Гагра аҩнқәа рзы ишәарҭаз амца дырцәеит иаха

54
(ирҿыцуп 11:27 09.01.2021)
Амцарцәаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи еицхырааны ажәытә Гагра иахьаҵанакуа аҭыԥ аҿы ажьырныҳәа 9 ашьыжь ҿыц ицәырҵыз амца арцәара рылшеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 – Sputnik, Бадри Есиава. Иҳаҩсыз аухазы Гагра аҩнқәа шә-метрак рҟынӡа ирзааигәахаз амца арцәара ҳалшеит иҳәеит Гагреи Гагра араиони абылраҽацәыхьчара-аиқәырхаратә штаб аиҳабы Давид Бганба. 

Бганба иара убас иациҵеит ажәытә Гагра иахьаҵанакуа аҭыԥ аҿы ажьырныҳәа 9 ашьыжь ҿыц ишцәырҵыз амца. Уи арцәаразы аусзуҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыра рымчқәа еибырҭеит.

"Аҵх ҭынчны имҩасит. Ҭыԥқәак рҿы амца дырцәеит, ашьыжь ажәытә Гагра иахьчаҵанакуа даҽа ҭыԥк цәырҵит, уахь амашьына знеиуам, ҳусзуҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи уахь еиццеит, напышьашәала амца иаҿагылоуп", - ҳәа азгәеиҭеит иара. 

Бганба иазгәеиҭеит Жәкәаратәи аҩхааҟны ахәаша, ажьырныҳәа 8 рзы амца иамҽханакыз ацәаҳәа хә-километрак ишыҟаз. Ашьыжь амца амҩахь албаара иаҟәыҵит, аха ҩадахьы ацара иаҿуп. 

АҶА ишырҳәаз ала, аҭыԥ аҟны аус руеит амцарцәаратә гәыԥқәа ԥшьба, ауаа реиланхарҭақәа рҟын амцарцәаратә постқәагьы ргылоуп. Амца амч еиҳа иԥсыҽхеит, уажәы еиҳарак ашьхараҿоуп иахьыҟоу, амшын азааигәара ицәахьеит. 

Иара убас амцакрақәа ҟалеит Очамчыра араион Маркәыла, Аӡҩыбжьа ақыҭақәа рҟны, уа быжь-гектарк абна амца акын. АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман ЛАбиа иажәақәа рыла, урҭ зегьы ырцәоуп.

Гәылрыԥшь араион аҿы ажьырныҳәа 8 рзы ибылуан ачықьрақәа, 300 метр ԥшьыркца иахьаҵанакуаз аҭыԥ аҟны. Уагьы амца арцәара рылшеит. 

Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит ажьырныҳәа 4 рзы ашьхарақәа рҿы, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит. Уи ашьҭахь аҭагылазаашьа бааԥсын асанатори "Москва" иахьазааигәаз, аха ахәылԥаз амца аанкылара рылшеит, ақәагьы алагеит.

Ажьырныҳәа 7 рзы, ахәылбыҽха адырра ҟаҵан Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, 150 метра инареиҳаны ҳәа. АҶА амцарцәаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи аҩнқәа амца рымкырц аусура иаҿын, ақалақь ахадара иаҭаххар ауаа рыҩнқәа рдәылгара алҳаршоит рҳәеит. Амца ацран ф-гектарк рҟынӡа аҳаскьын ҩеи абна аҵеи. Амцарцәаразы уахь инашьҭын Гагреи Аҟәеи абылраҽацәыхьчаратә ҟәшақәа.

Ажьырныҳәа алагамҭазы 45 гектар рҟынӡа зеиԥш ҵакырала Гәдоуҭа ашьхарақәа рҿы амцакрақәа ҟалеит. Ԥшьымш рышьҭахь урҭ аанкылан.

АҶа аҿы ирҳәеит арҭ абнабылрақәа ауаҩытәыҩса инапы ишахҟьо рҳәеит, аԥсабара ари аҩыза ҟанаҵартә уажәы аҭагылазаашьа ыҟам. Ауаа рынхарақәа рыкәша-мыкәша дрыцқьар рҭахуп, аҳаскьын ҩақәа, ачықьқәа амца рыцрарҵоит, нас аԥша анаслак, амца аҽеиҵнахуеит рҳәеит АҶА аҟны.

Уаанӡа АҶА адырра ҟанаҵахьан Гали Очамчыреи араионқәа рҿы ҭыԥқәак рҿы амцакрақәа шыҟаз.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

54
Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Аԥсны акоронавирус злаз фҩык апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит

13
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11355-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 9467-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 167-ы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 543-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 54-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Ажьырныҳәа 25-26 рзы Аԥсны аковид-хәышәтәырҭақәа рҿы рыԥсҭазаара иалҵит фҩык апациентцәа.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ажьырныҳәа 26 рзы иԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа. 1931 шықәсазы ииз - идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц, иара убас идбалан зымҩасшьа бааԥсыз авирус-бактериалтә ҩганктәи аполисегментартә гәыҵәкра. Иԥсҭазаара далҵит 1949 шықәсазы ииз ахаҵа, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 1950 шықәсазы ииз апациент, идиагноз хада акоронавирустә инфекциа ҿыц. Иара ахәышәтәырҭа дҭашәеит иҭагылазаашьа бааԥсны, ирԥҳақәа ачымазара акыр ирылаҽны. Апациент мызкы иназынаԥшуа иақәнагаз ахәышәтәра дахысуан, аха уи иахьмырԥшкәа иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 26 рзы.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҿы рыԥсҭазаара иалҵит хҩык апациентцәа. 1950 шықәса рзы ииз апациент иԥсҭазаара далҵит ажьырныҳәа 15 рзы, 1946, 1948 шықәсқәа рзы ииз ҩыџьа апациентцәа - ажьырныҳәа 26 рзы. Урҭ рыхҩыкгьы акоронавирустә инфекциа адиагноз рзышьақәырӷәӷәан.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 118-ҩык, урҭ рахьтә 104-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 34-ҩык, ибжьаратәуп - 50-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 35-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 19-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 29-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 46-ҩык апациентцәа.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

13
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Кама Гогия

Гогьиаԥҳа: зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак ауалафахәқәа иреиҵамзароуп, аха изалымшацт

7
Аԥсны аҳәынҭқарра ахыԥхьаӡара еихшьааларҭатә еилакы ахантәаҩы Кама Гогьиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак шышшьақәдыргыло атәы.

2021 шықәса ажьырныҳәа 1 азы зда ԥсыхәа ыҟам ауаҩы ихныҟәгага мызкы иартәеит 7 нызқьи 398 мааҭ.

 

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гогьиаԥҳа зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак иазкны

"Аԥсны мызчарак ахыԥхьаӡара аилкааразы Урыстәыла Краснодартәи атәылаҿацә, Адыгатәыла ирымоу аметодика ҳхы иаҳархәоит ҳаргьы. Мызчарак иалоуп ауаҩы аԥсымышьҭыгазы иифараны иҟоу 35 хкы афатәқәа. Урҭ рыдагьы ааглыхратә тауарқәа, убасгьы алашара, ауадазы амаҵзуратә шәахтәқәа уҳәа. Арҭ зегьы еилаҵаны зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа идыртәо ахә ҟалоит. Афатәқәа ари ахә аҟынтәи 5 нызқьи 60 мааҭ дыртәоит, егьырҭ атауарқәа 1450 мааҭ, ашәахтәқәеи егьырҭ амаҵзуратә хшәаатәқәеи 887 мааҭ. Зда ԥсыхәа ыҟам мызчарак еиҵаны иҟамзароуп ауалафахәы. 2017 шықәсазы апарламент аҟны аџьаус азы азакәан ҿыц рыдыркылеит. Уаҟа иарбоуп ианар 1, 2018 шықәса инаркны мызчарак зда ԥсыхәа ыҟам аныхтәқәа иреиҵамзароуп ҳәа. Ус шакәгьы, иахьагьы иҟоуп зуалафахы мызчарак аасҭа еиҵоу", - лҳәеит Гогьиаԥҳа.

 

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7