Бакур Бебия

Аплан 45 процент рыла: Аԥгаԥсатә фонда ахада аусбарҭа апроблемақәа дрылацәажәеит

12
Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб дидикылеит Аԥсны аԥгаԥсатә фонд ахантәаҩы Бакәыр Бебиа.

АҞӘА, цәыббра 11 – Sputnik. Аԥсны аԥгаԥсатә фонд ахантәаҩы Бакәыр Бебиа Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭеиҳәеит абиуџьетнҭыҵтәи афонд ахь алагалақәа шымҩаԥысуеи атәылауаа асоциалтә шәарақәа шырзыҟарҵои атәы. Абри атәы аанацҳауеит Аминистрцәа реилазаара асаит.

2020 шықәса аамз ирыҵанакуа Афонд ахьтәи ашәарақәа 45 % ыҟоуп аплантә рбагақәа (113 млн 391 нызқь мааҭ) ирҿырԥшны иҳәеит Бебиа.

Ажьырныҳәаахыс Афонд ахь иалагалоуп 51 млн 119 нызқь мааҭ. Алагалақәа рыхкқәа зегьы рҟынтәи зегь раасҭа еиҵоу алагалақәа ҟаҵоуп ашәахтәшәара апатенттә системаҟынтәи (33%), иара убасгьы ашәахтә ҷыда ашәаҩцәа рҟынтәи (25 %).

"Ииасыз ашықәси сынтәеи реиҿырԥшраан 2019 шықәсазы иаланагалеит 55% аплан аҟынтә. 2019 шықәса раԥхьатәи аамзы рыла Афонд иаланагалеит 60 млн 235 нызқь мааҭ, аплантә рбага ҳәа 109 млн 161 нызқьмааҭ аҟазараан. Ари арбага 10% заҵәык рыла еиҳауп 2020 шықәса рзы аасҭа", – иҳәеит Бебиа.

Иара игәаанагарала, Афонд алагалақәа рыграфик иахҟьар, апроблемақәа цәырҵыр алшоит уашьҭантәи аҭахрақәа аԥара рзоушьҭразы.

Афонд ахантәаҩы иажәақәа рыла, ауалафахәқәа ршәара аграфик аиҭакраан Аԥгаԥсатә фонд ахь аԥаранеира аграфикгьы еиҭанакуеит.

Афонд ахантәаҩы иара убасгьы иазгәеиҭеит аԥгаԥсаҩцәа ргәабзиара ашьақәыргыларази асанатори-курортә хәышәтәрази аԥаразоужьрақәа аанкылоуп ҳәа.

Аицәажәара хыркәшо, Александр Анқәаб Афонд анапхгара ирабжьигеит Афонд абиуџьет ахашәалатә хәҭа анапхгараҭара дырӷәӷәарци уаанӡатәи ашықәсқәа рҟынтәи ауалқәа рылгара ахырхарҭала русура мҩаԥыргаларци.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

12
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

12
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау