АҶА: Аԥсны абнарақәа рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа

19
Ареспубликаҿы иҟаз амцакрақәа ырцәан, аха абнара ҭыԥқәак рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

АҞӘА, ажьырныҳәа 7-Sputnik. Гали Очамчыреи рраионқәа абнарақәа рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа. Иара убас, анеира ахьыуадаҩу гагратәи ашьхарақәа рҟны ибылуеит абна аҵеи иҩаз аҳаскьынреи. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА аофициалтә саит.

Аԥсны АҶА аҟны ирҳәеит амцакрақәа усҟак шәарҭара шрыцым, иҟаз раасҭа.

"Иҟоу амцакра ауаа рынхарҭақәа иаԥырхагам. Амцарцәаҩцәа аҭагылазаашьа хылаԥшра арҭоит", - ҳәа азгәаҭоуп асаит аҟны.

Аԥсны АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа иажәақәа рыла, ахаша аҭагылазаашьа акыр иуадаҩын Гагра, аԥсшьарҭа "Москва" азааигәара.  Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит ԥшьымш раԥхьа, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит.

Роман Лабиа иҳәеит, амцакрақәа ауаатәыҩса ишырхароу, - "анхаҩцәа рбаҳчақәа рҟны аҳаскьын ҩа амца ацрарҵоит, нас аԥша иахҟьаны амца аҽарцәгьоит".

Уи аԥхьа адырра ыҟан Гәдоуҭеи Гали рраионқәа рҟны амцакрақәа аҭыԥ шрымаз. Гал араион аҟны аҩнқәа хԥа блит.

19
Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

"Амшынеиқәафымцамч" афымцалашара аиуразы аԥкырақәа аланагалоит

8
(ирҿыцуп 18:56 19.01.2021)
Ареспублика иахьаҵанакуа иалкааны алашара арцәаразы аграфик ҟалом, азхьаԥшра аҭахоит афымцацәаҳәақәа зҵало ахьанҭара.

АҞӘА, ажьырныҳәа 19 - Sputnik. "Амшынеиқәафымцамч" афымцалашара аушьҭраз аԥкырақәа аланагалоит асистема иаиуа ахьанҭара инадҳәаланы ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Асеиԥш ауснагӡатәқәа ирылагоуп авариа дуқәа раԥырҟәҟәааразы. Астанциа маҷқәа ирҟәыгоу афидерқәа дырцәалоит ахьанҭара аныҟалалак.

"Амшынеиқәафымцамч" апресс-маӡаныҟәгаҩ Алхас Гагәылиа иҳәеит афымцасистема ахьанҭара иҟалаз ахьҭақәа ирыхҟьеит. Уажәы ауаа еиҳа афымцалашара ахархәара арҭоит, уи адагььы уаанӡа иаҿыхыз амаинингфермақәа еиҭахьаҿаԥыршьуазы ҳәа.

Гагәылиа иҳәеит алашара арцәара бжьаратәла сааҭк аҟынӡа инаӡоит, ари аамҭа ҩ-сааҭк рҟынӡа инаӡазар, иплантәу арцәара акәӡам аҭыԥ змоу, авариоуп ҳәа.

"Амшынеиқәафымцамч" аҿы аус ауеит ардырратә маҵзура. Азҵаарақәа зегьы рзы аҭел асра алшоит абри аномер ала: +7 940 730 02 20; +7 940 930 02 20.

Гагәылиа иҳәеит АУН аколлцентр ахь ауаа рацәа аҭел ишасуа. Авариақәак раамҭаан минуҭк ала шәҩык рҟынӡааамҭакала аҭел ианасуа шыҟоу.

8

Ҳанагәуа: афермақәа аҿыхуп, аха рыуа-рҭахы рахь ишаны аҩнқәа рҿы иахьдыргылаз ыҟоуп

14
(ирҿыцуп 17:19 19.01.2021)
Гәылрыԥшь араион "Амшынеиқәафымцамч" афилиал аиҳабы Зураб Ҳанагәуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араион аҿы амаинингқәа рҿыхразы имҩаԥырго аусура атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ҳанагәуа Гәылрыԥшь амаинингқәа рзы

"Афермақәа ахьаҟәырхыз рыуа-рҭынха рахь ишаны аҩнқәа рҿы иахьдыргылаз ыҟоуп. Уи проблеманы иҟоуп атәыла зегьы аҿы. Ҳраион аҿы афермақәа иаҿыхны, еимыхны иҟоуп. Ҳара есыҽны агәаҭарақәа мҩаԥаагоит. Трансформаторк аҿы аӡәы днеины акы аԥишьыр, ихаҳҵәоит, ҳрацәажәоит. Иҟоуп ахҭысқәа ихҵәаны нас еиҭа имҵаа иахьаԥыршьуа, аха урҭ анаҩс еиҭа иаҿаҳхуеит. Аусутәқәа зегьы мҩаԥгахар, ҳаргьы ԥсеивгарак ҳауеит ҳәа сақәгәыӷуеит ", - ҳәа еиҭеиҳәеит Ҳанагәуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14