Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик шьақәдыргылеит

35
(ирҿыцуп 23:20 13.11.2020)
Уаанӡа Аԥсны аекономика аминистрраҟны абҵара 13 рзы имҩаԥгаз аилатәараҟны "Амшынеиқәафымцамч" адиректора хада Михаил Логәуа аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥсны афымцалашаразы апроблема ҟалоит Урыстәылантәи афымца аашьҭра ашьҭахьгьы ҳәа.

АҞӘА, абҵара 13 - Sputnik. Абҵара 15, 2020 шықәса инаркны Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара дырцәалоит ишьақәырылоу аграфик инақәыршәаны, абри атәы аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

"Аԥсны Аҳәынҭқарра афымцамчтә система аусура аҭышәныртәаларазы ауснагӡатәқәа рзы" Адҵа ахәаша ахәылԥаз, абҵара 13 рзы ицәырыргеит.

Уа ҷыдала иҳәоуп афымцамч изакәанымкәа зҽаԥызшьуа ахархәаҩцәа раарԥшразы агәаҭаратә усмҩаԥгатәқәа ирыцырҵаларц, анаҩс урҭ Аԥсны афымцамчтә система уаҳа аҽаԥшьра рылымшартә еиԥш иаҿырхларц азы.

Адокумент аҟны иаагоу аграфик инақәыршәаны, алашара дырцәалоит уахыки-ҽнаки рыла хынтә.

Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик

Гал араион, Тҟәарчал араион ахәҭак, Аҟәа мраҭашәаратәи ахәҭа, Аҟәа араион ахәҭак, Афон ҿыц, Гәдоуҭа араион мрагыларатәи ахәҭа рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00 рзы.  

Аҟәа агәы, Аҟәа араион ахәҭак, Гәдоуҭа араион мраҭашәаратәи ахәҭа, Гәдоуҭа, Алаҳаӡы ақыҭа алашара дырцәалоит асааҭ 03:00 - 05:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00 рзы.  

Гагра, Гагра араион, Пицунда, Бзыԥ, Мархьаул, Тҟәарчал, Тҟәарчал араион ахәҭак рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 05:00 - 07:00, 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00 рзы. 

Аҟәа мрагыларатәи ахәҭа, Аҟәа араион ахәҭак, Очамчыреи Гәылрыԥшьи рраионқәа рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 рзы. 

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла, Аԥсны афымцацәаҳәақәа ажәит, рҭагылазаашьа нагарҭа амамкәа ибааԥсуп, арахь афымцамч ахархәара есышықәса иацлоит 5-9% рыла, уи иахҟьаны уажәы иҟоу амчхара азхом иахьатәи аамҭазы ахархәара змоу афымцалашаразгьы.

35
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (274)

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

2
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

2
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5