Озганԥҳа амаининг иахҟьаны "Амшынеиқәафымцамч" иаиуз ацәыӡқәа дрылацәажәеит

13
(ирҿыцуп 18:16 23.09.2020)
АУН "Амшынеиқәафымцамч" аҟны имҩаԥысит араионтә фымцатә ҳақәа рнапхгаҩцәеи рынџьныр хадацәеи реилацәажәара. Аилацәажәара далахәын аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа.

АҞӘА, цәыббра 23 – Sputnik. Аԥсны аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа АУН "Амшынеиқәафымцамч" аҟны имҩаԥысыз аилацәажәараҿ еиҭалҳәеит аенергетикатә усхк ацәыӡқәа, афымца ҳақәа рҭагылазаашьа, урыстәылатәи аҟазауаа ртехникатә аудит арбагақәа уҳәа ртәы.

"Аиԥылара мзызны иаиуит Аиҳабыра аенергетика аусхк аганахьала аҵыхәтәантәи рыӡбрақәеи афымца ҳақәа рҭагылазаашьеи", - ҳәа азгәарҭеит аминистрра апресс-маҵзураҿы.

Кристина Озганԥҳа иазгәалҭеит 2016 шықәса раахыс афымцахархәара 30% рыла ишазҳаз. Уаанӡа акриптовалиута аиура мап ацәкразы ақәҵара иазыԥхьагәанаҭомызт амаининг азы ахархәагақәа ралагалара, арҭ аресурсқәа рылшара ҳәа азгәалҭеит аминистр.

Лара лгәаанагарала, ари иалнаршеит 80 миллион рҟынӡа зыхәԥса ыҟоу ахархәагақәа ареспубликахь ралагалара.

"2018 шықәса рзы азинҟамҵара алагалазар аахыс (киловатт-сааҭк азы 0,85 мааҭ ҳәа атариф ала) АУН "Амшынеиқәафымцамч" ацәыӡқәа 360 миллион мааҭ итәеит, ишьақәыргылоу атариф (1,5 мааҭ) ала аԥхьаӡараан аҳәынҭеилакқәа рхашәала 600 миллион мааҭ итәозаарын", - лҳәеит Кристина Озганԥҳа.

Лара иаҵылшьит уажәы излацәажәо аԥхьанатәтәи ауснагӡатәқәа ркомплекс шакәу. Уи  апроцесс аҭышәныртәалара алнаршароуп. Ушьҭантәи аетап – административтә нырра ахархәареи азакәан апроекти ракәхоит.

"Аиҿкаара хуаадахоит напыӷәӷәала иумкыр. Абизнес аҳәаақәа ирҭыган, аха аенергетикцәа алахәын", - лҳәоит Озган.

Лара иазгәалҭеит аенергетикцәа рыцхыраарада анаплакытә усура дарбанызаалак асубиект аҳақәа ихы изархәом ҳәа.

"Аиҳабыра рпозициа принципиалтәхоит. Араионқәа рҟынтәи атехникатә информациа аамҭа мгакәа иазырхиазароуп. Ацентр иамоуп арегионқәа ахылаԥшра зларзыруша амеханизмқәа. Уажәы ҳарзыԥшуп урыстәылатәи ҳколлегацәа рофициалтә лкаақәа.  Уи иалнаршоит раԥхьа иҟаҵатәу алкаара. Ҳара ҳҿаԥхьа игылоуп ҩ-усхадак: афымцамч аекономиеи атехникатә ҭагылазаашьа аиӷьтәреи. Уажәазы афымцамч ацәыӡқәа 40% ыҟоуп. Ари ҳара ҳзы ицәыӡ дууп", - лҳәеит Кристина Озганԥҳа.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара иаднакылеит акриптовалиута аиура аҭышәныртәалараз ауснагӡатәқәа ахьарбоу ақәҵара ҳәа аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара асаит. Иара убасгьы ирыдкылан ақәҵара "Аелектроенергиа аусхк аҟны анорматив-зинтә актқәак рзы". Аминистрцәа Реилазаара амаинерцәа рзы атариф ҷыда шьақәнарӷәӷәеит.

Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнаргылеит 60 мзартә мшы рыҩныҵҟа ареспублика аҵакырахь акриптовалиута аиуразы иахәҭоу ахархәагақәа ралагалара азин ҟамҵазарц.

13

Аԥсны 134-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит

8
(ирҿыцуп 19:13 22.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 3306-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 1289-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 33-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 22- Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рцәа иалоу иаламу аилкааразы атестқәа 445-ҩык ирзыҟаҵан, урҭ рахьтә 134-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Жьҭаара 21 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы лыԥсҭазаара далҵит 61 шықәса зхыҵуаз акоронавирус адиагноз ззышьақәырӷәӷәаз апациент, лара аҿкчымазаратә ҟәша дҭашәеит жьҭаара 18 рзы. Иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы лдунеи лыԥсахит.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 148-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 123-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 27-ҩык, ибжьаратәуп - 62-ҩык, илҩаауп 11-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь уахыки-ҽнаки рыла иҭашәеит 11-ҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбало 21-ҩык апациентцәа. 20-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, аӡәы-иҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

8
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Жьиба ацитрустә шәырқәа рзы: иҿала иҿамла есышықәса ихәшәтәлатәуп, аҩара рзымариоуп

4
(ирҿыцуп 18:42 22.10.2020)
Гагра араион Асычқәа ақыҭан иҟоу ацитрустә ааӡарҭа қьырала измоу Аркади Жьиба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит ашәырҵлақәа ишахәҭоу рааӡаразы ихымԥадатәны иҟоу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Жьиба ацитрустә шәырқәа рзы

"Ара еиҭаҳау ацитрустә шәырқәа асовет аамҭазы иаԥҵаз абаҳчақәа роуп. Аибашьра ашьҭахь дара рышьақәыргылара уадаҩын аҟнытә ажәлар ишаны ирырҭеит қьырала. Жәашықәсаҟа ҵуеит ҳхала нап адкыла иныҟәаҳгоижьҭеи. Аколнхара аҟынтә ииасыз 300 шьапы рҟынӡа сымоуп, иара ус схатәгьы 200 шьапы рҟынӡа ыҟоуп. Ацитрус анапы адукылар, ианахәҭоу ахәшә ауҭар, уацхраар, аҽаҩра уоуеит, аха иара акалашәа иҟоуп, шықәсык аҽаҩра бзиоуп, шықәсык ибжьанажьуеит. Аха иҿамла иҿала есышықәса ихәшәтәлатәуп, мамзар, иҩоит, уи рзымариоуп, избанзар, ақәра ду рымоуп шьҭа. Аиҭаҳатә аԥшаара уадаҩуп, иара ахәгьы маҷӡам, шықәсык зхыҵуа ашьаҭа 250 -500 мааҭ рҟынӡа инеиуеит", - еиҭеиҳәеит Жьиба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4