Зхабар ыӡыз Аҟәатәи аҭыԥҳа Москва дырбеит

33
(ирҿыцуп 15:14 09.11.2020)
Жәаф-шықәса зхыҵуаз Аҟәа инхо Дариа Пархоменко абҵара 6 рзы аҩнынтәи дцеит, Урыстәылеи Аԥсни рҳәаа дахысит, уинахыс лыӡбахә ыҟамызт.

АҞӘА, абҵара 9  – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Жәаф-шықәса зхыҵуаз Аҟәа инхо Дариа Пархоменко Москва дырбеит ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит аҭаацәа рҩыза Маиа Зыхәԥҳа.

"Раԥхьа иргыланы ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп асоциалтә ҳақәа рҿы адгылара ҳазҭаз ауаа. Урҭ рҩызцәа, рдырцәа рыцхырааралоуп аӡӷаб Москва лыԥшаара шыҟалаз", - лҳәеит лара.

Дариа Пархоменко лдырҩык аҭел дылзасны ацхыраара даҳәеит, илҳәеит Москва дшыҟоу.

"Аҭел дыззасыз иаразнакы лҭаацәа адырра рылҭеит. Лара лхаҭа Даша ҳаиԥылап ҳәа лалҳәеит. Ҳара иара убри аамҭазы Москва иаадыруаз зегьы аҭел ҳарзасит. Иара убасгьы адырра раҳҭеит Краснодартәи атәылаҿацәтә полициа москватәи рколлегацәа рыҽрыдҳәаланы аӡӷаб дахьнеиуа аҭыԥ ахь  инеирц", - еиҭалҳәоит Маиа Зыхәԥҳа.

Уажәы Дариа Пархоменко Москва дыҟоуп, лҭаацәа иаарласны уахь иԥырраны иҟоуп.

Абҵара 9 рзы Дариа Пархоменко, абҵара 6 рзы аахыс зхабар ыҟамыз лҭаацәа аҭел дырзасит ҳәа Sputnik иазеиҭарҳәеит Аԥсны ААР аҿы.

Жәаф-шықәса зхыҵуаз Аҟәа инхо Дариа Пархоменко абҵара 6 рзы аҩнынтәи дцеит, Урыстәылеи Аԥсни рҳәаа дахысит, уинахыс лыӡбахә ыҟамызт.

Уаанӡа аӡӷаб лан лаҳәшьа Иана Усенко Sputnik иазеиҭалҳәахьан аӡӷаб лҭаацәа рыԥҳа лпаспорт шыҟамыз анырба ашьҭахь лани лаби аурыс-аԥсуа ҳәаахь ицеит. Уа аҳәаахьчаҩцәа ииасуаз рсиала ирарҳәеит аӡӷаб аҳәаа асааҭ 14:55 рзы дахысит ҳәа. Лара аҳәаа лхала дахысит. Ауаажәларратә транспорт дақәтәеит. Азинхьчаратә усбарҭақәа лықәра наӡамызт азы аҭаацәа рырзаҳал иаразнакы ирыдыркылеит.

33

Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны

12
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иҳәахьан, Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны ацхыраара анаҭоит ЕгрыГЕС аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥысраан ҳәа.

АҞӘА, абҵара 25- Sputnik. Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны, абри атәы аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Урыстәыла аган ишьақәнырӷәӷәоит атехникатә ҟазшьа змоу ауснагӡатәқәа шынагӡоу Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аиуразы, абри атәы еилкаахеит аенергетика аминистрраҟны имҩаԥгаз аиҿцәажәарақәа рышьҭахь.

Аԥснынтә аилатәара далахәын аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа.

Абҵара 25 рзы еилкаахеит Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ԥшь-сааҭк рҟынтәи ҩ-сааҭк рҟынӡа иркьаҿхоит ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

12

Џьапуаԥҳа ашколқәа рганахьала аԥкрақәа рыцҵаразы: аҵарадырра, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп

10
Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ, афизика арҵаҩы Иа Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы ашколқәа рганахьала ирыцҵоу аԥкрақәа рзы лгәаанагара атәы лҳәеит.
Џьапуаԥҳа аҵаратә процесс аԥкрақәа рыцҵаразы: зынӡаск ҵарада гәыбзиара уск иаҩызоуп

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа. Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы азин ыҟам ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа.

"Аиашазы, ашкол ахь ҳцоит ҳәа агәаанагара ҳаман. Ахәыҷы ҿыц ашкол ахь данцо еиԥш ҳгәы ҳыҭхыҭуа ҳазыԥшын, аха алаҳәара иҟарҵаз даара иуадаҩны иҳадаҳкылеит. Аҵара аус даара ихьысҳан ацара иалагеит. Зынӡаск ҵарада, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп. Ҳашкол ахәыҷқәеи ҳареи зынӡаск еимадарак ҳабжьам ҳәа сызҳәом. Излауала аурокқәа еиҭаҳәаны ахәыҷқәа ираҳҭоит, аха ари апроцесс даара иуадаҩны ицоит. Избанзар, ицәгьоуп ахәыҷқәа ҭелла рацәажәара, уи ишуҭаху иузнагаӡом. Ҳгәы иаанагон ахәыҷқәа хымш-хымшла аҵара ҵарахьы ииасуеит ҳәа, аха иалымҵызар акәхап. Ас ҳашцо сыздыруам. Ахәыҷқәа аҭелқәа рыла аурок ҿыцқәа раҳҭоит. Аха аҳасабрақәа ахимиа, афизика, алгебра амаҭәарқәа рыла даара иуадаҩуп. Ҳара ҳашкол арҵаҩцәа зегьы ақәшаҳаҭуп аԥхынра аусура, даҽа хымз ҳауеит. Егьыс ҳхәыҷқәа аҵара ҳәа ирҵаз акгьы иҟам", - лҳәеит Џьапуаԥҳа.

Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ ахәыҷқәа аҩбатәи ашықәс азы рааныжьреи, аҭаацәа аԥара ахшәааны ахәыҷқәа арҵаҩцәа рахь рышьҭреи азы иҟоу ацәажәарақәа рзы лгәаанагара лҳәеит.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

10