Афедералтә ҩаӡараҟны изышьҭаз Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсны аҳәааҿы дааныркылеит

11
Аԥҳәыс Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аиасра лыгәҭакын Урыстәыла Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа данааныркылоз.

АҞӘА, абҵара 13- Sputnik. Афедералтә ҩаӡараҟны изышьҭаз Урыстәыла атәылауаҩԥҳәыс Аԥсны аҳәааҿы дааныркылеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Аԥҳәыс даанкылан апаспорт агәаҭараан Аԥснынтәи Урыстәылаҟа даниасуаз. Азинеилагаҩ дрырҭеит илышьҭазааз аусбарҭа – Урыстәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистррахь.

Уаанӡа аҳәамҭа ҟаҵан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы даанкылоуп ҳәа Аԥсны атәылауаҩ, анаркотикатә маҭәашьарқәа рыҟаҵара, рыҭира, рынашьҭра закәаншьаҭада имҩаԥызгоз.

Аусбарҭа апресс-маҵзура иазгәанаҭоит 2020 шықәса аҩнуҵҟала аҳәынҭқарратә ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥ аҿы иаарԥшын 80-ҩык инарзынаԥшуа афедералтә, жәларбжьаратә, ҳәынҭқаррабжьаратә шьҭазаара змаз.

11

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

9
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

9
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10