Аҵәахырҭатә банк абҵарамзатәи атәанчахәқәа ршәара аграфик шьақәнаргылеит

22
2020 шықәса нанҳәамза аахыс Аԥсны атәанчаҩцәа урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәқәа роуеит абанктә хсаалагақәа рыла акәымкәа, Аҵәахырҭатә банк ма акоммерциатә банкқәа ркассақәа рҿы.

АҞӘА, абҵара 13 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны Аҵәахырҭатә банк абҵарамзазтәи атәанчахәқәа ршәара аграфик шьақәнаргылеит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит абанк анапхгара ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Беслан Гадлиа.

"1940 шықәсанӡа ииз ҳтәылауаа атәанчахәы роуеит абҵара 16, 17, 18 рзы; 1941 - 1947 шықәсқәа рзы ииз - абҵара 19, 20, 23 рзы; 1948 - 1950 шықәсқәа рзы ииз - абҵара 24, 25 рзы; 1951 - 1953 шықәсқәа рзы ииз - абҵара 27, 30, ԥхынҷкәын 1 рзы; 1954 - 1956 шықәсқәа рзы ииз – ԥхынҷкәын 2, 3 рзы; 1956 шықәса инаркны ииз - ԥхынҷкәын 4 инаркны", - иҳәеит иара.

Ԥхынгәымза анҵәамҭазы Аԥсны асоциалтә еиқәыршәареи адемографиатә политикеи рминистр Руслан Аџьба адырра ҟаиҵеит нанҳәамза инаркны урыстәылатәии аԥснытәии атәанчахәқәа Аҵәахырҭатә банк акассақәа рыла ршара ишалаго.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

22

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

9
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

9
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10