Кристина Озгани Урыстәыла аенергетика аминистр ихаҭыԥуаҩи еиԥылеит

20
(ирҿыцуп 23:57 05.02.2021)
Аиқәшәараҟны излацәажәоз зҵаарақәоуп- ЕгрыГЕС аремонт аамҭазы Аԥсны аенергетика аҭагылазаашьеи, авольтҳарак цәаҳәа "Аҽгәара" аиҭашьақәыргылареи, атәыла газла аиқәыршәареи.

АҞӘА, жәабран 6-Sputnik. Аԥсны аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа диԥылеит Урыстәыла аенергетика аминистр ихаҭыԥуаҩ Евгени Грабчак, абри атәы аанацҳауеит атәыла аекономика апресс-маҵзура.

Аиԥылара аҳәаақәа ирҭагӡаны иалацәажәан ЕгрыГЕС аремонт аамҭазы Аԥсны аенергетика аҭагылазаашьа.

ЕгрыГЕС адеривациатә тоннель аремонт азуразы аусура аанкылан ажьырныҳәа 20 рзы. Аиҭашьақәыргылара мҩаԥыслоит хымз. Аремонттә усурақәа цонаҵы Аԥсны Урыстәылантәи афымцалашара аиуеит.

Озгани Грабчаки иара убас иазааҭгылеит авольтҳарак цәаҳәа "Аҽгәара" аиҭашьақәыргылара. Уажәаԥхьа Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иҳәахьан, иазырхиоуп Урыстәылатәи Афедерациахь ашәҟәы, 2021 шықәсазтәи Аинвестпрограмма аԥсахрақәа алагалазарц, абри ацәаҳәа аремонт азуразы. Аремонт ахәԥса 110 миллион мааҭ итәоит.

Урыстәыла аенергетика аминистрраҿы иалацәажәан атәыла газла аиқәыршәаразы асхема ашьақәыргылара. Ари азҵааразы игәаанагара иҳәахьан Аслан Бжьаниа, иара иазгәеиҭеит иара афымцаенергетика альтернативара азнаур алшоит. Уажәы урыстәылатәи агани аԥснытәи агани абри аганахь ала аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргоит. Хәажәкыра 30 рҟынӡа апроекттә институт аҿаҵа азыҟаҵахоит, мызқәак рыла Аԥсны газла аиқәыршәара асхема аус адырулоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

20
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (231)

Аԥсны даҽа 21 акоронавирустә хҭыс ҿыц ашәҟәы иҭагалоуп

2
(ирҿыцуп 22:16 05.03.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 12952-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 12400-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 203-ҩык.

АҞӘА, хәажәкыра 5– Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 234-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 21-ы акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 34-ҩык, урҭ рахьтә 21-ы акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп фҩык, ибжьаратәуп -16-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 14-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит фҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - жәаҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Какалиа "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" иазкны

4
(ирҿыцуп 22:05 05.03.2021)
Ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр Амиран Какалиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит анаплак ҿыц "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" ахықәкы, инанагӡараны иҟоу аусқәа ртәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Какалиа "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" иазкны

Аҟәа имҩаԥысит "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" захьӡу анаплак ҿыц аалыҵ аӡыргара иазкыз аусмҩаԥгатә. Аӡыргарахь инаган еиуеиԥшым ахәаҷа-маҷақәа рнырҵәаразы рхы иадырхәо ҩынҩажәа рҿынӡа ахәшәқәа. Аиҿкааҩцәа излазгәарҭо ала, ари коммерциатә проектуп. Уи напхгара аиҭоит ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр Амиран Какалиа.

Шәазыӡырҩы аудио.

4