Соселиа иӷьычра иалахәуп ҳәа агәаанагара ззыҟоу ауаа рыԥшаара иаҿуп

8
Цәыббра 5 рзы ирӷьычыз Аԥсны атәылауаҩ Џьемали Соселиа ихы дақәиҭтәын Қырҭтәыла аҵакыраҿы цәыббра 23 рзы.

АҞӘА, жьҭаара 6 - Sputnik. Џьемали Соселиа имҵарсра иалахәуп ҳәа агәаанагара ззыҟоу хҩык ауаа рыԥшаара иаҿуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Аԥсны ААР ашьаусԥшаара аҟәшеи Аԥсны АШәМ-и русзуҩцәа ари ацәгьоура иалахәуп ҳәа агәаанагара ззыҟоу ауаа рхаҭарақәа шьақәдыргылеит.

Иԥшаара рылаҳәоуп 1962 шықәса рзы ииз Гал араион Дихазурга ақыҭа ауаҩԥсы Омари Харчлаа.

 • Омари Харчилава
  Омари Харчилава
  МВД Абхазии
 • Малхази Харчилава
  Малхази Харчилава
  МВД Абхазии
 • Бадри Аблотия
  Бадри Аблотия
  МВД Абхазии
1 / 3
МВД Абхазии
Омари Харчилава

Аоперативтә дыррақәа рыла, Харчлаа Гал араион аҿы еиҿкаау ауаа аԥаразы изӷьычуа, изырҳәуа, аԥсуа-ақырҭуа ҳәаа аконтрабанда ахызго ацәгьоуратә гәыԥ хадара аиҭоит.

Рыԥшаараз ирышьҭоуп ацәгьоуратә гәыԥ алахәылацәа – Харчлаа иаб Малхази Харчлаа, Гал араион ақыҭа Хьацҳа ауаҩԥсы Бадри Аблоҭиа.

Даҽа ҩыџьа афигурантцәа рыӡбахә макьаназ идырзом.

1962 шықәсазы ииз Џьемали Соселиа дшырӷьычыз азы Аҩнуҵҟатәи аусқәа Гал араионтә аҟәша аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟалеит цәыббра 6 ауха.

Ашьаусԥшаара-оперативтә гәыԥ ишеилнакааз ала, цәыббра 5 асааҭ 22 рзеиԥш Тҟәарчал араион Речхә ақыҭан амаҭәа еиқәаҵәа рышәҵаны, асабрадақәа рхаҵаны ари ақыҭа анхаҩы Џьемали Соселиа дзықәтәаз автомашьына BMW ааныркылеит, анаҩс урҭ еилкаам ахаҿқәа Соселиа дрыманы Гал араион Аберқыҭ аганахь идәықәлеит.

Цәыббра 5 рзы ирӷьычыз Аԥсны атәылауаҩ Џьемали Соселиа ихы дақәиҭтәын Қырҭтәыла аҵакыраҿы цәыббра 23 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

8

Раионк аԥсҭазаараҟнытә: Қәычбериа Гал ахадара азиндырратә ҟәша аусура иазкны

15
Гал араион ахадара азиндырратә ҟәша аиҳабы Инал Қәычбериа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иарбан зҵаарақәоу ирызцәырҵуа араион ауааԥсыра, есыҽнытәи иусура шеиҿкаау атәы.

 

Раионк аԥсҭазаараҟнытә: Қәычбериа Гал ахадара азиндырратә ҟәша аусура иазкны

"Еиҳарак аусура ахьыҟоу араион ахадара ирыдыркыло аԥҟаԥҵәақәа реилыргараҿы ауп. Уи ҳауаажәлар ирызнагатәуп, рхы иахьадырхәаша, ишадырхәаша раҳәатәуп. Насгьы ҳара иаҳзаауа Аԥсны ахада идҵақәа роума, аԥыза-министр идҵақәа роума, дара зегьы еилырганы ажәлар ирызнагатәуп, урҭ адҵақәа инарықәыршәаны аусура мҩаԥысларц азы. Уи адагьы мчыбжьык ахь ҩынтә ауааԥсыра рызҵаарақәа рыла исыдыскылоит. Иара уи аамҭа абжьарагьы ианааиуа иҟоуп. Ауааԥсыра еиҳарак изыргәамҵуа атәылауашәҟәы аиура азҵаароуп, иҟоуп иара убас ашәахтәқәа ршәараҿы азҵаарақәа анрызцәырҵуагьы, анаҩс ауалафахәы ацҵара иаҵанакуа уҳәа, иаҳзааиуа рацәаҩуп, иахьынӡаҳалшо ҳрыхәоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Қәычбериа.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15

Асигареҭқәа S-класс ала: Аԥснынтәи Урыстәылаҟа иргоз аконтрабанда аанкылоуп

5
(ирҿыцуп 19:37 19.10.2020)
Атранспорттә хархәага агәаҭаратә комплекс ала игәаҭан, иагьыԥшаан атранспорт хархәага аконструкциа иаҵанамкуа аҭагәаҩарақәа рҿы иҭаз иҭагаламыз аҭаҭын. Аҭаҭын аалыҵ аконтрабандаз аусҭҵаара хацыркуп.

АҞӘА, жьҭаара 19 - Sputnik. Аҳазалхратә ҭыԥ "Адлер" аҿы аҳазалхратәи аҳәаахьчаратәи гәаҭараан иаанкылан аконтрабандатә аалыҵ зманы Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ицоз автомашьына Мерседес-Бенц S450 ҳәа аанацҳауеит Шәача аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Аконтрабандатә аалыҵ зманы Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ицоз автомашьына Мерседес-Бенц S450

Атранспорттә хархәага агәаҭаратә комплекс ала игәаҭан, иагьыԥшаан атранспорт хархәага аконструкциа иаҵанамкуа аҭагәаҩарақәа.

Ашьҭахьтәи апассаџьыртә тәарҭақәа анҭырга ашьҭахь, иԥшаан абылтәыҭгага ашьақәыргыларазы абылтәыҭра алиукқәа ҩба. Аха убри аан абылтәҭгагақәа ыҟамызт.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни

Абылтәыҭраҿы иҭаҵәахын аҭаҭын аалыҵ "HT Superslims", "NZ GOLDCOMPACT" аԥсуа акцизтә маркақәа рықәҵаны.

Даҽа ҵәахырҭакгьы ԥшаан абагаж аҟәшеи автомашьына асалони рыбжьара. Арагьы иҭаҵәахын 24 ҭоԥ асигареҭ "HTSuperslims".

Иааидкыланы иаарԥшын 864 пачка асигареҭ – 17280 цыра.

Мерседес арныҟәцаҩ, Шәача ауаҩԥсы, илҳәеит атауар Аԥсны ишаалхәаз акоммерциа хықәкыс иҟаҵаны. Аҳазалхратә ҳәааҟны аҭаҭын аалыҵ ахгара аԥкрақәа шамаз дырны иара лҵәахит.

Изакәаным атауари автомашьынеи лымхуп. Аҭаҭын аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Абри ахҭыс аганахьала аусҭҵаара хацыркуп Урыстәыла АЗ ахәҭаҷ 16.1 ахәҭа 2 инақәыршәаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5