Троллейбусный парк

Аремонттә усурақәа инарыдҳәаланы атроллеибусқәа рмаршрут еиҭакхоит

8
Ауаажәларратә транспорт, ҷыдала атроллеибусқәа рмаршрут "Араион ҿыц - аџьармыкьа" "Араион ҿыц – Ажәытә ҳабла" аграфик рыԥсахуеит, Абазақәа рымҩа аремонт ахьазыруа азы.

АҞӘА, жьҭаара 6 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Абазақәа рымҩаҟны акоммуникациақәа реиҭашьақәыргыларазы аусурақәа инарыдҳәаланы Араион ҿыци Ажәытә ҳаблеи рахь ицо атроллеибусқәа ныҟәаӡом жьҭаара 6, 8 рзы ҳәа Sputnik акорреспондент илзеиҭеиҳәеит Атроллеибустә усбарҭа анџьныр хада Енвер Чамагәуа.

Чамагәуа иажәақәа рыла, амаршрут аԥсахра ада ԥсыхәа ыҟам. Атроллеибустә цәаҳәақәа знысуа Абазақәа рымҩаҿы уажәы аусурақәа мҩаԥысуеит. Амҩа аркуп, ауаажәларратә транспорт ишьақәыргылоу амаршрут ала иныҟәаӡом.

"Уажәы ҳусбарҭаҿы атроллеибусқәа рмаршрут аграфик рыԥсахуеит. Аремонтқәа рышьҭахь атроллеибусқәа Турбазанӡа ицалоит, аха уи азы ацәаҳәа ҿыцқәа мҩаԥгатәуп. Уахи-ҽни аус аауеит", - иҳәеит Чамагәуа.

Атроллеибусқәа №1, №3 Аҟәатәи аџьармыкьаҟынтәи Турбаза араион аҟынӡа инеины уантәи Араион ҿыци Ажәытә ҳаблеи рахь игьежьуеит амаршрут ҿыц еиҿкаахаанӡа.

8

Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

2
(ирҿыцуп 12:04 16.01.2021)
Аԥсны ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik аефир аҿы 2020-тәи ашықәс аихшьаалақәа ҟаиҵеит, еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русура атәы.
Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

"Аҿкычымазара иадҳәалаз аинформациатә усура, уи аҽазыҟаҵара, уи агәҽанызаара, аҳәынҭқарратә усбраҭақәа еиҿыркаауаз аусура зегьы аинформациала еиқәыршәатәын. Ачымазара ыҟоуп ҳәа ажурналистцәа аусурахь имнеиуа, рхы хьчара мацара иашьҭамызт. Дара рнапынҵақәа зегьы нарыгӡар акәын, уи иахылҿиаауаз ауадаҩрақәа ҳасаб рзуны. Ашықәс еихшьаало иазгәасҭарц сҭахуп, Аԥсны ажурналистцәа аус ахьыруазаалакгьы, аибашьра ашықәсқәа рзы ишыҟаз еиԥш, аидгылара ҟаҵаны, аицхыраара ҟаҵаны, ихадароу ахықәкы- ажәлар ирдырыц ирықәнагоу, аинформациа рызнагараҿы даара аџьабаа рбеит. Акырӡа аусбараҭақәа русура аанкылан, аха зда ԥсыхәа амам ҳәа еиқәырԥхьаӡо, урҭ рхыԥхьаӡараҿы аԥхьа игыламзар, рыгәҭаны игылан Аԥсны амассатә информациатә хархәагақәа", - еиҭеиҳәеит Ҳашыг.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

ААУ аԥышәаратә сессиа ахыгоуп акарантин иахҟьаны

8
(ирҿыцуп 23:09 15.01.2021)
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны аԥышәаратә сессиа иалагараны иҟан ажьырныҳәа 18 инаркны, иацҵахон жәабранмза алагамҭанӡа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 16-Sputnik. Ажьырныҳәа 25-нӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны акарантин рылаҳәоуп, иҟоу аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иахҟьаны, абри аҩыза аӡбамҭа аднакылеит аректорат, абри атәы Sputnik иазааицҳаит апресс-маҵзура анапхгаҩы Џьамбул Инџьгьиа.

Инџьгьиа иажәақәа рыла, ашықәс алагамҭазы COVID-19 рзышьақәырӷәӷәан аӡәык-ҩыџьак арҵаҩцәа. Астудентцәа рҟынтә аҿкычымазара ӡәыр рцәа иалу иаламу аилкаара иаҿуп.

2020 шықәсазы атәылаҿ иҟоу аепидемиологиатә ҭагылазаашьа инадҳәаланы Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет анапхгара аҵараиурҭа аҭалара аԥҟарақәа рыԥсахит. ААУ аректор актәи ихаҭыԥуаҩ Виктор Маланӡиа иажәақәа рыла, ауниверситет ахь ԥышәарада абитуриентцәа рыдыркылеит. Аԥышәаратә сессиа ашьҭахь еилкаахоит хәыда-ԥсада аҵара зҵои, аҵара ахә зшәалои.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит 2021 шықәса жәабранмза 10 рҟынӡа ауааҧсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа ирыцҵазарц Адҵа.

8