"Иӡааҟәрылаз" автомашьына, ашҭақәа рҿы аӡы: аӡымҩангага аԥжәара ахҟьа-ԥҟьақәа

8
(ирҿыцуп 11:06 10.11.2020)
Абҵара 9 рзы Искандер имҩаҿы иԥжәаз аӡымҩангага амш зегьы аиҭашьақәыргылара иаҿын.

АҞӘА, абҵара 10 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аӡы ашҭақәа ирҭалеит, иҟоуп аҩнқәа рподвалқәа иахьрыҵалазгьы ҳәа еиҭеиҳәоит ара инхо Руслан Инаԥшьба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Искандер имҩаҿы аӡымҩангага ԥжәеит

"Аӡымҩангага аныԥжәа ашьҭахь аӡы хыҵит. Аӡы цәгьала иаӷьын. Сара сподвал аҿы архьшәашәагақәа ыҵагылан. Урҭ  уажәы ирцәоуп, ибар аус руазар аабап", - иҳәеит иара.

Аӡы 30 сантиметра раҟара ишьҭыҵит. Машәыр дук амузаргьы арыцқьатәқәа рацәаны иннажьит ҳәа иҳәоит Инаԥшьба.

онна Ҭарԥҳа лыҩны актәи аихагылагьы аӡы ҩналеит, аха уа ишәарҭаз ҳәа техника лзыҩнагыламызт. Аӡы шцаз лыҷкәыни лареи еицхырааны зегь ықәрыӡәӡәааит.

Аҳҭнықалақь акоммуналтә нхара адепартамент  адиректор ихаҭыԥуаҩ Руслан Аҩӡба Sputnik иазеиҭеиҳәеит авариа мзызс иамоу шеилкаахо аӡы зегьы анҭырталак ашьҭахь.

© Sputnik
Искандер имҩаҿы аӡымҩангага ԥжәеит

"Аӡы зегьы ҭаҳтаанӡа иҟоу ҳбарҭам. Иҟалап аиԥшьырҭа амалыр амазар, ма атруба ҳаракцәаны иҟаны иқәсуаз амашьынақәа иԥырҽзар", - иҳәоит Аҩӡба.

Абҵара 9 рзы  Искандер имҩаҿы иԥжәаз аӡымҩангага амш зегьы аиҭашьақәыргылара иаҿын.

Иҟалоит иаашаанӡа аусурақәа мҩаԥгатәхаргьы ҳәа иҳәеит "Аӡыканал" анџьныр хада Мераб Анқәаб.

Аӡымҩангага ахьыԥжәаз игылаз автомашьына зтәу ақалақь ахадарахь азыҳәа аҟаҵара игәҭакуп акомпенсациа аиуразы ҳәа рҳәеит аусбарҭаҿы.

Иара убасгьы аԥхасҭа зауз ауааԥсырагьы ирыгәҭакуп азыҳәақәа рыҟаҵара.

Искандер имҩаҿы аӡымҩангага ԥсахын хәышықәса раԥхьа. Аҟәа ақалақь ахадара абри аҭыԥ аҿы аусурақәа рымҩаԥгараан аҭакԥхықәра здыз шьақәнаргылараны иҟоуп.

8

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

9
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

9
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10