Абхазский флаг

Гал Аԥсны абираҟ амца ацразҵаз иганахьала ашьаус хацыркуп

76
(ирҿыцуп 17:32 01.10.2020)
Цәыббра 30 рзы асоциалтә ҳақәа рҿы ицәырҵит Гал араион аҿы аԥсуа бираҟ амца азыркыз ауаҩы даанкылоуп ҳәа адырра.

АҞӘА, жьҭаара 1 – Sputnik. Гал араион ауаҩԥсы Иракли Бебуа Гал Акультура ахан аҿаԥхьа икнаҳаз Аԥсны абираҟ аԥшшәқәа символра рзызуаз аш амца ацразҵаз иганахьала ашьаус хацыркуп. Абри атәы аанацҳауеит Гал араион ахадара апресс-маҵзура.

Иазгәаҭан авандализм акт аҽнышьыбжьон ишымҩаԥгаз. Сааҭк ааҵуаны ацәгьоуҩы даанкылан. Уажәазы аусҭҵаара мҩаԥысуеит.

Цәыббра 30 рзы Аԥсны иазгәарҭон Аџбынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира 27-шықәса ахыҵра амш.

Аԥсуа ар ареспублика ахы иақәиҭыртәит 1993 шықәса цәыббра 30 рзы. Егры аӡиас ала имҩасуа аҳәынҭқарратә ҳәааҿ Аԥсны абираҟ шьҭыхын. Қырҭтәыла иаҿагыланы аибашьраҿы аԥсуа ган аҟынтәи иҭахеит 3,5 нызқьҩык. Хә-нызқьҩык инарзынаԥшуа ахәрақәа роуит, ҩышәҩык инареиҳаны хабарда ибжьаӡит.

Цәыббрамза аҵыхәтәантәи амшқәа рзы Аԥсны иргәаладыршәоит ҳтәыла ахьыԥшымра зхы ақәызҵаз, иазгәарҭоит Аиааира Ахьыԥшымреи рымшныҳәа.

Сынтәа коронавирустә инфекциа алаҵәара алмыршаразы  аныҳәатә уснагӡатәқәа рыпрограмма ркьаҿын.

76

Раионк аԥсҭазаараҟнытә: Қәычбериа Гал ахадара азиндырратә ҟәша аусура иазкны

15
Гал араион ахадара азиндырратә ҟәша аиҳабы Инал Қәычбериа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иарбан зҵаарақәоу ирызцәырҵуа араион ауааԥсыра, есыҽнытәи иусура шеиҿкаау атәы.

 

Раионк аԥсҭазаараҟнытә: Қәычбериа Гал ахадара азиндырратә ҟәша аусура иазкны

"Еиҳарак аусура ахьыҟоу араион ахадара ирыдыркыло аԥҟаԥҵәақәа реилыргараҿы ауп. Уи ҳауаажәлар ирызнагатәуп, рхы иахьадырхәаша, ишадырхәаша раҳәатәуп. Насгьы ҳара иаҳзаауа Аԥсны ахада идҵақәа роума, аԥыза-министр идҵақәа роума, дара зегьы еилырганы ажәлар ирызнагатәуп, урҭ адҵақәа инарықәыршәаны аусура мҩаԥысларц азы. Уи адагьы мчыбжьык ахь ҩынтә ауааԥсыра рызҵаарақәа рыла исыдыскылоит. Иара уи аамҭа абжьарагьы ианааиуа иҟоуп. Ауааԥсыра еиҳарак изыргәамҵуа атәылауашәҟәы аиура азҵаароуп, иҟоуп иара убас ашәахтәқәа ршәараҿы азҵаарақәа анрызцәырҵуагьы, анаҩс ауалафахәы ацҵара иаҵанакуа уҳәа, иаҳзааиуа рацәаҩуп, иахьынӡаҳалшо ҳрыхәоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Қәычбериа.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15

Асигареҭқәа S-класс ала: Аԥснынтәи Урыстәылаҟа иргоз аконтрабанда аанкылоуп

5
(ирҿыцуп 19:37 19.10.2020)
Атранспорттә хархәага агәаҭаратә комплекс ала игәаҭан, иагьыԥшаан атранспорт хархәага аконструкциа иаҵанамкуа аҭагәаҩарақәа рҿы иҭаз иҭагаламыз аҭаҭын. Аҭаҭын аалыҵ аконтрабандаз аусҭҵаара хацыркуп.

АҞӘА, жьҭаара 19 - Sputnik. Аҳазалхратә ҭыԥ "Адлер" аҿы аҳазалхратәи аҳәаахьчаратәи гәаҭараан иаанкылан аконтрабандатә аалыҵ зманы Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ицоз автомашьына Мерседес-Бенц S450 ҳәа аанацҳауеит Шәача аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Аконтрабандатә аалыҵ зманы Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ицоз автомашьына Мерседес-Бенц S450

Атранспорттә хархәага агәаҭаратә комплекс ала игәаҭан, иагьыԥшаан атранспорт хархәага аконструкциа иаҵанамкуа аҭагәаҩарақәа.

Ашьҭахьтәи апассаџьыртә тәарҭақәа анҭырга ашьҭахь, иԥшаан абылтәыҭгага ашьақәыргыларазы абылтәыҭра алиукқәа ҩба. Аха убри аан абылтәҭгагақәа ыҟамызт.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни

Абылтәыҭраҿы иҭаҵәахын аҭаҭын аалыҵ "HT Superslims", "NZ GOLDCOMPACT" аԥсуа акцизтә маркақәа рықәҵаны.

Даҽа ҵәахырҭакгьы ԥшаан абагаж аҟәшеи автомашьына асалони рыбжьара. Арагьы иҭаҵәахын 24 ҭоԥ асигареҭ "HTSuperslims".

Иааидкыланы иаарԥшын 864 пачка асигареҭ – 17280 цыра.

Мерседес арныҟәцаҩ, Шәача ауаҩԥсы, илҳәеит атауар Аԥсны ишаалхәаз акоммерциа хықәкыс иҟаҵаны. Аҳазалхратә ҳәааҟны аҭаҭын аалыҵ ахгара аԥкрақәа шамаз дырны иара лҵәахит.

Изакәаным атауари автомашьынеи лымхуп. Аҭаҭын аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Абри ахҭыс аганахьала аусҭҵаара хацыркуп Урыстәыла АЗ ахәҭаҷ 16.1 ахәҭа 2 инақәыршәаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5