Ҳашԥҳа Аԥсны адемографиазы: хылаԥшра аумҭар, излаҟоу аасҭа акырӡа еицәахоит

26
(ирҿыцуп 09:54 19.12.2020)
Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аусзуҩ, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Асҭанда Ҳашԥҳа лажәақәа рыла, иахьа Аԥсны адемографиа аганахьала аԥсуа жәлар акырӡа еиҵаханы иҟоуп. Ари атема иазкны аҵарауаҩ длыҿцәажәеит Sputnik Аԥсны акорреспондент Наала Гәымԥҳа.

Наала Гәымԥҳа, Sputnik

Абызшәоуп даҽа милаҭк урылазмырҩашьо, аӡәкны уеидызкыло. Абызшәа ныҟәызго, иарала ихәыцуа ажәлар рхыԥхьаӡара акраҵанакуеит иарбан ҳәынҭқарразаалак аҟны. Адемографиа аизырҳаразы иахәҭоу аҭагылазаашьа аԥҵара, уи азхьаԥшра акраҵанакуеит амилаҭ ҿиара аҟны.

Аԥсуа жәлар еснагь адемографиа иаԥырхагаз аҭагылазаашьақәа рзаԥҵан. Зегьы реиҳа илахьеиқәҵаганы иҟалаз 1877-1878-тәи ашықәсқәа раан еилашуаз аурыс-аҭырқәа еибашьра ацәқәырԥа шьаҭанкыла иалаӡит шьала-дала иаҳзааигәаз аублаа, Кавказ иқәынхоз ажәларқәа зегьы, еиҳараӡак аԥсуаа рыԥсадгьыл ааныжьны имцар ада ԥсыхәа рмоуит. Ҳәарада, Аԥсны иқәынхоз аԥсуа жәлар рхыԥхьаӡара акырӡа еиҵахеит усҟантәи ашықәсқәа рзы, уи адемографиатә ҭагылазаашьа акыр ианыԥшит.

Шықәсык иалагӡаны аԥсуа жәлар рхыԥхьаӡара абжанӡа иеиҵахеит. Асовет аамҭазы Аԥсны Қырҭтәыла аларҵәаразы имҩаԥыргоз аполитика иахҟьаны, Қырҭтәылантәи иааны ақырҭқәа ҳаланхо иалагеит. 1990 ашықәсқәа раан урҭ рхыԥхьаӡара акырӡа еизҳаит аԥсуаа раасҭа. Анаҩс, 1992-1993 шықәсқәа рзы иҟаз Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра иахҟьаны ҳдемографиатә ҭагылазаашьа еиҳагьы еиҵахеит.

Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аусзуҩ, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Асҭанда Ҳашԥҳа лажәақәа рыла, иахьа адемографиа аганахьала аԥсуа жәлар акырӡа еиҵаханы иҟоуп. Аира аасҭа аԥсрақәа рацәахеит.

"Иахьа Аԥсны адемографиа аҭагылазаашьа даараӡа ихьанҭоуп. Ахшараиура астатистика иаразнак ашәҟәы иҭаргалозар, ауаҩы иԥсҭазаара даналҵлак аҭаацәа идунеи зиԥсахыз атәы аршаҳаҭга ианаамҭоу аусӡбарҭахь инаргаӡом. Уи астатистика иаԥырхагахоит, аԥсра аасҭа аира еиҳа ирацәоушәа убоит", - ҳәа дазааҭгылоит Асҭанда Ҳашԥҳа.

Иҟалалоит убас еиԥш аҭагылазаашьақәа, аԥсуа ҭаацәараҟны ахәыҷы даниуагьы, документла уи дышиз араҟа ианарбам. Уи змааноу, ҵаҵӷәыс иамоу атәы ҳзеиҭалҳәеит аҭоурыхҭҵааҩ Асҭанда Ҳашԥҳа.

"Сынтәа иаҳбаз ахшараиура астатистика даараӡа аинтерес аҵоуп. Аҳәаа аркра иахҟьаны, ахшара Аԥсны аҩнуҵҟа шаҟаҩы ииз еилыкка иаҳбарҭахеит. Уи змааноу, анацәа Урыстәыла ахшараиура ицозҭгьы, иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны араҟа ирыдыркылар акәхеит. Урыстәыла ахәыҷы даниуа, уаҟа ауп дахьҭарыҩуа, убри иахҟьаны Аԥсны ахшараиура астатистикаҟны дарбахаӡом", - ҳәа лҳәоит Ҳашԥҳа.

Иазгәаҭатәуп даҽакгьы, Аԥсны адемографиа иапроблеманы иаанхо акакәны ишыҟоу ахаҵамцареи аԥҳәысаамгареи. Уи апроблема атәы дазааҭгыло, Асҭанда Ҳашԥҳа иазгәалҭоит:

"Иахьатәи ҳаамҭазы аҭаацәара иаламлац ахацәеи аҳәсеи рхыԥхьаӡара даара ирацәоуп аԥсуа жәлар рыҟны. Аҭыԥҳацәа хаҵа имцац еиҳа еиҳауп ахацәа ԥҳәыс даазымгац раасҭа. Уи зыхҟьо, раԥхьа иргыланы иаҳхысыз Аџьынџьтәылатә еибашьра, насгьы аҭаацәара аԥызымҵац даҽа блакала уи азҵаатәы рахәаԥшра. Ирацәоуп узлацәажәаша, уи зегьы араҟа иаҳзымҳәаргьы, иазгәаҭатәуп, уажәтәи ҳаамҭазы аҿар рҭахрақәа акыр ишырацәахаз. Материалла аӡәы диеиҵамкәа иҟазаара еиҳа иацклаԥшуа иалагеит. Арԥарцәа ракәзаргьы убас", - ҳәа азгәалҭоит Ҳашԥҳа.

Адемографиа еиҵанархоит атәым милаҭқәа иреиуоу рыԥсҭазаарақәа анеиларҵо. Уи доусы ихатәы алхроуп, аха аԥсуа жәлар, ҳара ҳашмаҷу аҟнытә, иаҳнумбааларц залшом.

Асҭанда Ҳашԥҳа ааигәа имҩаԥылгеит асоциалтә зҵаара́́, аԥсуа жәлар атәым милаҭ илахәхара ишахәаԥшуала, 500-ҩык дахьразҵааз, рҭакқәа рҽеиҩыршеит.

"Асоциалтә зҵаара ахьышьҭысхыз, 50 шықәса иреиҳау мап ркит атәым милаҭ рылахәхара, аҭаацәара аԥҵара. 18 шықәса инаркны 25 шықәса рҟынӡа зхыҵуа иақәшаҳаҭуп атәым милаҭ лаагара, иццара, 25 шықәса инаркны аҭак аҟаҵара рцәыуадаҩхеит. Убри ала аҭакқәа рҽеиҩыршеит", - ҳәа дазааҭгылоит аҭоурыхҭҵааҩ.

Аԥсуа қыҭақәа рыҟны ирацәоуп аҭаацәара иаламлац ахацәа.

"Ԥшьба-хәба қыҭа сахьрылсыз, 20 инаркны 45 шықәса зхыҵуа ахацәа аҭаацәара иаламлац рхыԥхьаӡара шәҩык иреиҳамзар, иреиҵам. Ари зегьы иаҳзеиԥшу рыцҳарахеит", - ҳәа азгәалҭоит Асҭанда Ҳашԥҳа.

Адемографиа аизырҳаразы иҟаҵатәузеи, иарбан ҭагылазаашьоу ажәлар ирзаԥҵатәу, џьаракыр ирыдгылатәума аҳәынҭқарра аганахьала ҳәа ҳанлазҵаа, илҳәеит:

"Ҳәарада, иҟоуп ауадаҩрақәа жәпакы. Иаҳҳәап, ақыҭаҟны инхо ҭаацәарак аҟны иҟоуп хҩы-ԥшьҩы аишьцәа. Урҭ аҭаацәара иалаларц азыҳәан рхатәы хыбра рымазароуп, аха ирымаӡам уи еиԥш алшара. Аҳәынҭқарра аганахьала ацхыраара рыҭатәуп излауала. Уи имариам усуп, аха ахылаԥшра аумҭар, ҳдемографиатә ҭагылазаашьа излаҟоу аасҭа акырӡа еицәахоит", - ҳәа алкаа ҟалҵоит Ҳашԥҳа.

26

Аԥсны акоронавирус злаз фҩык апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит

13
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11355-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 9467-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 167-ы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 543-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 54-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Ажьырныҳәа 25-26 рзы Аԥсны аковид-хәышәтәырҭақәа рҿы рыԥсҭазаара иалҵит фҩык апациентцәа.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ажьырныҳәа 26 рзы иԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа. 1931 шықәсазы ииз - идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц, иара убас идбалан зымҩасшьа бааԥсыз авирус-бактериалтә ҩганктәи аполисегментартә гәыҵәкра. Иԥсҭазаара далҵит 1949 шықәсазы ииз ахаҵа, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 1950 шықәсазы ииз апациент, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц. Иара ахәышәтәырҭа дҭашәеит иҭагылазаашьа бааԥсны, ирԥҳақәа ачымазара акыр ирылаҽны. Апациент мызкы иназынаԥшуа иақәнагаз ахәышәтәра дахысуан, аха уи иахьмырԥшкәа иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 26 рзы.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҿы рыԥсҭазаара иалҵит хҩык апациентцәа. 1950 шықәса рзы ииз апациент иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 15 рзы, 1946, 1948 шықәсқәа рзы ииз ҩыџьа апациентцәа - ажьырныҳәа 26 рзы. Урҭ рыхҩыкгьы акоронавирустә инфекциа адиагноз рзышьақәырӷәӷәан.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 118-ҩык, урҭ рахьтә 104-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 34-ҩык, ибжьаратәуп - 50-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 35-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 19-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 29-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 46-ҩык апациентцәа.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

13
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Кама Гогия

Гогьиаԥҳа: зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак ауалафахәқәа иреиҵамзароуп, аха изалымшацт

7
Аԥсны аҳәынҭқарра ахыԥхьаӡара еихшьааларҭатә еилакы ахантәаҩы Кама Гогьиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак шышшьақәдыргыло атәы.

2021 шықәса ажьырныҳәа 1 азы зда ԥсыхәа ыҟам ауаҩы ихныҟәгага мызкы иартәеит 7 нызқьи 398 мааҭ.

 

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гогьиаԥҳа зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак иазкны

"Аԥсны мызчарак ахыԥхьаӡара аилкааразы Урыстәыла Краснодартәи атәылаҿацә, Адыгатәыла ирымоу аметодика ҳхы иаҳархәоит ҳаргьы. Мызчарак иалоуп ауаҩы аԥсымышьҭыгазы иифараны иҟоу 35 хкы афатәқәа. Урҭ рыдагьы ааглыхратә тауарқәа, убасгьы алашара, ауадазы амаҵзуратә шәахтәқәа уҳәа. Арҭ зегьы еилаҵаны зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа идыртәо ахә ҟалоит. Афатәқәа ари ахә аҟынтәи 5 нызқьи 60 мааҭ дыртәоит, егьырҭ атауарқәа 1450 мааҭ, ашәахтәқәеи егьырҭ амаҵзуратә хшәаатәқәеи 887 мааҭ. Зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак еиҵаны иҟамзароуп ауалафахәы. 2017 шықәсазы апарламент аҟны аџьаус азы азакәан ҿыц рыдыркылеит. Уаҟа иарбоуп ианар 1, 2018 шықәса инаркны мызчарак зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа иреиҵамзароуп ҳәа. Ус шакәгьы, иахьагьы иҟоуп зуалафахы мызчарак аасҭа еиҵоу", - лҳәеит Гогьиаԥҳа.

 

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7