҭа ауааԥсыра.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы аиааира 27 шықәса ахыҵра иазкыз ауснагӡатәқәа рыхәҭак аԥыхуп аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иахырҟьаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

13