Агәыҳалалра акт: Апарламент аиҳабы амнистиаз аӡбара шрыдыркылаз атәы иҳәеит

11
(ирҿыцуп 09:52 26.09.2020)
Аԥсны Апарламент адепутатцәа цәыббра 24 рзы Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш 27 шықәса ахыҵра ахьӡала амнистиаз ақәҵара рыдыркылеит.

АҞӘА, цәыббра 26 – Sputnik. Аԥсны Апарламент аиҳабы Валери Кәарҷиа арадио Sputnik аинтервиу аҭо иҳәеит амнистиаз аӡбара шрыдыркылаз атәы.

"Мызки бжаки инацны аветерантә еиҿкаара "Аруааи" егьырҭ ауаажәларратә еиҿкаарақәеи ҳаҳәон иҭаку рҭагылазаашьа азхьаԥшра аҳҭарц. Иҟоуп ауаа еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа, иаҳҳәап, амҩатә машәыр аиԥш иҟоу рыла абахҭахь инанагаз, ирықәу ашьауӷа аҿҳәара абжаранӡа зхызгахьоу", - иҳәеит Кәарҷиа.

Иара иажәақәа рыла, Апарламент ахь инеиуеит иҭаку рыуа-рҭахы амнистиа азҵаара аӡбара рыдгало.

"Арахь иаарго ашәҟәқәа азинтә политика аилак ахь инасышьҭуан. Ашәҟәқәа маҷымкәа ианеиза, иалацәажәеит. Алкаагьы ҟарҵеит амнистиа мҩаԥгатәуп ҳәа. Аҵыхәтәантәи амнистиа ыҟан ҩышықәсеи бжаки раԥхьа. Аныҳәа аламҭалаз иҳаӡбеит абасеиԥштәи акциа мҩаԥаагарц", - иҳәеит иара.

Валери Кәарҷиа иазгәеиҭеит адепутатцәа даара иҵыршәшәааны иҭаку ркатегориақәа ишрызнеиз, уи ашьҭахь шакәу амнистиатә сиа анеиҿыркаа.

"Ирацәаҩуп акьыбачымазара змоу, агәыхь, ашьақар чымазара уҳәа реиԥш еиуеиԥшым ачымазарақәа змоу. Аӡәы иҿҳәара шықәсыки бжаки агуп, иҟан иақәшаҳаҭызгьы, иақәшаҳаҭмызгьы, иҟан азҵаара нагӡаны иҭҵаам ҳәа изыԥхьаӡаз ма асеиԥш лассы-лассы амнистиа мҩаԥгалатәым ҳәа изшьаз. Аҿагылара ҟанаҵеит Апрокуратура хада, Ахада иусбарҭа", - ҳәа азгәеиҭеит иара.

Кәарҷиа игәаанагарала, амнистиа гумантә, уаҩрыцҳашьаратә акциоуп.

"Ауаа ацәгьа руит, аха урҭгьы ҳара иаҳтәылауаауп. Абахҭа ачымазарақәа ирыҿкырҭаны иҟаҳҵар иашам. Ацәгьоуцәа ркатегориақәа зегьы џьарак еицҭакуп. Абарҭқәа зегьы азгәаҭаны сара амнистиа садгылаҩуп", - иҳәеит Апарламент аиҳабы.

Амнистиа аҭахрақәа ирхьырԥшны адкылара ҟалоит ҳәа иҳәеит иара.

"Ауаажәларра азҵаара шышьҭырхуеиԥш иазнеитәуп. Асеиԥш аӡбара адкыларазы афакторқәа жәпакы азгәаҭатәуп. Амнистиа амҩаԥгара ҟалоит хәышықәса, жәашықәса ма шықәсык ахь знык", - иҳәеит Кәарҷиа.

Аибашьра ашьҭахь ирыдкылоуп амнистиа актқәа ааба. Актәи амнистиа рылаҳәан Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира ҩышықәса ахыҵраан.

Амнистиа иара убасгьы ареспубликаҿ ирыларҳәеит 2005, 2008, 2013, 2018 шықәсқәа рзы (Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааираз), 2010 шықәсазы ирылаҳәан Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы аиааира 65 шықәса ахыҵразы.

11

Уахыки-ҽнаки рыла 106-ҩык акоронавирус шрылаз аадырԥшит Аԥсны

8
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4058-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2071-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 36-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 28 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 458 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 106 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 137-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 118-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 40-ҩык, илҩаауп 15-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит жәҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 51-ҩык апациентцәа. 47-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп. Амобилтә госпиталь аҟынтәи илҩаауп быжьҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

8
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Џьынџьал Тҟәарчал аџьықәреи аҽаҩразы: аибашьра еилгеижьҭеи ас еиԥш ҳамбацт

4
(ирҿыцуп 20:06 28.10.2020)
Тҟәарчал араион ақыҭанхамҩа аусбарҭа аиҳабы Амиран Џьынџьал арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа араион анхацәа рџьықәреи аҽаҩра зеиԥшроу.
Голанӡиаԥҳа акоронавирус азы: абыржәгьы агәра зымго хәыҷык ихшыҩ днанамгозар акәхап

"Ҳраион аҿы ари аҩыза аҽаҩра ҟамлацызт уҳәар ҟалоит. Сынтәа аџьықәреи ахаҭабзиара бзиоуп, алаҵараангьы аҭагалараангьы амшқәа ақәшәеит, зынӡа ахьы иаҩызоуп. Иааидкылан 950 гектар аџьықәреи лаҵаны иҳаман. Гектаркнтә ҩ-тоннаки бжаки ҟалар акәын. Аибашьра еилгеижьҭеи ас еиԥш аҽаҩра ҳамҩбацызт. Аҽаҩра амш иахьыԥшуп, ажәларгьы ибзианы аус адырулан, ҳәарада, алҵшәагьы ҟалеит. Ажәакала, аҭагылазаашьақәеи зегьы еиқәшәеит, ауаа ахагьы роуит, аԥсабарагьы иара атәы ҟанаҵеит", - еиҭеиҳәеит Џьынџьал.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4