Гагра ашықәсҿыцазтәи аԥсшьаразы азҿлымҳара зыгхаз ақалақьқәа ирылаԥхьаӡахеит

12
Аҭҵаарақәа мҩаԥнагеит атуристцәа аԥсшьараан рынхаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа ахьыҟарҵо амаҵзура Tvil.ru 2020 шықәса ԥхынҷкәын 25 инаркны 2021 шықәса ажьырныҳәа 10 рҟынӡа аҿаҵарақәа рырбагақәа рыла.

АҞӘА, абҵара 13 - Sputnik. Аԥсуа курорт Гагра ажәабатәи аҭыԥ ааннакылеит ашықәсҿыцазтәи аԥсшьарамшқәа рыхгаразы азҿлымҳара зыгхаз ақалақьқәа рыбжьара ҳәа аанацҳауеит атуристцәа аԥсшьараан рынхаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа ахьыҟарҵо амаҵзура Tvil.ru.

Асиа ҟанаҵеит атуристцәа аԥсшьараан рынхаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа ахьыҟарҵо амаҵзура Tvil.ru 2020 шықәса ԥхынҷкәын 25 инаркны 2021 шықәса ажьырныҳәа 10 рҟынӡа аҿаҵарақәа рырбагақәа рыла.

 • Осташков — 9311 мааҭ / 4,5 ҵхи-мши*
 • Ильински — 6900 мааҭ / 2,5 ҵхи-мши
 • Евпаториа — 3204 мааҭ / 6,5 ҵхи-мши
 • Тула — 10910 мааҭ / хаха-хымш
 • Кимры — 14750 мааҭ / ҩаха-ҩымш
 • Москва — 4062 мааҭ / ԥшьаха-ԥшьымш
 • Анапа — 830 мааҭ / фаха-фымш
 • Истра — 8500 мааҭ / ҩаха-ҩымш
 • Токсово — 12000 мааҭ / уахыки-ҽнаки
 • Гагра — 1313 мааҭ / ааха-аамш.

* Уахыки-ҽнаки рзы анхаразы абжьаратә хәԥса / шаҟа уахи-ҽни бжьаратәла иаҿарҵо.

Tvil.ru астатистикала атуристцәа Ашықәс ҿыц азы 1-8 ухеи-мши ҿарҵоит, инырхуеит 830 мааҭ - 14,8 нызқь мааҭ. Убри аан зегь раасҭа аԥсшьара ахә мариоуп Анапа, ахәԥса дууп — Кимры.

Уаанӡа атуризм азы аминистр иҳәахьан Аԥсны ашықәсҿыцазтәи аныҳәақәа рзы заанаҵтәи аҿаҵарақәа уамак ишыҟам.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

3
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

 • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
 • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
 • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

3
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5