Урыстәылатәи аҵараиурҭа азыхиоуп атуризм аганахьала аԥснытәи абитуриентцәа рыдкылара

8
(ирҿыцуп 12:19 22.02.2021)
Аԥсны Атуризм аминистрреи А.С. Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститути Аусеицуразы амеморандум рнапы аҵарҩит.

АҞӘА, жәабран 22 - Sputnik. А.С. Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститут аҟны атуризм ахырхарҭала аԥснытәи абитуриентцәа разыҟаҵара азҵаара алшоны ирбоит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит аинститут апроректор Николаи Королиов.

"Иалшоит ҳҵараиурҭа афилиал Аԥсны иааҳартыр. Иҟоуп астажировка иадҳәалоу азҵаарақәа, аха атуризм аԥснытәи абаза даара иҭбаауп, абри аганахьала Краснодартәи асасааирҭақәеи ҳареи ҳаилацәажәароуп. Избан аԥснытәи астудентцәа иара Шәача инеины аԥышәа зырмоура? Макьаназ арҭ азҵаарақәа рылацәажәароуп ҳазҿу", - ҳәа иҳәеит Королиов.

Иара убасгьы иазгәеиҭеит апрофессионалтә кадрқәа зехьынџьара ишаҭаху. Королиов иҳәеит Аԥсны атуризм аминистрра абри азҵаара хадаратәны ишахәаԥшуа, урыстәылатәи рколлегацәагьы иара анагӡара ишазыхиоу.

Жәабран 21 рзы аамҭала Аԥсны аԥыза-министр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Делба идикылеит Урыстәыла атуризм азы афедералтә агентраҿы иҟоу Ауаажәларратә хеилак аделегациеи уи ахантәаҩы Дмитри Давыденкои.

Аиԥылараҟны иалацәажәан асасдкылара аусхк, атуристцәа рыԥгаԥсара, урҭ ршәарҭадара аиҿкаара, зхаҭабзиара ҳараку асанатор-хәышәтәратә хырхарҭа змоу ахыбрақәа рыргылара, ахырхарҭақәа рҟны акадрқәа разыҟаҵара азҵаара.

Аԥсны атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба адырра ҟаиҵеит атуристтә еилахәыра дуқәеи иареи шеилацәажәоз мышқәак раԥхьа.

Аиҿцәажәарақәа рхыркәшамҭаз Аԥсны Атуризм аминистрреи А.С.Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститути Аусеицуразы амеморандум рнапы аҵарҩит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

8

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны акоронавирус ҩажәаҩык ирыдырбалеит

5
(ирҿыцуп 21:06 24.02.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 12745-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 12097-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 196-ҩык.

АҞӘА, жәабран 24 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 260-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 20-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 49-ҩык, урҭ рахьтә 43-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 16-ҩык, ибжьаратәуп - 14-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 12-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит быжьҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 13-ҩык, Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 14-ҩык апациентцәа.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 12745-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 12097-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 196-ҩык.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

5
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Џьопуа Тҟәарчалтәи аџьармыкьазы: апроект ала иаартны иазгәаҭоуп, аха иаркызар иаҳа еиӷьхон

12
(ирҿыцуп 19:41 24.02.2021)
Тҟәарчалтәи аџьармыкьа аиҳабы Сасрыҟәа Џьопуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аџьармыкьаҿы ицо аргыларатә усурақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Џьопуа Тҟәарчалтәи аџьармыкьа аиҭашьақәыргылара иазкны

"Аремонттә усурақәа ирзоурыжьран иҟоуп 3 миллионки 500 нызқь мааҭи. Урҭ аԥарақәа ҳарзыԥшуп. Апроект ала аџьармыкьа аартны иазгәаҭоуп, аха иаркызар иаҳа еиӷьхон. Уажәы ахәаахәҭразы аџьармыкьахь иааиуа ауаа маҷуп. Иахьықәгыло ыҟаӡам, ақәа леи, асы леи, адәы иқәгылазароуп. Бедиа ибгаз амҩа иахҟьаны аџьармыкьаҿы ахәаахәҭыҩцәа агхеит. Уажәы ауаа адәахьы ихәаахәҭуеит, астолқәа ргыланы ирымоуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Џьопуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы.

12