Амобилтә госпиталь ахь инарго COVID-19 ззышьақәыргыло рхыԥхьаӡара еизҳауеит

23
Аладатәи арратә округ арратә амедусзуҩцәа Аҟәа ақалақь аҿы иаарту ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы апациентцәа рыдкылара иаҿуп. Иаҭахханы иҟалар 150-ҩык апациентцәа аднакылоит.

АҞӘА, жьҭаара 23 - Sputnik. Жьҭаара 23 азтәи адыррала амобилтә госпиталь ахь инаргахьеит COVID-19 ззышьақәыргыло 28-ҩык ауааԥсыра, урҭ рҟынтәи ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура хырхарҭарацәалатәи амобилтә госпиталь аиҳабы Абдул Магомедов иажәақәа ҵыҵӷәыс иганы.

Амобилтә госпиталь адыррақәа абас иҟоуп:

  • жьҭаара 20 рзы иаанагеит ԥшьҩык, рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа ишьоуп;
  • жьҭаара 21 рзы - фҩык, зегьы рҭагылазаашьа бжьаратәуп;
  • жьҭаара 22 рзы - жәеизаҩык. 20-ҩык бжьаратәуп, аӡәы иҭаглыазаашьа хьанҭоуп;
  • жьҭаара 23 рзы - быжьҩык. Иааидкыланы агоспиталь ахь инаргахьеит 28-ҩык атәылауаа акоронавирустә инфекциа рыманы. Урҭ рҟынтәи 26-ҩык бжьаратәуп, ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Амобилтә госпиталь ареспубликахь идәықәҵоуп акоронавирустә инфекциа COVID-19 змоу апациентцәа рыхәышәтәраҿы ацхыраара аҟаҵаразы. Амобилтә госпиталь Ставропольтәи атәылаҿацә ақалақь Будионновск аҟынтә иаашьҭуп. Реилазаараҿ 113-ҩык ыҟоуп.

Амобилтә госпиталь иаҭахханы иҟалар 150 пациент аднакылоит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

23
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1371)

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

9
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

9
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1371)

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10