Ԥшшәыхкы рацәала иҩычоу аԥсабара: игәазырҳагоу ҭагалантәи аԥсҭазаара

258
(ирҿыцуп 19:16 01.11.2020)
Лыхны ақыҭан инхо Инга Наӡаӡе-Сақаниа лура-ҭагала шылԥыло ҳзеиҭалҳәеит Sputnik акорреспондент Наала Гәымԥҳа.

Ҭагалан Аԥсны даҽа аамҭанык иаламҩашьо иҟоуп. Анхацәа рџьабаа зцу, бзабааны ирԥыланы ианҭаргало еиӷьу иҟоузеи! Ҩныцыԥхьаӡа алҩаҵә ҩеиуеит, ақыҭа ԥсҭазаара еилашуеит. Улымҳа инҭаҩуеит аихабжьы, аџьықәреи, аҟәыд ҭазгало дубап, аԥҳә ҿазҳәо, аҭәа еиқәызҵо уҳәа.

Наала Гәымԥҳа, Sputnik

Аӡын ааира иазыԥшу ақыҭанхаҩцәа рыбзазашьа, рыԥсҭазаашьа џьоушьартә иҟоуп. Ирыԥх-рыԥхны ихшьуп ахәырмарҩа, аҵәарҩа, ааигәа аҩыӡла иӡааршьыз аџьынџьыхә цыр-цыруа афҩы лаҳа-лаҳауа аҳауа иалоуп. Ана-ара аҳәсҭақәа рыҟны аҟәараш еиԥш ишьҭоу аҟабқәа убла нарықәшәоит. Ахәырма, ажь, аӡынҵәа еишәхашьшьыла абаҳча иҭагылоуп. Аӡын асыԥса анауа еиԥш, абыӷьқәа уажәы-уашьҭан икаԥсоит, аԥша еимнадоит. Ажәакала, быӷькаԥсан ссируп аԥсуа қыҭаҟны.

© Foto / Наала Гумба
Лыхны ақыҭа, Сақаниаа рынхара

Лыхны ақыҭа инхо Наӡаӡе-Сақаниа Инга акыр шықәса ақыҭа ԥсҭазаара дадҳәалоуп. Аԥшәмаԥҳәыс лашҭа уанынҭало иаразнак иуныруеит шаҟа аџьабаа ацны, бзиа ибаны анхара дшазыҟоу. Лашҭа иқәуп ашәишәи, акәты, аҟызқәа уҳәа аҩнатә ԥсаатәқәа.

© Foto / Наала Гумба
Инга Наӡаӡеи-Сақаниа лпырпыл рыԥхрақәа

Хкы-хкыла ихҩаны илызгылоуп ашәырӡқәа, еиуеиԥшым ашәыр қалмышьқәа, анаша, апырпыл рҵәқәа уҳәа аӡын гьамала иуфаша зегьы.

© Foto / Наала Гумба
Инга Наӡаӡе-Сақаниа иалыркыз аӡынхәы

Луҭраҭых аҟны афҩы лаҳа-лаҳауа иҭагылоуп акама, араҳана, еиҭаҳауп ахәыл, апырпыл, амшәмаахыр ҟаԥшьӡа улаԥш нақәшәоит, аҟабқәа.

© Foto / Наала Гумба
Инга Наӡаӡе-Сақаниа ҭагалан ҩаԥхьа лымшәмаахыр ҟалеит

Ууамашәа иубаша – аԥсуа ҭаҭын шәҭны ауҭра иҭагылоуп. Аԥшәмаԥҳәыс лажәақәа рыла, аҭаҭын егьырҭ ауҭраҭых ианалазҳауа ачымазарақәа ирцәынахьчоит.

© Foto / Наала Гумба
Инга Наӡаӡе-Сақаниа ҭагалантәи луҭра

Наӡаӡе-Сақаниа Инга ақыҭаҟны ацәгьа-абзиа аан еснагь аԥхьа игылоу, изызҵаауа, имҩақәызҵо ԥҳәысуп. Афатәҟаҵара аганахьала илзымдыруа ҳәа акагьы ыҟаӡам. Аԥсуа чыс уамакала ихааны гьамала иҟалҵоит. Лымш иалагоит ашьыжь шаанӡа.

"Аԥхын асааҭ ԥшьба рзы сгылоит. Аа-хык рҟынӡа арахә схьоит, еилсыргоит, крырҿаҵаны сгьежьуеит. Санааилак, сыхш раӡаны инақәыргыланы, сыкәҷышь-сшәишәи рахь сҿынасхоит. Иҟауҵарызеи, ақыҭаҟны уанынха, умаашьароуп, еснагь еилашуа ақыҭа ԥсҭазаара уалахәызароуп", – лҳәоит аԥшәмаԥҳәыс.

Лпырпыл рыԥхрақәа еиврыԥхха ихшьуп, ахәырмарҩа, аҵәарҩа, ажәакала аԥшәмаԥҳәыс акала деиҵаханы дубом.

© Foto / Наала Гумба
Инга Наӡаӡе-Сақаниа лпырпыл рыԥхрақәа

Абзиа уақәгәыӷ, аха ацәгьагьы уазыԥшыз. Сынтәатәи ҭагалан иаҳнарбеит, даҽа аамҭак иаламҩашьо махәҿыла анхаҩцәа аус шыруыз. Избан акәзар ҳазҭагылоу аамҭа мариаӡам, уаҵәтәи амш иаҳзаанаго ҳаздырӡом. Ауаҩы фатәы-жәтәыла деиқәшәазароуп еснагь. Ақыҭаҟны уанынха, уи аҩыза алшара ануоу, адгьыл ишақәнаго аус адуулар, агәахәара умазар, умаашьар, уџьабаа бзабааны иуԥылоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

258

Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны

10
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иҳәахьан, Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны ацхыраара анаҭоит ЕгрыГЕС аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥысраан ҳәа.

АҞӘА, абҵара 25- Sputnik. Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны, абри атәы аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Урыстәыла аган ишьақәнырӷәӷәоит атехникатә ҟазшьа змоу ауснагӡатәқәа шынагӡоу Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аиуразы, абри атәы еилкаахеит аенергетика аминистрраҟны имҩаԥгаз аиҿцәажәарақәа рышьҭахь.

Аԥснынтә аилатәара далахәын аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа.

Абҵара 25 рзы еилкаахеит Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ԥшь-сааҭк рҟынтәи ҩ-сааҭк рҟынӡа иркьаҿхоит ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

10

Џьапуаԥҳа ашколқәа рганахьала аԥкрақәа рыцҵаразы: аҵарадырра, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп

10
Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ, афизика арҵаҩы Иа Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы ашколқәа рганахьала ирыцҵоу аԥкрақәа рзы лгәаанагара атәы лҳәеит.
Џьапуаԥҳа аҵаратә процесс аԥкрақәа рыцҵаразы: зынӡаск ҵарада гәыбзиара уск иаҩызоуп

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа. Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы азин ыҟам ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа.

"Аиашазы, ашкол ахь ҳцоит ҳәа агәаанагара ҳаман. Ахәыҷы ҿыц ашкол ахь данцо еиԥш ҳгәы ҳыҭхыҭуа ҳазыԥшын, аха алаҳәара иҟарҵаз даара иуадаҩны иҳадаҳкылеит. Аҵара аус даара ихьысҳан ацара иалагеит. Зынӡаск ҵарада, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп. Ҳашкол ахәыҷқәеи ҳареи зынӡаск еимадарак ҳабжьам ҳәа сызҳәом. Излауала аурокқәа еиҭаҳәаны ахәыҷқәа ираҳҭоит, аха ари апроцесс даара иуадаҩны ицоит. Избанзар, ицәгьоуп ахәыҷқәа ҭелла рацәажәара, уи ишуҭаху иузнагаӡом. Ҳгәы иаанагон ахәыҷқәа хымш-хымшла аҵара ҵарахьы ииасуеит ҳәа, аха иалымҵызар акәхап. Ас ҳашцо сыздыруам. Ахәыҷқәа аҭелқәа рыла аурок ҿыцқәа раҳҭоит. Аха аҳасабрақәа ахимиа, афизика, алгебра амаҭәарқәа рыла даара иуадаҩуп. Ҳара ҳашкол арҵаҩцәа зегьы ақәшаҳаҭуп аԥхынра аусура, даҽа хымз ҳауеит. Егьыс ҳхәыҷқәа аҵара ҳәа ирҵаз акгьы иҟам", - лҳәеит Џьапуаԥҳа.

Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ ахәыҷқәа аҩбатәи ашықәс азы рааныжьреи, аҭаацәа аԥара ахшәааны ахәыҷқәа арҵаҩцәа рахь рышьҭреи азы иҟоу ацәажәарақәа рзы лгәаанагара лҳәеит.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

10