Аԥсны АҶА: амца зыцраз абнақәа рзеиԥш ҵакыра х-нызқь гектар иреиҳан

15
(ирҿыцуп 14:03 13.01.2021)
Ԥхынҷкәынмза аҽеиҩшамҭа инаркны ажьырныҳәа 10 рҟынӡа Аԥсны араионқәа зегьы рҿы амцакрақәа ыҟан.

АҞӘА, ажьырныҳәа 13 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны иахьаҵанакуа амца зыцраз абнақәа рзеиԥш ҵакыра х-нызқь гектар иреиҳан ҳәа иҳәеит ажьырныҳәа 13 рзтәи ипресс-конференциаҿы Аԥсны АҶА аминистр Лев Кәыҵниа.

Иара иажәақәа рыла, ԥхынҷкәын 7 инаркны ажьырныҳәа 10 рҟынӡа амцарцәаҩцәа 68-нтә амца арцәараз ишнеиз.

АҶА адыррақәа рыла Гал араион аҿы ҩ-ҩнык блит. Аԥша ӷәӷәаны иахьасуаз азы амца ҩадала ицон. Ус шакәызгьы, амцарцәаҩцәа ирылшоз зегьы ҟарҵеит ҳәа иҳәоит аминистр.

Гагра араион аҿы амцашьаҭақәа рызнеира шыуадаҩызгьы амчрақәа еидкыланы амцарцәара алыршахеит.

Илеиз ақәа акәымзар, аҭагылазаашьа аиааира уадаҩхон ҳәа иҳәеит Кәыҵниа.

"Ҳусуцәа ирылшонз акы агырмыжьит. Итәаны ақәа анбалдеиуеи ҳәа иԥшымызт. Уахи-ҽни неиԥшьны имыцәозгьы ыҟан", - ҳәа азгәеиҭеит Лев Кәыҵниа.

Иара игәаанагарала, амцакрақәа мзызс ирзыҟоу ауаҩытәыҩсатә фактор ауп.

Кәыҵниа иҳәом џьоукы ацәгьа ргәы иҭакны амца ацрарҵоит ҳәа, аха убри аан уи аҩызагьы аҭыԥ ахьамоу ыҟазар ҟалоит ҳәа ишьоит.

15

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

8
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

8
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10