Аԥсныҟа атуристцәа рымҩангараз аԥаразоужьра аҿҳәара иацҵахар ҟалоит

7
(ирҿыцуп 14:46 22.12.2020)
"Иаку абилеҭ" ала Аԥсны ақалақьқәа хәба - Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Гагра, Пицунда, Аҟәа - рахь аара ҟалоит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 22 - Sputnik. Урыстәыла атранспорт аминистрра аус зыднауылаз ақәҵара инақәыршәаны Аԥсныҟа автобусқәа рыла аԥсшьаҩцәа  раагаразы аԥаразоужьра иалагоит 2021 шықәса мшаԥы 30 рзы, имҩаԥыслоит цәыббра 30 рзы. Абри азы ақәҵара кьыԥхьуп анорматив-зинтә актқәа рпортал аҿы.

2020 шықәса рзы апандемиа иахырҟьаны аԥаразоужьра лаҵара 30 рзы иалаган. Минтранс абжьгара ҟанаҵеит атуристцәа рхыԥхьаӡара аизҳаразы аԥаразоужьра аҿҳәара иацҵазарц. Аусбарҭа адгалара ауит аԥаразоужьра 20-27% ишьҭыхзарц амаршрут иаҿырԥшны.

Сынтәа "Иаку абилеҭ" 380-560 мааҭ иаԥсан. Ахәқәа ԥсаххар, 450-700 мааҭ рҟынӡа ихалар ҟалоит. Минтранс азыԥхьагәаҭарақәа рыла 2021 шықәсазы абри амаршрут ала имҩангахоит 8,5 нызқь пассаџьыр.

"Иаку абилеҭ" ааухәар ауеит Урыстәыла аҳаиртә ма адәыӷбатә кассақәа рҿы, РЖД асаит аҿы, аҳаиртә билеҭқәа раахәараз Атранспорттә клирингтә палата апорталқәа рҿы, иара убасгьы Аԥсны аихамҩатә кассақәа рҿы. Шәача аҳаирбаӷәаза ма Адлер аихамҩатә станциаҟынтәи Аԥсны ақалақьқәа хәба - Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Гагра, Пицунда, Аҟәа - рахь аара алшоит. Иара убас шьҭахьтәи ареисқәагьы мҩаԥгахоит.

Автобусқәа Шәача аҳаиртә баӷәазеи аихамҩатә вокзали рҟынтәи асааҭ 0:00 инаркны асааҭ 21 рҟынӡа иныҟәон. Рсиа аилкаара алшон Урыстәылатәи аихамҩа асаит аҟны.

Хәышықәса рҟынӡа зхыҵуа, аиҳабацәа зцу ахәыҷқәа хәыда-ԥсада имҩаныргоит. Ахархәара зҭам абилеҭ архынҳәра алшоит автобус шьҭахьҟа ахынҳәра 12 сааҭ шагу, апассаџьыр иршәахоит 61 мааҭи 60 копеики.

"Иаку абилеҭ" ахархәара ҟалоит Урыстәыла иарбанзаалак ақалақь аҟынтә Аԥсныҟа аараани ахынҳәраани.

7

Аԥсны акоронавирус злаз фҩык апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит

13
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11355-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 9467-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 167-ы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 543-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 54-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Ажьырныҳәа 25-26 рзы Аԥсны аковид-хәышәтәырҭақәа рҿы рыԥсҭазаара иалҵит фҩык апациентцәа.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ажьырныҳәа 26 рзы иԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа. 1931 шықәсазы ииз - идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц, иара убас идбалан зымҩасшьа бааԥсыз авирус-бактериалтә ҩганктәи аполисегментартә гәыҵәкра. Иԥсҭазаара далҵит 1949 шықәсазы ииз ахаҵа, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 1950 шықәсазы ииз апациент, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц. Иара ахәышәтәырҭа дҭашәеит иҭагылазаашьа бааԥсны, ирԥҳақәа ачымазара акыр ирылаҽны. Апациент мызкы иназынаԥшуа иақәнагаз ахәышәтәра дахысуан, аха уи иахьмырԥшкәа иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 26 рзы.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҿы рыԥсҭазаара иалҵит хҩык апациентцәа. 1950 шықәса рзы ииз апациент иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 15 рзы, 1946, 1948 шықәсқәа рзы ииз ҩыџьа апациентцәа - ажьырныҳәа 26 рзы. Урҭ рыхҩыкгьы акоронавирустә инфекциа адиагноз рзышьақәырӷәӷәан.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 118-ҩык, урҭ рахьтә 104-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 34-ҩык, ибжьаратәуп - 50-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 35-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 19-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 29-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 46-ҩык апациентцәа.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

13
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Кама Гогия

Гогьиаԥҳа: зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак ауалафахәқәа иреиҵамзароуп, аха изалымшацт

7
Аԥсны аҳәынҭқарра ахыԥхьаӡара еихшьааларҭатә еилакы ахантәаҩы Кама Гогьиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак шышшьақәдыргыло атәы.

2021 шықәса ажьырныҳәа 1 азы зда ԥсыхәа ыҟам ауаҩы ихныҟәгага мызкы иартәеит 7 нызқьи 398 мааҭ.

 

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гогьиаԥҳа зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак иазкны

"Аԥсны мызчарак ахыԥхьаӡара аилкааразы Урыстәыла Краснодартәи атәылаҿацә, Адыгатәыла ирымоу аметодика ҳхы иаҳархәоит ҳаргьы. Мызчарак иалоуп ауаҩы аԥсымышьҭыгазы иифараны иҟоу 35 хкы афатәқәа. Урҭ рыдагьы ааглыхратә тауарқәа, убасгьы алашара, ауадазы амаҵзуратә шәахтәқәа уҳәа. Арҭ зегьы еилаҵаны зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа идыртәо ахә ҟалоит. Афатәқәа ари ахә аҟынтәи 5 нызқьи 60 мааҭ дыртәоит, егьырҭ атауарқәа 1450 мааҭ, ашәахтәқәеи егьырҭ амаҵзуратә хшәаатәқәеи 887 мааҭ. Зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак еиҵаны иҟамзароуп ауалафахәы. 2017 шықәсазы апарламент аҟны аџьаус азы азакәан ҿыц рыдыркылеит. Уаҟа иарбоуп ианар 1, 2018 шықәса инаркны мызчарак зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа иреиҵамзароуп ҳәа. Ус шакәгьы, иахьагьы иҟоуп зуалафахы мызчарак аасҭа еиҵоу", - лҳәеит Гогьиаԥҳа.

 

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7