Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа алагалоуп жәабран 10-нӡа

44
(ирҿыцуп 14:05 12.01.2021)
Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә штаб 2021 шықәса жьҭаарамза 15 рҟынӡа аԥкыратә уснагӡатәқәа рыҿҳәара иацҵазарц абжьгара ҟанаҵеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 12 - Sputnik. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит 2021 шықәса жәабранмза 10 рҟынӡа ауааҧсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа ирыцҵазарц Адҵа. Абри атәы аҳәоит ахада исаит.

Адҵа инақәыршәаны, Аҧсны Аҳәынҭқарра адгьылҵакыраҟны иҟалаӡом рымҩаҧгара: 

  • ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
  • ауаажәларратә крыфарачара аобиектқәа (аресторанқәа, акаҳуажәырҭақәа, абарқәа уҳәа) русура, аҩныҟа афатә назго рыда;
  • ачарақәа, аныҳәақәа уҳәа егьырҭ амассатә уснагӡатәқәа абанкеттә залқәеи егьырҭ ауаажәларратә крыфарачара аобиектқәеи рҿы рымҩаԥгара;
  • амассатә, аспорттә, арлахҿыхратә, алабаратә, ацәыргақәҵатә усмҩаҧгатәқәа ахыбрақәа рыҩныҵҟа рымҩаԥгара;
  • акультура аусҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, акультуратә центрқәа, акультура ҩынқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатә залқәеи) русура;
  • афитнес-центрқәа, азалқәа, аӡсарҭатә бассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
  • арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
  • акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа русура.

Ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан, ауаажәларратә транспорти атаксии рҿы ахыхьчаратә хархәагақәа ахархәара.

Ауааԥсыра ирабжьгоуп.

  • Абжьгара ҟаҵоуп алахьеиқәратәи агәаларшәагатә усмҩаҧгатәқәеи зыҽрылазырхәуа ахаҿқәа рхыҧхьаӡара аԥкразы;
  • Абри аамҭазы икоммерциатәуи иккоммерциатәыми аиҿкаарақәа ирабжьгоуп руалафахәы рызныжьны 60 шықәса ирҭысхьоу, ашколқәраҟынӡатәии алагарҭатә школқәреи (1-4 аклассқәа) ирыҵаркуа ахәыҷқәа змоу русзуҩцәа рхы иақәиҭыртәырц 2021 шықәса жәабран 10-нӡа рулафахәы рызныжьны.

Аҟәа ақалақьи араионқәеи рҟны афатә, ақыҭанхамҩатә, ацәамаҭәатә џьармыкьақәа рҟны жәабран 10 рҟынӡа аусура еиҿкаатәуп аҭыԥантәи ахадарақәа  иҳәаақәырҵо аграфик инақәыршәаны. Аусуҩцәа иныҟәыргалароуп асабрадақәа, анапхаҵақәа. Есыҽны имҩаԥгалатәуп апрофилактикатә рзҩыдара.

Араионқәа рхадарақәа еиҿыркаароуп есыҽнтәи арзҩыдаратә усурақәа ауаажәларратә транспорт аҿы, атранспорт арныҟәцаҩцәа асабрадақәа рҿазароуп, амедицинатә напхаҵақәа ныҟәыргозароуп. Иара убасгьы иҟалом ахыхьчага зхы иазмырхәо апассаџьырцәа рныҟәгара.

44
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (995)

Аԥсны акоронавирус 85-ҩык ирыдырбалеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит

4
(ирҿыцуп 23:55 26.01.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 11301-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 9207-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 161-ы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 26 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 555-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 85-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшитҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лыԥсҭазаара далҵит 1947 шықәса рзы ииз апациентка. Илзықәыргылаз адиагноз хадаакоронавирустә инфекциа ҿыц ауп, иара убас илыдбалан ҩганктәи ахәышәтәырҭанҭыҵтә аполисегментартә гәыҵәкра.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 125-ҩык, урҭ рахьтә 107-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 33-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 33-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 18-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 25-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 48-ҩык апациентцәа.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (995)

Ҭарба апандемиа аамҭазы ансамбль "Кавказ" абзазашьазы: ҳусқәа еилажьны иҟоуп

11
(ирҿыцуп 20:58 26.01.2021)
Ансамбль "Кавказ" асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны Жәлар рартист Арвелод Ҭарба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аҿкычымазара иахҟьаны атәылаҟны иалагалоу аԥкрақәа ансамбль акәашацәа рҟазара ишаныԥшуа атәы.
Ҭарба апандемиа аамҭазы ансамбль "Кавказ" абзазашьазы: даара ҳусқәа еилажьны иҟоуп

Аԥсны Жәлар рартист Арвелод Ҭарба иҳәеит аҿкычымазара COVID – 19 шихьыз, аҳақьымцәа ирырҭо абжьгарақәа рыла аҩны иҭаацәеи иареи аҽыхәышәтәра ишахысуа.

"…ижәбоит акарантин ишацҵоу, даара ҳгәы хьаауеит, ансамбль аҟынтәи аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи аҭел иасуеит, ҳанбаҭыҵуеи ҳәа иҵаауеит, ихьааргоит. Даара ҳусқәа еилажьны иҟоуп, азин ҳарҭар, аусура ҳанбалагои ҳәа иԥшуп. Ас еиԥш аҭагылазаашьа зынӡа ишьақәнарҟьагәышьоит, аха иҟаҳҵари? Досу хаҭала рҽазыҟарҵоит, аха уи ахәаӡом. Аусура ҳҭыҵыргьы мызкы-ҩымз аҽазыҟаҵара ӷәӷәа аҭаххоит, ижәбоит шаҟа аамҭа цахьоу. Мызкы аколлектив аԥсшьара ианауҳажьуаз, аусура ҿыц ҳалагазшәа ашьапеихгара ҳцәыцәгьан, уажәы шаҟа аамҭа ҵуа аус ҳамуеижьҭеи. Акәашаҩ ашьапылымпыласҩы диҩызоуп, иҽазыҟаимҵакәа ампыл иҭаны астадион дықәуҵар, ахы-аҵыхәа дызнеиӡом, игәы аангылоит, иԥсы акуеит, - ус иҟоуп акәашацәагьы", - иҳәеит Ҭарба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (995)