Ҩымз рыҩныҵҟа: анаркотикқәа закәаншьаҭада атәыла ралагаларазы ф-шьауск хацыркуп

5
(ирҿыцуп 19:20 28.10.2020)
Аԥсны ААР аусзуҩцәа имҩаԥырго антинаркотикатә реидқәа азырхоуп Аԥсныҟа анаркотикқәа раагара аԥкразы.

АҞӘА, жьҭаара 28 - Sputnik. Аԥсны ААР 2020 шықәса нанҳәа-цәыббра рзы анаркотикқәа закәаншьаҭада атәыла ралагаларазы ф-шьауск хацдыркит ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа асаит.

Адырраҭараҿы ишазгәаҭо ала аус алахәылацәа оперативла ишьақәыргыланы иаанкылоуп. Ҩымз рыла ацәгьоурақәа раарԥшра 27 процент шьақәдыргылеит. Аԥсны ААР аусзуҩцәа аурыс-аԥсуа ҳәааҟны ҷыдала иазыҟаҵо алақәа рыла игәарҭоит автотранспорт, ззин ыҟам аԥсихотроптә маҭәашьарқәа рыҟазааразы.

Акинологцәа атранспорт аҿы ирыԥшаауеит анаркотикқәеи абџьари. ААР аҿы ишазгәарҭаз ала алақәа анаркотикатә маҭәашьар иахымҟьакәа ирыԥшаауеит афҩала.

"Аԥсны ААР анаркотикқәа реикәыршара ахылаԥшра аусбарҭеи акинологиатә маҵзуреи, Аԥсны аҳәаахьчаратә отриад рыцырхырааны ААҬ "Ԥсоу" аҿы имҩаԥыргоит апрофилактикатә уснагӡатәқәа Аԥсныҟа анаркотикқәа алазгало ахаҿқәа рышьақәыргыларазы", - иҳәоит УКОН аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ремзик Ҷанба.

Аҳәаа ахысразы аԥкырақәа раангьы имҩаԥысуан аусурақәа анаркотик злоу аҵиаақәа рааӡара аԥырҟәҟәааразы.

5

Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны

12
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иҳәахьан, Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны ацхыраара анаҭоит ЕгрыГЕС аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥысраан ҳәа.

АҞӘА, абҵара 25- Sputnik. Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны, абри атәы аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Урыстәыла аган ишьақәнырӷәӷәоит атехникатә ҟазшьа змоу ауснагӡатәқәа шынагӡоу Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аиуразы, абри атәы еилкаахеит аенергетика аминистрраҟны имҩаԥгаз аиҿцәажәарақәа рышьҭахь.

Аԥснынтә аилатәара далахәын аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа.

Абҵара 25 рзы еилкаахеит Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ԥшь-сааҭк рҟынтәи ҩ-сааҭк рҟынӡа иркьаҿхоит ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

12

Џьапуаԥҳа ашколқәа рганахьала аԥкрақәа рыцҵаразы: аҵарадырра, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп

10
Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ, афизика арҵаҩы Иа Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы ашколқәа рганахьала ирыцҵоу аԥкрақәа рзы лгәаанагара атәы лҳәеит.
Џьапуаԥҳа аҵаратә процесс аԥкрақәа рыцҵаразы: зынӡаск ҵарада гәыбзиара уск иаҩызоуп

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа. Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы азин ыҟам ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа.

"Аиашазы, ашкол ахь ҳцоит ҳәа агәаанагара ҳаман. Ахәыҷы ҿыц ашкол ахь данцо еиԥш ҳгәы ҳыҭхыҭуа ҳазыԥшын, аха алаҳәара иҟарҵаз даара иуадаҩны иҳадаҳкылеит. Аҵара аус даара ихьысҳан ацара иалагеит. Зынӡаск ҵарада, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп. Ҳашкол ахәыҷқәеи ҳареи зынӡаск еимадарак ҳабжьам ҳәа сызҳәом. Излауала аурокқәа еиҭаҳәаны ахәыҷқәа ираҳҭоит, аха ари апроцесс даара иуадаҩны ицоит. Избанзар, ицәгьоуп ахәыҷқәа ҭелла рацәажәара, уи ишуҭаху иузнагаӡом. Ҳгәы иаанагон ахәыҷқәа хымш-хымшла аҵара ҵарахьы ииасуеит ҳәа, аха иалымҵызар акәхап. Ас ҳашцо сыздыруам. Ахәыҷқәа аҭелқәа рыла аурок ҿыцқәа раҳҭоит. Аха аҳасабрақәа ахимиа, афизика, алгебра амаҭәарқәа рыла даара иуадаҩуп. Ҳара ҳашкол арҵаҩцәа зегьы ақәшаҳаҭуп аԥхынра аусура, даҽа хымз ҳауеит. Егьыс ҳхәыҷқәа аҵара ҳәа ирҵаз акгьы иҟам", - лҳәеит Џьапуаԥҳа.

Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ ахәыҷқәа аҩбатәи ашықәс азы рааныжьреи, аҭаацәа аԥара ахшәааны ахәыҷқәа арҵаҩцәа рахь рышьҭреи азы иҟоу ацәажәарақәа рзы лгәаанагара лҳәеит.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

10