COVID-19 рыдбалоуп даҽа 30-ҩык Аԥсны ауааԥсыра

11
(ирҿыцуп 18:19 16.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа 756-ҩык акоронавирус шрылоу шьақәдыргылахьеит. Урҭ рахьтә 198-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, 7-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 16- Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа рылоу ирыламу аилкааразы игәаҭан 160-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 30-ҩык ачымазара шрылоу аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Уажәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 71-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 69-ҩык ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп фҩык, ибжьаратәуп - 20-ҩык. Ргәы бзиаханы ахәышәтәырҭаҟнытә иоушьҭуп фҩык", - аҳәоит адырраҭара.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (717)

Арӡынба: Аԥсны азакәан амч ӷәӷәахар, Ҭырқәтәылантәи нхара иаауа ҳауаажәлар рацәахоит

1
(ирҿыцуп 19:37 27.09.2020)
Ҭырқәтәылантәи забдуцәа рџьынџь ахь нхара ихынҳәыз Аҟәа араион Ачадара акыҭаҟны инхо Раҳми Арӡынба арадио Sputnik аефир ала ицо арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟнытә" аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсны инхашьа-ибзазашьа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Арӡынба Ачадара ақыҭаҟны ибзазашьа атәы

"… Зны сҩызак Ҭырқәтәылантә даан ус сеиҳәеит: "Ақыҭаҟны унхоит, арахь акәтаӷь умаӡам, аӡәы дузааиргьы ирҿоумҵои, узлақыҭауаҩи акәты умамзар?" - ҳәа. Абас сеиҳәан, сирԥхашьеит. Акәтааӡара сыздыруам анысҳәа, уи азы аҵара аҭалара аҭахым иҳәеит… Нас саалаган аинкубатор аазгеит Ҭырқәтәылантәи, акәытқәа анысҵеит… Аԥсназы ухы иаурхәозар иҟауҵо аус ыҟоуп. Уаҳа акгьы узыҟамҵозар, ахш узҭо ажә ааухәаргьы – уабоит. Иугәамԥхо аус ауп иуадаҩу, иуҭахымкәа иҟауҵо", - иҳәеит Арӡынба.

Ҭырқәтәылеи Аԥсныи ақыҭаԥсҭазаашьа еиҿырԥшуа иазгәеиҭеит аашьаҩцәа зегьынџьара ишеиԥшу. Раҳми еиҭеиҳәеит амедицинатә цхыраара аниҭаху иахьиоуа атәы, иара убас Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа арахь нхара раара иаԥырхагоу ҳәа ииԥхьаӡо атәы.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Даҽа 46-ҩык Аԥсны атәылауаа акоронавирус рыдбалоуп

2
(ирҿыцуп 19:25 27.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1332 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 400-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Аԥсны иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус зыхьуа рхыԥхьаӡара даҽа 46-ҩык рыла еиҳахеит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа амазааразы игәаҭан 160-ҩык атәылауаа, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылан 46-ҩык", - ҳәа аанацҳауеит аоперштаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 120-а апациентцәа, урҭ рахьтә COVID-19 адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп 117-ҩык, рҭагылазаашьа хьанҭоуп 14-ҩык, ибжьаратәуп 27-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (717)