Аҟәа ақалақьтә хәышәтәырҭа акарантиншьҭахь аусура иалагоит цәыббра 15 инаркны

24
(ирҿыцуп 14:29 05.09.2020)
Аҟәа ақалақьтә клиникатә хәышәтәырҭа акардиологиатә ҟәша аркын мызкы ҳәа, уи аҩнуҵҟа акоронавирус зцәа иалаз апациентцәеи аҳақьымцәеи анаарԥшха ашьҭахь.

АҞӘА, цәыббра 5 - Sputnik. Аҟәа ақалақьтә клиникатә хәышәтәырҭа акарантиншьҭахь аусура иалагоит цәыббра 15 инаркны, абри атәы Аԥсныпресс иазеиҭеиҳәеит Апсны агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа.

Ҵахнакьиа иазгәеиҭеит, ахәышәтәырҭаҿы ишымҩаԥго арзҩыдара, иахьатәи аамҭазы аус шауа ПЦР-адиагностика ахьыҟарҵо ауадеи, арентгентә уадеи.

Агәабзиарахьчара аминистрраҟны ирҳәахьан, зыда ԥсыхәа ыҟам ачымазыҩцәа Ареспубликатә хәышәтәырҭаҟны ахирургиатә, акардиологиатә, аневролигеи атерапиеи рыҟәшақәа рҟны ишрыдыркыло.

Аминистр иажәақәа рыла, Ареспубликатә хәышәтәырҭа иатәу аполиклинакаҿы апациентцәа рыдкылара аамҭала иаанкылан, ауаа рацәа ахьеизоз иахҟьаны.

"Иҷыдоу ахырхарҭа аҳақьымцәа апациентцәа рыдыркылоит ақалақьтә поликлиника №1 аҿы. Ахәышәтәырҭа аус ауеит асааҭ 9:00 инаркны 21:00 рҟынӡа", - иҳәеит иара.

Аҟәатәи ахшараиурҭа абжьааԥнеиԥш аус ауеит, уаҟа имҩаԥгоуп асанитартә усмҩаԥгатәқәа зегьы.

Аминистрра адырраҭарала аппарат шьақәдыргылоит цәыббра 5 рзы иаразы еиҿкаау аҭыԥ аҿы. Атомограф аусура иазырхиахоит цәыббра 20-нӡа.

"Акомпиутертә томографиа аппарат аус адызуло ренгенолак заҵәык иоуп иҳамоу Аԥсны. Иара Ареспубликатә хәышәтәырҭаҟны аус иуеит, раԥхьатәи амшқәа рзы есҽны гәдоуҭатәи агоспиталь ахь дцалоит. Анаҩсан арентген-ҭыхымҭа ҟарҵалоит алобарант-арентгенолог, адистанциатә еимадарала ачымазараа шьақәдыргылоит аҳақьымцәа. Ас еиԥш аусура жәларбжьаратәи практикоуп", - иҳәеит Ҵахнакьиа.

Цәыббра 4 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа 466-ҩык ишрылоу аадырԥшхьеит. Урҭ рахьтә 154-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, ԥшьҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

24
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (869)

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа

5
(ирҿыцуп 22:20 24.11.2020)
Аԥсны акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы адҵа инапы аҵаҩын жьҭаара 13 рзы, урҭ рыҿҳәара нҵәон абҵара 24 рзы.

АҞӘА, абҵара 24 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵеиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара инахахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит ахада исаит.

Аусдҵа анапы аҵаҩуп Акоординациатә штаб 2020 шықәса абҵара 20 азтәи аӡбра шьаҭас иҟаҵаны.

Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа азин ыҟам:

  • Ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
  • Амассатә спорттә, агәмырҿыӷьгатә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа иарку аҭыԥқәа рҿы рымҩаԥгара;
  • Акультуратә усҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатәи залқәа) русура;
  • Афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатәбассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
  • Арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
  • Акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа;

Ауааԥсыра ирабыжьгоуп ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан ахыхьчаратә хархәагақәа ах рархәара, аԥсрақәеи аԥсхәрақәеи ирылахәу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рырмаҷра, аныҳәақәа раан акульттә обиектқәа (аҵакырақәа) рҟны ауаа рырмаҷра.

Абри аамҭазы икоммерциатәуи иккоммерциатәыми аиҿкаарақәа ирабжьгоуп руалафахәы рызныжьны 60 шықәса ирҭысхьоу, ашколқәраҟынӡатәии алагарҭатә школқәреи (1-4 аклассқәа) ирыҵаркуа ахәыҷқәа змоу русзуҩцәа рхы иақәиҭыртәырц ажьырныҳәа 12 2021 шықәсанӡа рулафахәы рызныжьны.

Аҟәа ақалақьи араионқәеи рҟны афатә, ақыҭанхамҩатә, ацәамаҭәатә џьармыкьақәа рҟны апрофилактикатә рзҩыдара мҩаԥгалатәуп.

Араионқәа рхадарақәа еиҿыркаароуп есыҽнтәи арзҩыдаратә усурақәа ауаажәларратә транспорт аҿы, атранспорт арныҟәцаҩцәа асабрадақәа рҿазароуп, амедицинатә напхаҵақәа ныҟәыргозароуп. Иара убасгьы иҟалом ахыхьчага зхы иазмырхәо апассаџьырцәа рныҟәгара.

Ауаажәларратә крыфарҭақәа ирабыжьгоуп робиектқәа ртәарҭақәа 50 процент рхы иархәаны атәылауаа рымаҵура иазку аишәақәа рыбжьара асоциалтә дистанциа (1,5 метра) рыбжьаҵарац, амаҵ зуа аусуҩцәа хаҭалатәи ахыхьчагақәа (амедицинатә сабрадақәеи амедицинатә напҭарҧақәеи) рхархәаразы аҭаххарақәа ирықәныҟәаларазы.

5
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (869)

Абҵарамза 25 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

5
Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит абҵара 25 рзы, убри инадҳәаланы аӡынашьҭра аанкылахоит.

АҞӘА, абҵара 24 - Sputnik. Абҵара 25 асааҭ 03:00 инаркны асааҭ 18:00 рҟынӡа Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аӡынашьҭра аанкылахоит: Араион ҿыц, Ажәытә ҳабла, Колос, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ, ақалақь агәаҿы аҩнеихагылақәа рҟны аӡы халом.

Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьоу ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

5