Лаша Сақаниа имаҵураҭыԥ шаанижьуа азы аҳәамҭа ҟаиҵеит

38
(ирҿыцуп 17:39 26.08.2020)
Аԥсны ахада ицхырааҩ Лаша Сақаниа нанҳәа18 рзы дырԥылеит ақырҭуа партиа "Альянс патриотов" ахаҭарнакцәа. Ауаажәларра ари ахҭыс ргәамԥхеит.

АҞӘА, нанҳәа 26 - Sputnik. Лаша Сақаниа Аԥсны ахада ицхырааҩс дахьыҟоу имаҵураҭыԥ хатәгәаԥхарала иаанижьырц иӡбеит, абри атәы ааицҳаит иара ихаҭа Facebook аҿтәи идаҟьаҿы.

"Акыр иаԥсоу аҩызцәа, нанҳәа 18, 2020 шықәсазы ишьақәгылаз аҭагылаазаашьа инадҳәаланы, ауаажәлара рҟны аибарххара ицәырҵыз еиҳамхарц, сара исыӡбеит хатәгәаԥхарала смаҵура шаансыжьуа азы арзаҳал зыҩырц. Аха иазгәасҭарц сҭахуп, ҳажәлари ҳҳәынҭқарреи ринтересқәа сахьыҟазаалак ишысыхьчоз, иагьшысыхьчало аринахысгьы", - ҳәа аҳәоит ианҵамҭа.

Скрин со страницы Facebook Лаши Сакания
Скрин со страницы Facebook Лаши Сакания

Нанҳәа 20 рзы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа реилазаара "Аруаа" Апарламент ахь ааԥхьара ҟарҵеит ақырҭуа массатә-информациатә хархәагақәа рҟны ицәырҵыз адыррақәа рҵыхәала апарламенттә еилак аҟны аилатәара мҩаԥыргарц. Ақырҭуа АИХ-қәа еиҭарҳәон нанҳәа 18 рзы Аԥсны ахада ицхырааҩ Лаша Сақаниеи ақырҭуа партиа "Альянс патриотов" ахаҭарнакцәеи реиԥылара шыҟаз атәы.

Хаҭалагьы зыӡбахә ҳҳәаз апартиа ахада Давид Тархан-Моурави иара убас Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Ирма Инашьвили Аԥсны иаҭааит нанҳәа 18 рзы. 

Сақаниа иакәзар, аҳәамҭа ҟаиҵеит аиԥылара агуманитартә ҟазшьа аман ҳәа: иара урыстәылатәи иҩызцәа иҟарҵаз аҳәарала Елыртәи аныхабаа аныхачаԥа аҭара далахәын ҳәа. Аныхачаԥа Аԥсныҟа иаазгаз роуп Тархан-Моурави, Инашьвили.

Нанҳәа 24 рзы Апарламент адепутатцәа 12-ҩык аиҿкаара "Аруаа" ахаҭарнакцәа ирԥылеит. Уи алҵшәақәа рыла адепутатцәа ирҳәеит, Апарламент ахантәаҩы ихьӡала ашәҟәы рыҩуеит ҳәа ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иазкны изаамҭанытәиим аилатәара мҩаԥгазарц.

Нанҳәа 25 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниагьы абри азҵаара аганахьала "Аруаа" дырԥылеит.

Аԥсны Ашәарҭадаратә хеилак ахантәаҩы Сергеи Шамба "Нужнаиа газета" азы иҟаиҵаз ахҳәааҿы иазгәеиҭеит "Аруаа" ахаҭарнакцәа ахада иҿаԥхьа ишықәдыргылаз Лаша Сақаниа имаҵура иааныжьра азҵаара. Шамба излаиҳәо ала, атәыла ахада "Аруаа" ахаҭарнакцәа иреиҳәеит ицхырааҩ иусқәа ртәы идыруан ҳәа.

38

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа

4
(ирҿыцуп 22:20 24.11.2020)
Аԥсны акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы адҵа инапы аҵаҩын жьҭаара 13 рзы, урҭ рыҿҳәара нҵәон абҵара 24 рзы.

АҞӘА, абҵара 24 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵеиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара инахахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит ахада исаит.

Аусдҵа анапы аҵаҩуп Акоординациатә штаб 2020 шықәса абҵара 20 азтәи аӡбра шьаҭас иҟаҵаны.

Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа азин ыҟам:

  • Ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
  • Амассатә спорттә, агәмырҿыӷьгатә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа иарку аҭыԥқәа рҿы рымҩаԥгара;
  • Акультуратә усҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатәи залқәа) русура;
  • Афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатәбассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
  • Арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
  • Акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа;

Ауааԥсыра ирабыжьгоуп ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан ахыхьчаратә хархәагақәа ах рархәара, аԥсрақәеи аԥсхәрақәеи ирылахәу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рырмаҷра, аныҳәақәа раан акульттә обиектқәа (аҵакырақәа) рҟны ауаа рырмаҷра.

Абри аамҭазы икоммерциатәуи иккоммерциатәыми аиҿкаарақәа ирабжьгоуп руалафахәы рызныжьны 60 шықәса ирҭысхьоу, ашколқәраҟынӡатәии алагарҭатә школқәреи (1-4 аклассқәа) ирыҵаркуа ахәыҷқәа змоу русзуҩцәа рхы иақәиҭыртәырц ажьырныҳәа 12 2021 шықәсанӡа рулафахәы рызныжьны.

Аҟәа ақалақьи араионқәеи рҟны афатә, ақыҭанхамҩатә, ацәамаҭәатә џьармыкьақәа рҟны апрофилактикатә рзҩыдара мҩаԥгалатәуп.

Араионқәа рхадарақәа еиҿыркаароуп есыҽнтәи арзҩыдаратә усурақәа ауаажәларратә транспорт аҿы, атранспорт арныҟәцаҩцәа асабрадақәа рҿазароуп, амедицинатә напхаҵақәа ныҟәыргозароуп. Иара убасгьы иҟалом ахыхьчага зхы иазмырхәо апассаџьырцәа рныҟәгара.

Ауаажәларратә крыфарҭақәа ирабыжьгоуп робиектқәа ртәарҭақәа 50 процент рхы иархәаны атәылауаа рымаҵура иазку аишәақәа рыбжьара асоциалтә дистанциа (1,5 метра) рыбжьаҵарац, амаҵ зуа аусуҩцәа хаҭалатәи ахыхьчагақәа (амедицинатә сабрадақәеи амедицинатә напҭарҧақәеи) рхархәаразы аҭаххарақәа ирықәныҟәаларазы.

4
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Абҵарамза 25 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

5
Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит абҵара 25 рзы, убри инадҳәаланы аӡынашьҭра аанкылахоит.

АҞӘА, абҵара 24 - Sputnik. Абҵара 25 асааҭ 03:00 инаркны асааҭ 18:00 рҟынӡа Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аӡынашьҭра аанкылахоит: Араион ҿыц, Ажәытә ҳабла, Колос, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ, ақалақь агәаҿы аҩнеихагылақәа рҟны аӡы халом.

Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьоу ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

5