Аҟәа ақалақь зегьы фымцалашарала еиқәыршәоуп

23
(ирҿыцуп 10:11 07.12.2020)
Аԥсны афымцамч аусзуҩцәа хымшуп астанциа маҷ Аҟәа - 1 аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирҿыижьҭеи.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 7 - Sputnik. Аҟәа ақалақь зегьы фымцалашарала еиқәыршәоуп, макьаназы алашара ыҟам Иашҭхәа ақыҭаҿы ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч" Facebook аҿтәи адаҟьаҿы. Авариа аҭыԥ ақәҵаразы уажәыгьы аусурақәа цоит.

Ԥхынҷкәын 7 рзы алашара аушьҭразы амчратә трансформатор ахархәагақәа аҿаҵан.

Астанциа маҷ Аҟәа - 1 аҿы амцакра ҟалеит ԥхынҷкәын 5 ашьыжь, асааҭ 5:20 рзы. Абри иахҟьаны Аҟәа ақалақь агәи мраҭашәаратәи ахәҭеи Иашҭхәа ақыҭеи лашарада иаанхеит.

Амца ахы ыҵнахит 33-тәи афидер (аихшарҭатә цәаҳәа – аз..) "Иашҭхәа " аҿы. Амцакра иахҟьаны иблит 16 фидер, асекциатәқәа ҩбеи алагалатәиқәа ԥшьбеи. Авариа ахьыҟалаз инашьҭын АУН "Амшынеиқәафымцамч" амчқәа зегьы, араионтә филиалқәа русуҩцәагьы налаҵаны.

Ԥхынҷкәын 5 рзы аенергетикцәа аамҭалатәи ахархәагақәа рмонтаж иалагеит, аусурақәа рымҩаԥгара алыршаразы. Абылра ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеит аекономикаа министр Кристина Озганԥҳа АУН адиректор хада Михаил Логәуа.

"Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура ишаанацҳауа ала, ԥхынҷкәын 5 рзы иазгәаҭахеит авариа аԥыхра аамҭа. Иҟоу ауадаҩрақәа ҳасаб рзуны, ҩымчыбжь ишадхало атәы ҳәан. Абри аамҭазы алашара ауааԥсыра ирзынашьҭхалоит авариатә схемала.

Ԥхынҷкәын 5 рзы Аҟәатәи афымцеихшарҭатә усбарҭа аиҳабы Ҭемыр Џьынџьал иҳәеит Ажәытә ҳаблаҿ, аҿкрачымазаратә хәышәтәырҭаҿ, ачазауад аҿы афымца роуа ишыҟаҵаз. Sputnik акорреспондент даниҿцәажәоз иара иҳәеит дшақәгәыӷуа ԥхынҷкәын 6 рзы егьырҭ Аҟәа араионқәа рахь алашара анеира алшартә иҟалап ҳәа.

Ахархәага ҿыц амонтаж аҟаҵаразы аусурақәа мҩаԥысуеит х-сменакны, уахи-ҽни. Макьаназы ақалақь ахы-аҵыхәа лашарала ишахәҭоу еиԥш инхарҭәааны аҟаҵара рылшом.

Астанциа маҷ Аҟәа - 1 аҟны амцакра зыхҟьаз ари аобиект иақәу афымцеидареи уи ахьажәуи ауп иҳәеит Џьынџьал.

Ауха аусзуҩцәа абылра ахьыҟалаз ахыбра зегьы ҭадырцәит.

Амҽыша ԥхынҷкәын 6 асааҭ 14:00 рзы астанциа маҷ Аҟәа-1 аҟынтәи идәылыргаз амыругақәа еимырхит, иҭадырцәит жәа-киловаттк иҟоу афымцеихшараҭақәа рзы аҭыԥ.

Асааҭ 17:30 рзы арҭ афымцеихшарҭақәа реиԥшьра, амыруга ҿыцқәа рышьақәыргылара иалагеит, афымцацәаҳәақәа аҿаԥшьны анаҩс урҭ рыла афымцалашара аушьҭразы.

Асааҭ 21:00 рзеиԥш, Ҭемыр Џьынџьал иажәақәа рыла, астанциа маҷ амчхара азҭо арелеитә хьчагақәа русура шьақәыргылан. Акабельтә фидерқәа хәба аусура иаларган.

Асааҭ 22:20 рзеиԥш амыруга ҿыцқәа зегьы шьақәыргылан, аҵыхәтәантәи атехникатә гәаҭарақәа ирхысуан. 

Астанциа маҷ Аҟәа-1 аиҭашьақәыргылара Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы Аинвестициатә программа иалан. Амыругақәа аахәан Чебоксарқәа рҿы иҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маӡаныҟәгаҩ.

23
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (191)

Аԥсны COVID-19 рыдырбалеит даҽа 176-ҩык ауааԥсыра

11
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 10784ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 8513-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 152-ҩык.

АҞӘА, ажьырныҳәа 18 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 544-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 176-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 120-ҩык, урҭ рахьтә 105-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 35-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 20-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 24-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 60-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Река ақыҭа афельдшер: ажәлар рзы даара иуадаҩу аҭагылазаашьа шьақәгылеит

327
(ирҿыцуп 23:02 19.01.2021)
Река ақыҭа афельдшер Ламара Ҳашԥҳа-Қәычбериа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит аҿкычымазара змоу ауаа рҭагылазаашьа атәы, насгьы илҳәеит ақыҭақәа рҿы амбулатортә ҭыԥқәа раартра азҵаара ишазхәыцтәу.
Река ақыҭа афельдшер: ажәлар рзы даара иуадаҩу аҭагылазаашьа шьақәгылеит

"Ақыҭаҿы уажәазы 14-ҩык инарзынаԥшуа ачымазцәа ыҟоуп. Зегьы аҿкы рыхьны иҟоуп ҳәа ишьақәыргыланы иҟам, аха асимптоматикала иароуп уҳәар алшоит. Ахәшәқәагьы аиура цәгьахеит. Рыхәқәагьы еиҳахеит. Абри ачымазара ҟалеижьҭеи ахәшә 10 мааҭк иаԥсазҭгьы, 30 рҟынӡа инеит. Ажәлар рзы даара иуадаҩу аҭагылазаашьа шьақәгылеит. Ачымазаҩцәа рҟны мнеишьа сымаӡам, аҩны аҟара бжьазаргьы снеироуп, иага ихаразаргьы ус. Мышкы иалагӡаны 9-ҩык ауаа акапельница рзықәсыргылоит. Урҭ шьҭа мчыбжьык ҵуеит ирзыҟасҵоижьҭеи, дара алгар, нас еиҭа иззыҟаҵатәу ҟалоит. Река ақыҭа адагьы, Бедиа, Патрахәыҵа, уҳәа еиҭа ақыҭа ссақәа рҿгьы ачымазаҩцәа сымоуп. Ачымазара шысхызгахьоугьы, сҽацәысахьчоит, ҳәарада. Иаҭаху зегьы ҟасҵоит, сықәра злаҟоу ала еиҭа исыхьыргьы ауеит, еиҭа ачымазара ӷәӷәақәа схызгахьеит, абарҭ зегьы снарҿыԥшны зынӡа сзашьҭоузеи ҳәа схы сзыҟаҵом. Иара иааиуа зегьы ишахәҭоу иааиуеит. Ҳара ҳашшәо еиԥш даргьы шәоит", - ҳәа еиҭалҳәеит афельдшер.

Ламара Ҳашԥҳа-Қәычбериа илҳәеит ажьырныҳәамза мацара иалагӡаны 226-ҩык ауааԥсыра шлыдылкылахьо, урҭ рыбжаҩык атәым қыҭақәа рҟнытә иаауеит.

"Иҟоуп аҭагылазаашьақәа схала иаҭаху анрасҳәо, избанзар зегьы ақалақь аҟынӡа изцаӡом", - ҳәа азгәалҭеит афельдшер.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

327
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау