Аԥсны аиҳабыра абнатә былрақәа рпроблема аӡбаразы аусутә гәыԥ аԥнаҵеит

12
(ирҿыцуп 14:50 20.02.2021)
2019, 2020, 2021 ажьырныҳәамза ирыҵаркуа аамҭазтәи астатистика ишаҳәо ала, Аԥсны АҶА 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәаразы ицахьеит.

АҞӘА, жәабран 20 - Sputnik. Аԥсны аиҳабыра ақәҵарала иаԥҵоуп абнатә былрақәа рпроблема аӡбаразы аусутә гәыԥ ҳәа аанацҳауеит атәыла АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсабаратә былрақәа рцәырҵра аԥырҟәҟәаарази рхылаԥшразы аусбарҭабжьаратә усутә гәыԥ аԥҵаразы аԥшьгамҭа ҟанаҵеит Аԥсны АҶА ажьырныҳәа 25 рзы.

Аусутә гәыԥ иалоуп АҶА, Аекологиазы аҳәынҭеилакы, Абнатә нхамҩазы аҳәынҭеилакы, "Амшынеиқәафымцамч", иара убас араионқәа зегьы рхадарақәа рхаҭарнакцәа.

АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит абнабылрақәа рпроблема аӡбара комплексла иазнеитәуп, аицхыраара аҭахуп, избанзар аиқәырхаҩцәа рхала абылрақәа изыриааиӡом ҳәа.

АҶА аҟазауаа иара убас иазааҭгылеит абнабылрақәа рпроблема азинтә гангьы. Дара ишазгәарҭаз ала, ауаа идырны абнара амца анацрарҵо ахҭысқәа шыҟалало. Аусутә гәыԥ раԥхьатәи аилатәараҿы иазгәаҭан ареспублика Абнатә закәанеидкылеи Ашьаустә закәанеидкылеи аиҭакрақәа ралагалара шаҭаху, амцакрақәа рцәырҵра зхароу ирықәнагоу ашьауӷа рақәыршәаразы.

Абнабылрақәа раԥырҟәҟәаареи ирласны рырцәареи алзыршо иреиуаны иазырԥхьаӡеит абнақәа ирывоу адгьылқәа рҟны асанитартә цәаӷәарақәа рымҩаԥгара, Аԥсны араионқәа зегьы рҿы аӡы рталарц ахьрылшо иԥсабаратәым аӡмыжьқәа рыжра, авольтҳарак цәаҳәақәа ахьыиасуа изызҳауа ҵла дуқәа рыԥҟара.

Аусутә гәыԥ анаҩстәи аилатәараҟны уи иалахәу аусбарҭақәа иадыргалароуп еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҟны иҟаҵатәу аконкреттә шьаҿақәа рзы ажәалагалақәа, абылраҽацәыхьчарази аԥсабаратә былрақәа раԥырҟәҟәаарази раԥыхрази.

2019, 2020, 2021 ажьырныҳәамза ирыҵаркуа аамҭазтәи астатистика ишаҳәо ала, Аԥсны АҶА 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәаразы ицахьеит. Ауаатәыҩса рыбжьара урҭ абнабылрақәа ирыхҟьаны ԥсыҭбара ҟамлеит, аха ауааԥсыреи аҳәынҭқарреи аматериалтә ԥхасҭа ду роуит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12

Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа Аҩӡба иаанкылара аҩныҵҟатә ус акәны иахәаԥшуеит

4
Хәажәкыра 4 рзы иааныркылаз Ахра Аҩӡбеи дзыхьчоз хәҩык иҩызцәеи Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура аҳәамҭала Аԥсны аҳәынҭқарратә мчра аиҭакра аҽазышәара рыгәҭакын.

АҞӘА, жәабран 9 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа Ахра Аҩӡба иаанкылара Аԥсны аҩныҵҟатә ус акәны, азинхьчаратәи аӡбарҭатәи усбарҭақәа ркомпетенциа иаҵанакуа усны иахәаԥшуеит. Абри азы Ацҳаражәҳәарҭа Facebook аҿтәи адаҟьаҿы аҳәамҭа ҟаҵоуп.

"Аҭагылазаашьа амилаҭтә закәанԥҵара инақәыршәаны аҭышәныртәалара мҩаԥысып ҳәа агәыӷра ҳаманы ааԥхьара ҟаҳҵоит, ауаажәларра-политикатә еиҿкаарақәа рахь азиндырратә аспектқәа рхы рыларымгалаларц, аҳәынҭқарра аҩныҵҟа аҭынчра аиқәырхаразы", - азгәаҭоуп аҳәамҭаҿы.

Агәыԥ "Пятнашка" акомандир, Аԥсны ахада уаанӡатәи ицхырааҩ Ахра Аҩӡба даанкылан хәажәкыра 4 рзы. Азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа хәажәкыра 4 рзы Ахра Аҩӡба дахьынхоз аҩнаҟны иаадырԥшит иҵәахыз абџьар, аџьаԥҳаны, ахархәага ҷыдақәа, арадиодырраҭара мҩаԥызго ашьақәгылақәа.

Ахра Аҩӡбеи дзыхьчоз иҩызцәа хәҩыки рганахьала ашьаус хацыркуп уаанӡа еиқәшаҳаҭханы абџьари аџьаԥҳани азакәаншьаҭа рымамкәа раахәара, рыҵәахра, рымҩангара, рныҟәгара ахьымҩаԥыргоз азы.

Хәажәкыра 7 рзы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Ахра Аҩӡбеи ихьчаҩцәа: Талех Гасанов, Аслана Гуатижев, Андреи Локтионов, Станислав Культа мызкы ҭакрала ирхыргарц аӡбамҭа аднакылеит.

Владимир Шьербаков, административтә зинеилагара мҩаԥигеит ҳәа даанкылоуп хәажәкыра 9-нӡа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4

Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра арратә госпиталь аҭыԥ ахь амҩа иқәлеит

4
(ирҿыцуп 12:21 09.03.2021)
2020 шықәса жьҭаара 20 рзы аусура иалагаз Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра арратә мобилтә госпиталь ашәахьа хәажәкыра 1 азы Аԥсны аусура хнаркәшеит.

АҞӘА, хәажәкыра 9 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра арратә госпиталь, 2020 шықәса жьҭаара 20 рзы Аԥсны аусура иалагаз аҭыԥ ахь амҩа иқәлеит арратә техника аколонна иаланы.

Урыстәылатәи амедусзуҩцәа ҩымш рышьҭахь арратә техника аилазаара иаланы, 800 километра амҩа иахысны есқьаангьтәи ргыларҭа ҭыԥ иазыхынҳәуеит, Ставропольтәи атәылаҿацәахь.

Аколонна амҩатә ныҟәара ашәарҭадара ахылаԥшра арҭоит Аладатәи арратә округ арратә автоинспекциа.

Амобилтә медицинатә ҟәша аилазаара иалахәын шәҩык рҟынӡа амедусзуҩцәа, 30 ак арратә техника.

Аԥсны ауааԥсыра аҿкчымазара рацәыхьчаразы иҟанаҵаз аҳәарала Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра арахь иаанашьҭит хырхарҭарацәалатәи амобилтә госпиталь шә-иарак зкышаз, ареспубликаҿ акоронавирустә инфекциа аҿагылара аҭаразы 2020 шықәса жьҭаара 20 рзы.

Иарбоу аамҭа иалагӡаны амбулатор-консультациатә цхыраара рыҭан хнызқьи быжьшәҩык инареиҳаны Аԥсны ауааԥсыра, амбулатортә дкылара рыҭан 3,3 нызқьҩык, астационартә – 450-ҩык рҟынӡа.

Иара убасгьы агоспиталь алабораториаҿ 18 000 рҟынӡа клиникатә ҭҵаара мҩаԥган, урҭ рҟынтәи 5,3 нызқь ПЦР-тест, 2 000 рентгенограмма.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау