Аԥсны иаарԥшуп акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа жәохә

18
Абыржәтәи аамҭазы иҟоу адыррақәа рыла, Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус рыдырбалахьеит 262-ҩык. 101-ы ргәы бзиахеит. Ԥшьҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, нанҳәа 25 - Sputnik. Адиагноз акоронавирус рзышьақәыргылоуп даҽа 15-ҩык ауаа, уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 140-ҩык рахьтә ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аацҳамҭаҿы иазгәаҭоуп, иахьазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишышьҭоу 17-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык акоронавирус рцәа ишалоу шьақәырӷәӷәоуп. COVID-19 змоу ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, ҩыџьа – бжьаратәуп, ахәыҷқәа ҳәа уаҩ дыҟам.

Аҩаша, нанҳәа 25 рзы Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра адырра ҟанаҵеит акоронавирус здырбалаз Лабра ақыҭа анхаҩы иԥсҭазаара дшалҵыз. Ақыҭаҿы акарантин рылаҳәоуп.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

18
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (720)

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгьиа авирус змоу Гал рыхәышәтәразы

31
(ирҿыцуп 20:03 28.09.2020)
Гал араион ахәышәтәырҭа хада аҳақьым хада Асҭамыр Гамгьиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус змоу рзы Галтәи ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гамгиа авирус змоу Гал рыхәшәтәразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Амза 15 рҟынӡа еиқәыршәатәуп аҟәша. Иҳаԥшааит аҭыԥ. Усҟан ацхыраара лас астанциа ахьыҟаз аҭыԥ аҿы 10 каруаҭк алаҳхырц азы. Асмета ҟаҳҵеит, иаҭаху азы ашәҟәқәа ҳҩит, иааиуа амшқәа рзы иҳашьҭуеит. Иаарласны ашоура змоу зегьы убри аҟәшахьы инаганы, акоронавирус азы анализқәа ҟарҵаанӡа уа иҟалоит. Аҳақьымцәа уаҟа аус зуло алҳаԥшаахьеит, амедиаҳәшьцәа ракәзар, урҭгьы ҟалоит. Иааиуа амзазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәарҭахь иҳашьҭраны иҟоуп бригадак, урҭ еиқәҳаршәахьеит. Сгәы ианаагоит аҳақьымцәа уаарыдтәалан ишрыхәҭоу аинформациа дара рҟынӡа инаугар, аҿкы ахәышәтәра ҳҭахым ҳәа зҳәо даара имаҷхоит. Аибашьраан доусы иара иус идыруан, уажәы аҭынч ԥсҭазаараҿгьы џьара гәаҟрак ҟалар, аҳақьымцәа ирдыруазароуп дара рыда ажәлар ԥсыхәа шрымам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Гамгьиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

31

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

13
(ирҿыцуп 19:21 28.09.2020)
Цәыббра 30 рзы Аԥсны иазгәарҭоит 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира 27 шықәса ахыҵра.

АҞӘА, цәыббра 28 – Sputnik. Очамчыра араион Аҭара ақыҭан имҩаԥган Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа аартра ацеремониа.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ипресс-маҵзура ишаанацҳаз ала, ахада ихатә ԥараны 220 нызқь мааҭ алеигалеит иҭахаз рбаҟа аиҭашьақәыргыларазы.

Аҭара ақыҭан иаадыртит Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа

Ацеремониа атәыла ахада идагьы иалахәын ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, ихаҭыԥуаҩ Зураб Қаџьаиа, Очамчыра араион ахадара, Атәылахьчара аминистрра ахаҭарнакцәа, Апарламент адепутатцәа, Нхыҵ Кавкази Алада Урыстәылеи рҟынтәи хатәгәаԥхарала еибашьуаз, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ақыҭа ауааԥсыра.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсныжәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿы аиааира 27 шықәса ахыҵра иазкыз ауснагӡатәқәа рыхәҭак аԥыхуп аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иахырҟьаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

13