Аҟәа иаадыртит амбулатортә центр аковид пациентцәа рзы

15
Ацентр аҿы иазыԥхьагәаҭоуп жәеиза иара-ҭыԥ, аха урҭ ирыцҵахар ҟалоит апациентцәа рхыԥхьаӡара иаҿырԥшны.

АҞӘА, абҵара 10 – Sputnik. Аҟәа, Турбаза араион аҿы иаадыртит амбулатортә центр аковид пациентцәа рзы ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы аоперативтә штаб алахәыла Алхас Аџьынџьал.

Иара ишиҳәо ала ацентр ахь унеир ҟалоит аполиклиникатә ҳақьым ма ахәышәтәырҭа аҳақьым рзин ала.

"Иаҳҳәап, ауаҩы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҟынтәи дылырҩааит, аха макьаназы дахьынхо аҭыԥала ихәышәтәра иациҵароуп. Аҟәа дынхозар ишәҟәқәа иманы ацентр ахь дааиуеит, ҳара ара иахәҭоу апроцедурақәа мҩаԥаагалоит", - иҳәеит иара.

Ацентр аҿы амаҵзурақәа зегьы хәыда-ԥсадоуп, аха апациентцәа ахәшә дара инаргалароуп.

"Хәшәыла реиқәыршәара ҳзалыршом. Ауаҩы иахәҭоу ихәшә иманы днеиуеит, ара иҟаҵатәу зегь ҟарҵоит иаҭаху аҭагылазаашьақәа рыла", - иҳәеит Аџьынџьал.

Иара убасгьы агәаҭара ҟалоит уҵәыҵәри аҩаӡара, акардиограмма аҭыхра, ашьақәыӷәӷәара ашәара, ашьақар аҟазаара.

"Арҭ апроцедурақәа ауаа ргәабзиара ашьклаԥшраҿ хра рымоуп, ахалахыхәышәтәра иацәырыхьчоит", - азгәеиҭоит аҳақьым.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новый амбулаторный центр для ковидных пациентов

Аоперштаб алахәыла иҳәеит амбулатортә центр ахыбра хәыда-ԥсада ишрырҭаз, иара убас ауаа ацхыраара шыҟарҵаз иахәҭаз амедицинатә хархәагақәа рыла аиқәыршәаразгьы. Аныхрақәа рхарҭәаарахь иадгалоуп Апарламент иоунажьыз аԥарақәа рыхәҭакгьы.

Аԥхьанатә иазыԥхьагәаҭан аволонтертә центр аиҿкаара аха нас амедперсонал ирзыршәаша аԥара ԥшаахеит.

Аоперштаб анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Аелита Шьакаиаԥҳа Аԥсуа телехәаԥшра аефир аҿы илҳәеит ацентр Синоптәи аполиклиника ишадҳәалахо.

Ацентр аус ауеит есыҽны, асааҭ 9:00 - 20:00.

Иахьазы Аԥсны коронавирус рыдбалоуп 4772-ҩык, 55-ҩык рыԥсҭазаара иалҵхьеит, ргәы бзиахеит 2929-ҩык.

15
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (871)

Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны

9
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иҳәахьан, Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны ацхыраара анаҭоит ЕгрыГЕС аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥысраан ҳәа.

АҞӘА, абҵара 25- Sputnik. Урыстәыла азхиоуп Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра ԥхынҷкәын акы инаркны, абри атәы аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Урыстәыла аган ишьақәнырӷәӷәоит атехникатә ҟазшьа змоу ауснагӡатәқәа шынагӡоу Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аиуразы, абри атәы еилкаахеит аенергетика аминистрраҟны имҩаԥгаз аиҿцәажәарақәа рышьҭахь.

Аԥснынтә аилатәара далахәын аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа.

Абҵара 25 рзы еилкаахеит Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭа ԥшь-сааҭк рҟынтәи ҩ-сааҭк рҟынӡа иркьаҿхоит ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

9

Џьапуаԥҳа ашколқәа рганахьала аԥкрақәа рыцҵаразы: аҵарадырра, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп

10
Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ, афизика арҵаҩы Иа Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы ашколқәа рганахьала ирыцҵоу аԥкрақәа рзы лгәаанагара атәы лҳәеит.
Џьапуаԥҳа аҵаратә процесс аԥкрақәа рыцҵаразы: зынӡаск ҵарада гәыбзиара уск иаҩызоуп

Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа ирыцҵоуп ажьырныҳәа 12-нӡа. Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы азин ыҟам ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа.

"Аиашазы, ашкол ахь ҳцоит ҳәа агәаанагара ҳаман. Ахәыҷы ҿыц ашкол ахь данцо еиԥш ҳгәы ҳыҭхыҭуа ҳазыԥшын, аха алаҳәара иҟарҵаз даара иуадаҩны иҳадаҳкылеит. Аҵара аус даара ихьысҳан ацара иалагеит. Зынӡаск ҵарада, уи агәыбзиара аус иаҩызоуп. Ҳашкол ахәыҷқәеи ҳареи зынӡаск еимадарак ҳабжьам ҳәа сызҳәом. Излауала аурокқәа еиҭаҳәаны ахәыҷқәа ираҳҭоит, аха ари апроцесс даара иуадаҩны ицоит. Избанзар, ицәгьоуп ахәыҷқәа ҭелла рацәажәара, уи ишуҭаху иузнагаӡом. Ҳгәы иаанагон ахәыҷқәа хымш-хымшла аҵара ҵарахьы ииасуеит ҳәа, аха иалымҵызар акәхап. Ас ҳашцо сыздыруам. Ахәыҷқәа аҭелқәа рыла аурок ҿыцқәа раҳҭоит. Аха аҳасабрақәа ахимиа, афизика, алгебра амаҭәарқәа рыла даара иуадаҩуп. Ҳара ҳашкол арҵаҩцәа зегьы ақәшаҳаҭуп аԥхынра аусура, даҽа хымз ҳауеит. Егьыс ҳхәыҷқәа аҵара ҳәа ирҵаз акгьы иҟам", - лҳәеит Џьапуаԥҳа.

Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны ааӡаратә ус аиҿкааҩ ахәыҷқәа аҩбатәи ашықәс азы рааныжьреи, аҭаацәа аԥара ахшәааны ахәыҷқәа арҵаҩцәа рахь рышьҭреи азы иҟоу ацәажәарақәа рзы лгәаанагара лҳәеит.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

10