Иҷыдоу аушьҭратә бӷьыцқәа рыла мацара: лабраа рқыҭаҿы акарантин аан ишеиҭаҵуа

14
(ирҿыцуп 10:43 31.08.2020)
Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә станциеи нанҳәа 25 рзы Лабра ақыҭан 14-мштәи акарантин аларгаларц рыӡбеит акоронавирус зцәа иалаз уи ақыҭауаҩык иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь, уи аахижьҭеи лабраа рқыҭа иалҵны џьаргьы ацара рылшом.

АҞӘА, нанҳәа 31 – Sputnik. Очамчыратәи араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада имҩаԥылгаз атестқәа рылҵшәақәа рыла акоронавирус зцәа иалам Лабра ақыҭауаа рқыҭа анҭыҵ ацара рылзыршо иҷыдоу аушьҭратә бӷьыцқәа рырҭоит, абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит Арутиун Мелкониан.

Убри аан дара ақыҭанхамҩатә аалыҵқәа алганы рыҭира рылшом, иҳәеит иара.

"Раԥхьа атестқәа рзыҟарҵеит 70-ҩык, урҭ рахьтә 7-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аарԥшын. Аҩынтә раан анализқәа арҭеит 42-ҩык. Урҭ рҭакқәа макьана иаҳмоуцт. Нанҳәа 25 инаркны ақыҭа ахадара ахыбра аҿаԥхьа ацхыраара лас амашьына ҷаԥшьоит", - иҳәеит Мелкониан.

Иҳаҩсыз ҩымш рыла даҽа 24 тест ҟаҵан ҳәа азгәеиҭеит Арутиун Мелкониан.

"42 тестқәа рҭак нанҳәа 31 рзы иҳауроуп, авирус зцәа иалам ҳәа иаарԥшыз адәқьан, аԥҭека уҳәа рахь инеир рылшоит", - иҳәеит ақыҭа ахада.

Иара иажәақәа рыла, шьоукы-шьоук акоронавирустә инфекциазы анализқәа раҭара мап ацәыркуеит.

"Шьоукы агәра ҳгом рҳәоит, даҽа шьоукых ицаны атестқәа арҭоит, мчыла аӡәгьы иидырҟаҵом", - иҳәеит Мелкониан.

Лабра зынӡа 270-ҩык инарзынаԥшуа ауааԥсыра шынхо азгәеиҭеит ақыҭа ахада.

"Акоронавирус зыҟны иаадырԥшыз ахыԥхьакраҿы иҟоуп аҩны, урҭ ахәышәтәырҭахь игатәхар, ақыҭаҿы иҷаԥшьо ацхыраара лас амашьына иагоит", - ҳәа азгәеиҭеит иара.

Мелкониан иара убасгьы иҳәеит агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа зҭаацәарақәа рҿы ачымазара аарԥшу иаҭаху ахәшәқәа рзааигеит ҳәа.

"Хымԥада ауаа агәынамӡара аадырԥшуеит, избанзар зегьы руҭрақәа рҟны ақыҭанхамҩатә аалыҵ рымоуп, аџьармыкьахь ирҭахуп, аха макьана иҟалом", - инаҵишьит иара.

Нанҳәа 23 рзы акоронавирус ззышьақәыргылаз Лабра ақыҭанхаҩы иԥсҭазаара далҵит. Убри иахҟьаны нанҳәа 25 рзы Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә станциеи Лабра ақыҭан 14-мштәи акарантин аларгалеит.

Очамчыратәи араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Мадонна Қьышьмариаԥҳа ишазгәалҭаз ала, уи апациент ичымазара акыр иуадаҩны имҩасуан. Акоронавирустә инфекциа агәаҭаразы ПЦР-тест изыҟаҵан, уи ачымазара ицәа ишалаз аанарԥшит.

Нанҳәа 27 рзы 30-ҩык инарзынаԥшуа ақыҭауаа ақыҭа амҩақәа руак аҟны амитинг аҿы еизеит. Дара агәынамӡара аадырԥшуан акарантин азы рқыҭа ахьадыркыз. Дара аԥкрақәа аԥыхны ақыҭа уалызго амҩа аадыртыр рҭахын, ианамух, ахәшәқәеи афатәи-ажәтәи ауаа ирзыршарц адҵа ҟарҵон. Амитинг сааҭқәак ицон.

Ақыҭауаа еимпит агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа ианиацәажәаз ашьҭахь.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

21
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

21
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау