Акоронавирус Аԥсны: иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла 68 хҭыс ҿыц

21
(ирҿыцуп 10:25 22.11.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 5380-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 3616-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 68-ҩык.

АҞӘА, абҵара 22 - Sputnik. Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла 214-ҩык акоронавирус рылоу ирыламу гәаҭан, урҭ рахьтә 68-ҩык COVID-19 рцәа ишалаз аарԥшын ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 78-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 69-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 25-ҩык, ибжьаратәуп - 22-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит 28-ҩык апациентцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 32-ҩык апациентцәа. 27-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, хәҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

  • Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>
21
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1206)

Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

2
(ирҿыцуп 18:28 06.05.2021)
Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла, аспорт азҟаза Шамиль Аргәын арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит лаҵарамза 8-9 рзы Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысран иҟоу аҽырхәмаррақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы.
Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: Ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

"Ашьыжь асааҭ жәба рзы иалагоит ҳҽазыҟаҵарақәа. Ҳгәыԥ аҿы ҩ-комнадак ааидкыланы иурхәмарыртә иҟоуп. Ҿыц аҽырыҩрақәа ирылахәхоит ԥшь-ҩык, хә-ҩык. Акоманда алахәылацәа рҟнытә иҟоуп аҵара зҵо, аус зуа, аха аҽыбӷаҟазара рыԥсы ақәҵаны иаҭахны иаҿуп зегьы. Ҳаҽқәа зегьы рҭыԥ ахь иааит, уажәшьҭа ҳазыԥшуп аныҳәа, акомнадақәа зегьы аиааир рҭахуп, аха ҳаргьы унҳагәҭасуа ҳаҟам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Аҽыбӷаҟаза иҳәеит ақыҭаҿы аҿар ари аус ишазҿлымҳау.

"Есышықәса ҩыџьа-хҩык аҿар анымааиуа ыҟаӡам. Аҽқәа рааӡараҿы ақыҭа ҳацхраауеит, иҳамоуп аспонсорцәа, ҩыџьа аишьцәа Шьониаа ҳавагылоуп, уажәы аҽқәа ахьҭаҳкуа ахыб ҳзыҟарҵеит. Дҳавагылоуп Алхас Аргәынгьы", - ҳәа иҳәеит аҽыбӷаҟаза.

Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла еиҭеиҳәеит аҽқәа ықәгылартә еиԥш аҽазыҟаҵарақәа ианрылаго атәы, уи апроцесс шымҩаԥысуа.

"Ҭагалан аҽқәа ҭаҳкуеит. Иара ҳақәтәарцаз акраҿауҵароуп, амч ауҭароуп, мызкы-ҩымз рышьҭахь, ашықәс ҿыц нахыс, ҳақәтәоит. Дара аҽқәа зегьы еиԥшым. Акы иаразнак иазыҟауҵоит, егьи хәыҷык уадхалар алшоит. Уқәгыланы ухәмарыртә еиԥш хәымз-фымз уаҿызароуп. Абасала ауадаҩрақәа ацуп, аха уи зегьы ҳара ҳамыхәаԥшкәа ҳус бзиа ибаны ҳаҿуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2

Аиааира Ду амш: Аԥсны ақалақьқәа рҿы Лаҵарамза 9 ишаԥыло

3
(ирҿыцуп 17:13 06.05.2021)
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны Аиааира амш есышықәса иазгәарҭоит Аԥсны араионқәеи ақалақьқәеи рҿы. Аныҳәатә уснагӡатәқәа рсиа Sputnik афишаҟны.

Sputnik

Аҟәа

Аныҳәатә ҽазыҟаҵарақәа Аҟәа ирылагеит лаҵара 3 рзы. Абри амш аҽны имҩаԥысит Аԥсны аҳәынҭқарратә камертә оркестри Москва аҳәынҭқарратә капеллеи рконцерт.

Аибашьра аветеранцәа алархәны афотоцәыргақәҵа "Аиааира ахаҿқәа. Ҳара ҳгәалашәареи ҳгәадуреи" Иван Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотекаҿы лаҵара 5 рзы иаадыртит.

Лаҵара 6 рзы аҟәатәи ашколхәыҷқәа рзы аибашьра иазку акиносахьақәа дырбара мҩаԥысуан.

Лаҵара 9 рзы, Аиааира амш аҽны, Аҟәа Диоскураа рыԥшаҳәаҿы Идырым асолдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониеи амитинги аадыртуеит асааҭ 10:00 рзы. Асааҭ 11:00 рзы Аԥсни Урыстәылеи рыруаа рымҩасра еиҿкаахоит. Асааҭ 9:00 рзы итрадициахаз "Ԥсра зқәым архәҭа" ақалақь агәы иалсуеит. Асааҭ 14:00 рзы маланыҟәала аицлабра "Сабду, аиааираз иҭабуп" акциа мҩаԥгахоит. Амш ахи-аҵыхәеи ақалақь иалыҩуеит аибашьра аамҭазтәи ашәақәа, амузыка.

Гагра

Гагра аныҳәатә уснагӡатәқәа аадыртуеит Идырым асолдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа ашәҭқәа рышьҭаҵара ацеремониала асааҭ 10:00 рзы. Нас имҩаԥысуеит акәашаратә ансамбльқәа рконцерт. Аветеранцәа аҳамҭақәа рыҭахоит.

Гәдоуҭа

Асааҭ 10:00 рзы В.И. Ленин ихьӡ зху апарк аҿы игылоу Идырым асолдаҭ ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵоит. Асааҭ 11:00 рзы Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥгахоит аҽырыҩрақәа.

Гәылрыԥшь

Гәылрыԥшь араион аҿы Аиааира амш азгәаҭара хацыркхоит Идырым асолдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵарала. Асааҭ 12:00 рзы Смецкои ихьӡ зху асанатори аҿы имҩаԥгахоит аконцерт. Гәылрыԥшь ауааԥсыра ирылшоит маланыҟәала аицлабра "Сабду, аиааираз иҭабуп" акциа иалахәхар. Лаҵара 9 ауха аныҳәатә салиут халарҵоит, ашәҭргьагьақәа амшынӡ ихырҵоит.

Очамчыра

Очамчыра араион аҿы аныҳәатә уснагӡатәқәа Кәтол ақыҭан аҽырыҩра амҩаԥгарала ихацыркхеит. Лаҵара 9 рзы Очамчыра, Идырым асолдаҭ ибаҟахьы инеиуеит араион ауааԥсыра. Асааҭ 11:00 рзы имҩаԥгахоит аконцерт.

Тҟәарчал

Тҟәарчал аныҳәа аадыртуеит асааҭ 12:00 рзы 1941-1945 шықәсқәа раан иҭахаз асолдаҭцәа рбаҟахьы анеирала. Анаҩс Акультура ахан аҿы имҩаԥысуеит аконцерт.

Гал

Гал ашҭа хадаҿы арратә музыка арҳәарала ауснагӡатәқәа ирылагоит. Имҩаԥгахоит ахәыҷқәа рыхәмаррақәа, асахьаҭыхратә цәыргақәҵа, акаҭран аҿы асахьа аҭыхра, имҩаԥгахоит "Ԥсра зқәым архәҭа" акциа, амитинг. Асааҭ 12:30 рзы галаа урыстәылатәи аҳәаахьчаҩцәа злахәу ауснагӡатәқәа рыдгалахоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3