Аԥсны ахада амаининг аҿиаразы аҭагылазаашьа далацәажәеит

21
(ирҿыцуп 15:56 17.11.2020)
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагеит абҵара 15 рзы. Ареспублика иахьаҵанакуа иалагалоуп арцәара аграфик – уахыки-ҽнаки рыла хынтә, ҩба-ҩба сааҭ.

АҞӘА, абҵара 17 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны арегионқәа рҿы ари абизнес аҿиара аус иаҭазар зылшо афымцамч амҽхак атәы далацәажәеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа апресс-конференциаҿ абҵара 17 рзы.

"Ҳара ҳраионқәа рҿы еиуеиԥшымкәоуп афымцаҳақәа аидара шрықәу. Аҟәа ақалақь акәзар, иҳаракӡоу аидара иаҵоуп, Гагра – аҳаракӡара иазааигәоуп, Гәдоуҭа – аидара хьанҭоуп. Мрагыларатәи Аԥсны ахәҭаҿы еиҳа ауааԥсыра ахьмаҷу иахҟьаны афымцацәаҳәақәа еиҳа рхы иақәиҭуп. Убри азы ари азҵаара иазхәыцны иӡбатәуп", - иҳәеит иара.

Афымцамч ахы иақәиҭны иҟазар, амаининг ифеидоу бизнесуп ҳәа иҳәеит атәыла ахада.

"Иахәҭоу атехника аахәаны, аԥхьаӡага ықәыргыланы, ишьақәырӷәӷәоу атариф аныршәо – ифеидоуп. Егьырҭ ауаа ирԥырхагамзар, ибзиоуп, аха усеиԥш аҭыԥқәа маҷуп. Иахьазы иаԥырхагамкәа ҳхы иаҳзархәо афымцамч абри аусхк иаҳҭар алшоит. Уи ҩышә миллион киловатт-сааҭ инаӡоит", - иҳәеит Бжьаниа.

Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит аиҳабыра амаининг азы ирыдыркылаз ақәҵараҿы ишарбоу афымцамч адефицит аани Урыстәылантәи алашара аиура аани атариф еиҭахәаԥшыр алшоит ҳәа.

Урыстәылатәи алашара иреиҵоу атариф иартәоит ҩ-мааҭки 70 копеи.

"Амаининг азин ахьыҟоу атариф ахәԥсеи иаашьҭу алашара ахәԥсеи еицаҳҵар акәхоит. Ауааԥсыра абри аганахьала ҳаилыркаар сҭахуп", - иҳәеит иара.

Афымцатә системаҿы амаинерцәа рыдагьы уаанӡагьы ауадаҩрақәа рацәан ҳәа азгәеиҭеит ахада.

"Апарламент афымцамч азы азакәан рыдыркылеит. Уи инақәыршәаны аинвестициақәа мап рыцәкын. Сара хаҭала уи саҿагыланы сыбжьы асҭеит. Иахьазы еилаҳаны игылоу астанциақәа аӡәгьы изы ихәарҭам", - иҳәеит Аслан Бжьаниа.

Амаининг ареспубликаҿ азин ҟаҵамызт 2018 шықәса рзы, аха еиҳарак адекларативтә ҟазшьа аман.

"Абизнес мап ацәкын, аха сара исымоуп Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ашәҟәқәа. 2019 шықәсеи 2020 алагамҭеи рзы ареспубликахь иҭагалан 80 миллиард мааҭ рыхә ахархәагақәа. Аусура ԥыркит, ахархәагақәа раагара шыҟаз иаанхеит", - иҳәеит Бжьаниа.

Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагеит абҵара 15 рзы. ареспублика иахьаҵанакуа иалагалоуп арцәара аграфик – уахыки-ҽнаки рыла хынтә, ҩба-ҩба сааҭ.

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла Аԥсны иахьаҵанакуа афымцамч ахархәара 5−9% еиҳахеит. Афымцаҳақәа акыр иажәхьеит, ирықәу аидара рзышьҭыхуам. 2021 шықәсазы ЕгрыГЕС аанкылараан Урыстәылантәи афымцалашара ҳауа ҳалагоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

21
Атемақәа:
Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра (77)

Ажьиԥҳа аҭыԥантәи адепутатцәа рзы: рҵарагьы ыҟазароуп, аԥсшәагьы рдыруазароуп

5
Тҟәарчал араион алхратә комиссиа алахәыла Рита Ажьиԥҳа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа реихшьаала ҟалҵеит.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ажьиԥҳа ахаланапхгараҭарақәа рахь алхрақәа ирызкны

Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа мҩаԥысит мшаԥы 11 рзы.

"Адепутатрахь иқәгылаз акандидатцәа ҩажәаҩык рахьынтә 15-ҩык алхын. Иманшәаланы еилагарада имҩаԥысит алхрақәа. 5196- ҩык ашәҟәы иҭагалаз алхыҩцәа рҟынтәи 2052 -ҩык алхрақәа рхы рыладырхәит. Уи аԥхьа иҟаз ас еиԥш алхрақәеи дареи еиҿурԥшуазар, усҟан 2800-ҩык ыҟан алхыҩцәа. Актәи аилатәара мҩаԥысраны иҟоуп иааиуа ашәахьаҽны мшаԥы 19 рзы. 15-ҩык адепутатцәа рахьынтә ҩыџьа аҳәса ыҟоуп. Уи аԥхьа иҟаз адепутатцәа рахьынтә ҩыџьа ықәгылан, руаӡәк ҩаԥхьа далырхит, уи Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа аиҳабы Лали Гаргәылиа лоуп", - лҳәеит Ажьиԥҳа.

Ажьиԥҳа лгәаанагара лҳәеит аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарақәа рахь инеиуа адепутатцәа зеиԥшразар акәу.

5

Аԥсны Атәанчахәытә фонд аҿы ашәарақәа зеиԥҟьо атәы рҳәеит

4
(ирҿыцуп 20:14 14.04.2021)
Аԥсны Атәанчахәытә фонд Аԥсны атәылауаа рҿаԥхьа руал 55 миллион мааҭ ыҟоуп. Аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара алшоны иҟоуп 2021 шықәса ахԥатәи аԥшьбаразы.

АҞӘА, мшаԥы 14 - Sputnik. Аԥсуа тәанчахәқәа ршәара апандемиа аамҭа иахҟьеит, избанзар 2020 шықәсазы Атәанчахәытә фонд 130 миллион мааҭ амоуӡеит. Абри атәы радио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны Атәанчахәытә фонд ахантәаҩы Денис Гәылариа.

2020 шықәсазы акоммерциатә еиҿкаарақәа ашәахтәқәа рықәырхит апандемиа инадҳәаланы. Ари афонд ахь аԥаранашьҭра анырра анаҭеит.

Ахантәаҩы иажәақәа рыла Атәанчахәытә фонд ахь аԥара назмышьҭуаз акоммерциатә еиҿкаарақәа рымацара ракәым, аҳәынҭқарратә еиҿкаарақәагьы рыдҵақәа нарыгӡомызт.

Убас ауал ду ақәны иҟоуп АУН "Амшынеиқәафымцамч", иҳәеит Гәылариа.

"Аха дара ишьақәырӷәӷәоу аграфик ҳзаарышьҭит, ирҳәеит ЕгрыГЕС аусура ишалагалак Атәанчахәытә фонд ахь ахыԥхьаӡаларақәа ишрылаго", - иҳәеит Гәылариа.

Иахьазы реиҳа ауал ду зықәны иҟоу еиҿкаароуп АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Ашәарақәа еиҵахоит иара убасгьы ареспубликаҿы аԥсуа тәанчахәы зауа рхыԥхьаӡара иацло иахьалагаз ҳәа иҳәоит Гәылариа.

2020 шықәса алагамҭаз ари ахыԥхьаӡара 6656-ҩык инаӡозар, шықәса анҵәамҭазы 8592-ҩык ҟалеит.

Иахьа Атәанчахәытә фонд аамҭа-аамҭала ашәарақәа мҩаԥнагоит. Аԥхьа иззыршәо категорианы иҟоу Аԥсны жәлар реибашьра аинвалидцәа роуп.

"56 миллион мааҭ ауал ҳақәуп. Ари хәажәкырамза иатәуп. Аха иара есыҽны еиҵахоит. Раион-раионла аԥарақәа ҳшәоит. Аибашьра иадҳәало акатегориақәа рҿаԥхьа Аҟәа, Аҟәа араион, Очамчыратәии Тҟәарчалтәии араионқәа рҟны ҳуал ҳшәеит, иаанханы иҟоуп Гагреи Гәылрыԥшьи араионқәа", - иҳәеит афонд ахантәаҩы.

Гәылариа иажәақәа рыла Афонд ахь аԥаралагалара адинамика аныԥшуа иалагеит. Аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара алшоны иҟоуп 2021 шықәса ахԥатәи аԥшьбаразы ҳәа иҳәоит иара.

4