Хышба Аԥсны атуризм аусхк азы: аинвесторцәа аҭагылазаашьа бзиақәа рзаԥҵатәуп

28
(ирҿыцуп 22:53 09.02.2021)
Иарбан урыстәылатә еилахәырақәоу ареспубликаҿы аинвестициақәа алазгало? Урҭ аобиектқәа аперсонал рыззырхиода? Аԥсны урыстәылатәи атурмаҵзура RussPass изалактәуи? Sputnik аинтервиу аҭо, абарҭи егьырҭ азҵаарақәеи рҭак ҟаиҵеит атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба.

Sputnik, Мариа Науменко

Урыстәылатәи аинвестициада иуадаҩуп

Урыстәыла аинвесторцәа ареспубликаҿы рпроектқәа рынагӡара аинтерес ду рзамоуп. Абри атәы иҳәеит Sputnik аинтервиу аҭо, атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба.

"Москва абизнесуаа дуқәа сырԥылеит, аилахәыра PEGAS Touristik аԥшәма Рамазан Акпынар иеиԥш иҟоу. Ари амзазы Аԥсныҟа иаара ҳазыԥшуп, иара убасгьы иаараны иҟоуп аилахәыра дуқәа рхаҭарнакцәа", - ҳәа иҳәеит аминистр.

Урыстәылатәи аинвесторцәа Аԥсны рыҟазаара аҭыԥ амоуп. Убас, "Библио-Глобус" Тамшь ақыҭан асасааирҭатә комплекс ду аргылоит. Аобиект фымз-бжьымз рыла аусура иазырхиахоит. Азеиԥш ԥаразоужьра 350 миллион мааҭ артәоит.

Атуроператор "TUI Россия" Пицунда апансионатқәа рҿы аномерқәа рреконструкциа аԥара азоуижьит ҳәа иҳәоит аминистр. Иара абри аилахәыра 2021 шықәсазы иагәҭакуп гагратәи аотель "Жәаҩакәара" арҭәра.

"Аҟәа аҳәаанырцәтә инвесторцәа рзы аҭагылазаашьа маншәалақәа раԥҵара агәҭакуп. Раԥхьа иргыланы ашәарҭадара аганахьала. Араҟа аҳәынҭқарра хәдықәҵара ауроуп", - ҳәа иҳәеит Хышба.

Аԥсахра аҭахуп ареспублика аинвесторцәеи атуристцәеи радԥхьаларазы акриминогентә ҭагылазаашьа.

"Иугәамԥхаша ахҭысқәа мҩаԥыслоит. Ҳәарада ацәгьоурақәа мҩаԥысуеит Шәачагьы, Адлергьы, егьырҭ аҭыԥқәа рҿгьы. Атуристцәа ршәарҭадара азҵаара ахада ҷыдала ахылаԥшра аиҭоит. Ҳаргьы иҳалшо зегь ҟаҳҵалоит атәыла иаҭаауа ауаа ацәгьара иақәымшәарц", - ҳәа иҳәеит аминистр.

Аԥсны атуризм аусхк азхьаԥшра ҷыда арҭалоит

Атуризм аусхк зыҿиом амаҵзурақәеи аперсонали аҩаӡара ҳарак рыманы рыҟазаарада. Ари азҵаара аминистри атуризми асервиси урыстәылатәи Ринститут аректор Александр Федулины алацәажәеит.

"Асасцәа рыдкылара, рымаҵ аура – атуризм аус аҿы ихадақәоу иреиуоуп. РГУТИСи аԥсуа гани ирыгәҭакуп аперсонал аззырхио апрограмма аиҿкаара", - ҳәа иҳәеит Хышба.

Аинститут аиҳабы жәабранмзазы Аԥсныҟа даараны дыҟоуп. Иаара хықәкыс иамоу Аԥснытәи абитуриентцәа РГУТИС аҭаларазы аквотақәа рышьақәыргылароуп.

Иара убасгьы иазԥхьагәаҭоуп аинститут афилиал аартреи АГУи РГУТИСи ҩ-дипломк рыпрограмма алагалареи.

Иара убасгьы сынтәа аиҭарҿыцра рыгәҭакуп 2005 шықәсазы ирыдкылаз атуризм азы азакәан. Хышба ишиҳәо ала, уи анормақәа ажәхьеит.

Атуристцәа Аԥсныҟа радԥхьалара иахәҭакуп амаҵзура RusPass алалара. Ари иаку туристтә порталуп, Москва ахадара иаԥшьгамҭоуп. Асаит аҿы иаԥуҵар ҟалоит ахаланыҟәара иазырхиоу апрограмма.

"Ашколхәыҷқәа ргәыԥқәа реиҿкаара ҳҭахуп. Москватәи ахәыҷқәа Аԥсныҟа иаауа, Аԥснытәиқәа Москваҟа инеиуа. Иара убасгьы абальнеологиатә комплекс, аеко-, аетнотуризм алагалатәуп. Алшарақәа ҳамоу ашәҩатә туризм азгьы", - ҳәа иҳәоит Хышба.

Аминистр - Санкт-Петербурги Грозныи аиԥыларақәа дрылахәхараны дыҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

28
Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

Аҩӡба дзыхдырҟьаз ҳәа идгылаҩцәа гәҩарас ирымоу рҳәеит

38
(ирҿыцуп 02:20 05.03.2021)
Аԥсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура ахыбра аҿаԥхьа еизаз Ахра Аҩӡба идгылаҩцәеи иуацәеи еимпырц ргәы иҭаӡам иара доурышьҭаанӡа.

АҞӘА, хәажәкыра 5 - Sputnik. Ахра Аҩӡба даанкылазар ҟалоит изакәанымкәа бџьарла еибыҭоу Донецктәи жәлар Рреспублика атәылауаа ахьицу азы ҳәа агәаанагара рымоуп иара иуацәеи идгылаҩцәеи.

Абри азы адырра ҟалеит Аҩӡба иуацәақәак АШәМ ахыбра ианыҩнала ашьҭахь. Дара изларҳәаз ала, Ахра Аҩӡба ицу донецктәи атәылауаагьы аанкылоуп.

Дара Ахра Аҩӡба доурышьҭаанӡа еимпырц ргәы иҭаӡам.

Ахра Аҩӡба даанкылоуп ҳәа адырра ҟалеит хәажәкыра 4 ахәылԥаз. Уи ирҵабыргит изааигәоу ауаҩы.

Азинхьчаҩцәа иҩны иакәшаны игылоуп, аԥшаарақәа мҩаԥыргоит ҳәа ааицҳаит акоррреспондент аҭыԥ аҟынтәи.

Ашәарҭадаратә маҵзура апресс-маҵзураҟны ари аҭагылазаашьа ахҳәаа арҭом.

 

38

Ахра Аҩӡба иуацәеи идгылаҩцәеи Ашәарҭадаратә маҵзура аҿаԥхьа еизеит

27
(ирҿыцуп 01:42 05.03.2021)
Хәажәкыра 4 ахәылбыҽха Ахра Аҩӡба даанкылоуп ҳәа адырра ҟалеит. Ахыҵхырҭақәа излаарыцҳауа ала, иара Аԥсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура ахыбрахь иҿахәҿыхразы днаргеит. Иҩны азинхьчаҩцәа акәшаны игылоуп.

АҞӘА, хәажәкыра 5 - Sputnik. Аҟәа иаанкылоу Ахра Аҩӡба иуацәеи идгылаҩцәеи АШәМ ахыбра аҿаԥхьа еизеит ҳәа ааицҳауеит акорреспондент аҭыԥ аҟынтәи.

Аҩӡба иуацәа руаӡәк ишеиҭеиҳәаз ала, аӡәгьы макьана издырӡом иара дзааныркылаз, дара иҿахәҿыхра ахьымҩаԥысуа ахыбра аҿаԥхьа иԥшны игылоуп дзыхдырҟьаз еилыркаарц азы.

"Макьана ҳара иҳаздыруам дзыхдырҟьаз, аҩнуҵҟа ҳауацәақәак ҩналеит. Урҭ иҟоу шыҟоу еилыркаароуп", - иҳәеит иара.

Уи ишиҳәаз ала, ахыбра дыҩналеит адукат Инга Габилаиаԥҳа, лара иааныркылаз изинқәа лыхьчалоит.

Ахра Аҩӡба даанкылоуп ҳәа адырра ҟалеит хәажәкыра 4 ахәылԥаз. Уи ирҵабыргит изааигәоу ауаҩы.

Азинхьчаҩцәа иҩны иакәшаны игылоуп, аԥшаарақәа мҩаԥыргоит ҳәа ааицҳаит акоррреспондент аҭыԥ аҟынтәи.

Ашәарҭадаратә маҵзура апресс-маҵзураҟны ари аҭагылазаашьа ахҳәаа арҭом.

27