Выставка Война и мир в творчестве абхазских художников

Ҩ-еибашьрак: ацәыргақәҵа "Асахьаҭыхҩы. Аамҭа. Агәалашәара" аатуеит Аҟәа

13
(ирҿыцуп 16:10 12.09.2020)
Ацәыргақәҵа "Асахьаҭыхҩы. Аамҭа. Агәалашәара" еиднакылоит 70 ҭыхымҭа, аусумҭақәа аагоуп Амилаҭтә сахьаҭыхратә галереи Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра Аҳәынҭқарратә музеи рфондқәа рҟынтәи.

АҞӘА, цәыббра 12-Sputnik. Аԥсны Жәлар Аџьынџьтәылатәи еибашьраҿы иргаз Аиааира амши Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аиааира 75 шықәса ахыҵреи ирыдҳәаланы, цәыббра 22 асааҭ 13:00 рзы иаатуеит ацәыргақәҵа, абри атәы лҳәеит Аҟәатәи ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа.

"Ацәыргақәҵа еиднакылоит аҿыханҵа, аграфика, аскульптура ржанрқәа аазырԥшуа 70 усумҭа. Аиԥш зеиԥшу ацәыргақәҵа Аԥсны асахьаҭыхҩцәа реидгыла есшықәса имҩаԥнагоит. Шықәсқәак раԥхьа ишьҭаҳхит атема, аԥсуа сахьаҭыхҩцәа рырҿиамҭақәа рҿы аибашьреи аҭынчреи ҳәа. Уажәтәи ацәыргақәҵа еиҳа аҭоурых аныԥшуеит", - азгәалҭеит лара.

"Асахьаҭыхҩы. Аамҭа. Агәалашәара" еиднакыло аусумҭақәа ирныԥшуеит асахьаҭыхыҩцәа аамҭеи аҭоурыхтә хҭысқәеи ишырзыҟоу.

"Асахьаҭыхҩцәеи аскульпторцәеи русумҭақәа рыла аибашьраан имҩаԥысуаз еилызкаарц зҭаху ирылшоит ацәыргақәҵаҿ иааины уи аамҭа ҭырҵаарц. Амузеиқәеи агалереи рфондқәа рҟны иҵәаху аусумҭақәа цәыргахоит, дара ахәаԥшцәа ирымбеижьҭеи акрааҵуеит. Иаҳҳәап: Краиников иусумҭа "Иван абхазец", иҭыхын 1963 шықәсазы, Сергеи Ҵәыџьба еицырдыруа иусумҭа "Скрипка". Иара убас ицәыргахоит аскульптор Марина Ешԥҳа лусумҭа асолдаҭ иан лбиуст. Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра Аҳәынҭқарратә музеи аҟынтә иаагоу ыҟоуп", - лҳәеит Арсалиаԥҳа.

Аусумҭақәа реиҳарак аҭоурыхтә аамҭак аныԥшуам.

"Аџьынџьтәылатәи ду аибашьреи аԥсуа жәлар реибашьреи рныԥшуеит хкы рацәала ицәыргахо аусумҭақәа. Дара зегьы темак еиднакылоит, уи аибашьроуп", - лҳәеит  Арсалиаԥҳа.

Ацәыргақәҵа "Асахьаҭыхҩы. Аамҭа. Агәалашәара" амҩаԥгара алыршахоит Аԥсны акультура аминистрра адгыларала. Аиҿкааҩцәа: Асахьаҭыхыҩцәа реидгылеи Амилаҭтә сахьаҭыхратә галереи. Иаартызаауеит жьҭаара 8 рҟынӡа.

Апроект аинформациатә дгылара анаҭоит Sputnik Аԥсны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

13

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

29
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

29
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9