"Алирика" Аԥсныҟа: Цандрыԥшь инхо аԥҳәыс аҳәааҿы дааныркылеит

12
(ирҿыцуп 11:41 18.09.2020)
Аԥсуа ҳәаахьчаҩцәа аԥҳәыс дааныркылеит аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

АҞӘА, цәыббра 18 – Sputnik. Аԥсны аҵакыраҿы зыҭира ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар лыдбалан Гагра араион Цандрыԥшь аҳаблан инхо аԥҳәыс ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

""Алирика" 28 капсула аԥҳәыс лшәыраҿ иҭан. Иара лыдбалан агәаҭара данахысуаз", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала, Римма Павлова 1973 шықәса рзы ииз, аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз даанкылан.

"Иарбоу ахаҿы идырны закәаншьаҭада аҭиразы иаахәаны иаалгон закәаншьаҭада Аԥсныҟа залагалара ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар", - ҳәа азгәарҭеит Аԥсны ААР аҿы.

Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12

Аԥсны 68-ҩык аҿкы рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

11
(ирҿыцуп 20:10 29.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4126-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2170-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 38-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 29 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 427 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 68 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 29 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы лыԥсҭазаара дшалҵыз 1976 шықәсазы ииз апациент. Лара ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаарамза 13, лыԥсыԥ лагаҩагара акыр илцәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра лыманы. Иақәнагаз атерапиа шлзымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 29 рзы лдунеи лыԥсахит.

Жьҭаара 29 рзы рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы аҟәатәи амобильә госпиталь аҟны ишьҭаз апациент иԥсҭазаара далҵит, иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 135-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 113-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 29-ҩык, ибжьаратәуп - 36-ҩык, илҩаауп 13-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит 11-ҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 55-ҩык апациентцәа. 51-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Барцыц Гагра араион COVID-19 азы: аҭагылазаашьазы даара ицәгьоуп

2
(ирҿыцуп 19:55 29.10.2020)
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус зыхьуа ачымазаҩцәа рзы араион аҿы иҟоу алшарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Гагра араион апандемиа аҭагылазаашьа иазкны

"Аҭагылазаашьа араион аҿы ицәгьоуп, 200-ҩык иреиҳауп ачымазара змоу. Ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп 17-ҩык. Ачымазара аҩны изхызго зегьы ргәабзиара шыҟоу ҳазҵаауеит, иҳамоу алшарала ацхыраара раҳҭоит. Иааиуа амчыбжь азы иаартхоит астационар ҳасабла ачымазара змоу рзы 30-ҩык рҭыԥ. Уи анаҩсгьы иҳамоуп акомпиутертә томограф. Иара икоммерциатәуп, аха уажәы аиҿцәажәарақәа имҩаԥаҳгоит, уи иаалкау атәылауаа рзы хәыда ԥсадахарцаз. Мызкы 100-ҩык рҟынӡа ачымазаҩцәа ргәаҭаразы алшара шыҟало агәра ҳгоит. Уахь иаҵанакуеит зылшарақәа ԥку, насгьы зҭагылазаашьа уадаҩу аҭаацәарақәа рҟынтә ауаа. Иара уи адагьы, Гагратәи амедицинатә коллеџь аҟны аҵара зҵо 30-ҩык астудентцәа ахәышәтәырҭаҿы аҳақьымцәа ацхыраара рырҭалоит. Ахәышәтәырҭа хәшәыла еиқәыршәаразы иҟан ауадаҩрақәа, аха урҭ рҽеиуп. Ҳхатә мчқәа рыла иԥшаахаз маҷым, аха аҳәынҭқаррагьы ацхыраара ҟанаҵеит",- еиҭеиҳәеит Барцыц.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау