Аԥсны аиҳабыра абнатә былрақәа рпроблема аӡбаразы аусутә гәыԥ аԥнаҵеит

14
(ирҿыцуп 14:50 20.02.2021)
2019, 2020, 2021 ажьырныҳәамза ирыҵаркуа аамҭазтәи астатистика ишаҳәо ала, Аԥсны АҶА 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәаразы ицахьеит.

АҞӘА, жәабран 20 - Sputnik. Аԥсны аиҳабыра ақәҵарала иаԥҵоуп абнатә былрақәа рпроблема аӡбаразы аусутә гәыԥ ҳәа аанацҳауеит атәыла АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсабаратә былрақәа рцәырҵра аԥырҟәҟәаарази рхылаԥшразы аусбарҭабжьаратә усутә гәыԥ аԥҵаразы аԥшьгамҭа ҟанаҵеит Аԥсны АҶА ажьырныҳәа 25 рзы.

Аусутә гәыԥ иалоуп АҶА, Аекологиазы аҳәынҭеилакы, Абнатә нхамҩазы аҳәынҭеилакы, "Амшынеиқәафымцамч", иара убас араионқәа зегьы рхадарақәа рхаҭарнакцәа.

АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит абнабылрақәа рпроблема аӡбара комплексла иазнеитәуп, аицхыраара аҭахуп, избанзар аиқәырхаҩцәа рхала абылрақәа изыриааиӡом ҳәа.

АҶА аҟазауаа иара убас иазааҭгылеит абнабылрақәа рпроблема азинтә гангьы. Дара ишазгәарҭаз ала, ауаа идырны абнара амца анацрарҵо ахҭысқәа шыҟалало. Аусутә гәыԥ раԥхьатәи аилатәараҿы иазгәаҭан ареспублика Абнатә закәанеидкылеи Ашьаустә закәанеидкылеи аиҭакрақәа ралагалара шаҭаху, амцакрақәа рцәырҵра зхароу ирықәнагоу ашьауӷа рақәыршәаразы.

Абнабылрақәа раԥырҟәҟәаареи ирласны рырцәареи алзыршо иреиуаны иазырԥхьаӡеит абнақәа ирывоу адгьылқәа рҟны асанитартә цәаӷәарақәа рымҩаԥгара, Аԥсны араионқәа зегьы рҿы аӡы рталарц ахьрылшо иԥсабаратәым аӡмыжьқәа рыжра, авольтҳарак цәаҳәақәа ахьыиасуа изызҳауа ҵла дуқәа рыԥҟара.

Аусутә гәыԥ анаҩстәи аилатәараҟны уи иалахәу аусбарҭақәа иадыргалароуп еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҟны иҟаҵатәу аконкреттә шьаҿақәа рзы ажәалагалақәа, абылраҽацәыхьчарази аԥсабаратә былрақәа раԥырҟәҟәаарази раԥыхрази.

2019, 2020, 2021 ажьырныҳәамза ирыҵаркуа аамҭазтәи астатистика ишаҳәо ала, Аԥсны АҶА 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәаразы ицахьеит. Ауаатәыҩса рыбжьара урҭ абнабылрақәа ирыхҟьаны ԥсыҭбара ҟамлеит, аха ауааԥсыреи аҳәынҭқарреи аматериалтә ԥхасҭа ду роуит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Урыстәылатәи атанкныҟәцаҩцәа Краснодартәи атәылаҿацә аҿы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

1
(ирҿыцуп 18:39 18.06.2021)
Аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа ирылахәын шәҩык аруаа, ахархәара рыҭан 30 ак арратә техника, акәылӡы зқәу автомашьынақәа КамАЗ "Мустанг" реиԥш иҟақәаз.

АҞӘА, рашәара 18 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә база атанкныҟәцаҩцәа Краснодартәи атәылаҿацә аполигон аҿы ахысрақәа мҩаԥыргеит ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аекипажқәа 200 рҟынӡа ицәырҵуаз, еиҭаҵуаз ацәҟьарақәа ахы рықәдыршәеит ҳаамҭазтәи атанкқәа Т-72Б3 рҟынтәи. Ацәҟьараҟынӡа иреиҳаӡоу ахарара ҩ-нызқь метра иҟан.

Уахынлатәи ахысрақәа раан ахархәара рыҭан уахынларбагатә хархәагақәа ТВН-5.

Т-72Б3 амеханик-ныҟәцаҩцәа рдырреи рԥышәеи еиздырҳауан аԥынгылақәа рхысраан, амина-ԥжәага ԥкырақәа рхысраан.

Ахсрақәа раан иныхын 300 танктә рҭҟәацгақәа.

Инарҭбаау аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥгахараны иҟоуп акоманда-штабтә зыҟаҵарақәа ирылахәны.

1
Нодар Чанба

Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа: раԥхьатәи аԥсуа драматург Самсон Ҷанба иҭоурых иазкны

5
(ирҿыцуп 17:51 18.06.2021)
Аԥсны раԥхьаӡатәи апрофессианалтә театр аԥҵараҿы злагала рацәоу Самсон Ҷанба диижьҭеи 135 шықәса ҵит. Жәлар рартист Нодар Ҷанба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит раԥхьатәи аԥсуа адраматург иҭоурых.
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа: раԥхьатәи аԥсуа драматург Самсон Ҷанба иҭоурых иазкны

Самсон Ҷанба – ауаажәларратә усзуҩы, ашәҟәыҩҩы, аҧсуа драматургиа ашьаҭыркҩы. Дыҩуан иара ҧсышәалагьы урысшәалагьы. Иҩымҭақәа цәырҵуа иалагеит агазеҭ "Аҧсны" адаҟьақәа рҿы 1919 шықәса рзы. Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы С. Ҷанба аус иуан: Аҧсны ацентртә нагӡаратә комитет (ЦИК) ахантәаҩыс (1923 - 1930), аҵаралашара жәлар ркомиссарс (1921 - 1925), Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс (1934 - 1937), агазеҭ "Аҧсны ҟаҧшь" редакторс. Ҷанба инапы иҵижьыз иреиуоуп: аромантикатә поема “Ашьха ҭыҧҳа”(1919), раҧхьатәи аҧсуа драма “Амҳаџьырқәа”(1920), “Аҧсны Ҳаным”(1923), “Ажәытәра иагаз” (1929) уҳәа убас егьырҭгьы. Идраматә ҩымҭақәа аҧсуа милаҭтә драматургиаҿ иауасхырны иҟалеит. Иповест “Сеидыҟ”(1934) – аҧсуа прозаҿы акыр зҵазкуа раҧхьатәи рҿиамҭаны иҧхьаӡоуп. С. Ҷанба иара убас еиқәиршәеит “Аҧсны агеографиа” (Аҟәа, 1925). Далахәын 1929ш. рзы иаҧҵаз раҧхьатәи апрофессионалтә аҧсуа театр аиҿкаара.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

5