Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит

24
Жәабран 24 рзы Ацәыргақәҵатә зал аҿы иаартын аиндаҭларахь инагаз аусумҭақәа рцәыргақәҵа.

АҞӘА, хәажәкыра 3 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Амонументалтә ҟазаразы аҳәынҭкомиссиа хәажәкыра 3 рзы Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит, абри атәы иҳәеит Аԥсны Акультура аминистр Гудиса Агрба.

Аусумҭақәа руак, Очамчыра араион ахадара аҿаԥхьа ашҭаҿы ақәыргыларазы ирхиаз акомиссиа ахаҭарнакцәа мап ацәыркит, иҳәеит аминистр.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аусумҭақәа руак

"Аҳәынҭкомиссиа аилатәара аихшьаалақәа рыла иӡбан ари аиндаҭлара ҩ-етапкны еихшазарц. Актәи аетап аҿы иреиӷьқәаз х-проектк алхын – аномерқәа 2, 3, 9. Арҭ апроектқәа аус еиҭарыдулахоит. Аҩбатәи аетап аан иреиӷьу алкаахоит", - иҳәеит аминистр.

Гудиса Агрба иазгәеиҭеит апроектқәа аиҭаусрыдулара рҭахны ишыҟоу, избанзар аиндаҭлара аԥҟарала апроектқәа иазыԥхьагәарҭар ауп абаҟа ахаҭеиԥш акәша-мыкәшатәи аҵакыра арԥшӡарагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гудиса Агрба

"Иҟоуп аусумҭа бзиақәа, аха ашҭа арԥшӡара азыԥхьагәаҭам, иара убасгьы иҟоуп ашҭа аҵакыра аиҭакра азыԥхьагәазҭо аха иара абаҟа ахаҭа азымхара аманы", - иҳәеит аминистр.

Иалху рҟынтәи аусумҭа №3 абаҟа азгәанаҭом, аха аҩбатәи атур аҟны уи аус рҽеихоит. Гудиса Агрба иҳәеит амонументалтә ҟазаразы аҳәынҭкомиссиа хәажәкыра 10 рзы ишеизо, уа иалкаау ах-усумҭак рганахь ала абжьгарақәа шыҟаҵахо.

Агрба иҳәеит апроектқәа рынагӡара аҿҳәара макьана ишалацәажәам, аиааиҩы даналкаахо ашьҭахь атәыла аиҳабыра апроект анагӡара аԥаразоужьра ишалацәажәо.

"Абаҟақәа ҿаҳҵозар, аҟазауаа ишырҳәо ала шықәсыки бжаки, ҩышықәса аамҭа аҭаххоит", - иҳәеит иара.

Аиндаҭлара иалахәуп апроектқәа жәба. Урҭ рҟынтәи ааба Аҟәа атема иадҳәалоуп. Абаҟа ықәыргылахоит Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы. Иара убасгьы абаҟа ықәыргылахараны иҟоуп Очамчыра араион ахадара ахыбра аҿаԥхьа.

Сергеи Багаԥшь ибаҟа апроектқәа рзы аицлабра аартын 2019 шықәса ԥхынгәы 1 азы.

 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Марианна Кубрава
 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Марианна Кубрава
 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит
  © Sputnik / Марианна Кубрава
1 / 6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Аҳәынҭкомиссиа Сергеи Багаԥшь ибаҟа аԥҵаразы аусумҭақәа хԥа алнакааит

Жәабран 24 рзы Ацәыргақәҵатә зал аҿы иаартын аиндаҭларахь инагаз аусумҭақәа рцәыргақәҵа.

Сергеи Багаԥшь диит 1949 шықәса хәажәкыра 4 рзы. 2005 шықәса рзы иара Аԥсны ахадас далхын, 2009 шықәсазы – деиҭалхын. Иԥсҭазаара далҵит лаҵара 29, 2011 шықәса рзы.

24

Џьопуа аҭоурых –культуратә баҟақәа ааха рызҭаз рзы: ҳақәгәыӷуеит рыхдырра аҽаԥсахып ҳәа

4
(ирҿыцуп 09:34 18.04.2021)
Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи реиқәырхара Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит мшаԥы 18 рзы. Ари азҵаара ҳтәылаҿы актуалра ахьынӡамоу атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьопуа Аԥсны аҭоурых –культуратә ҭынха ахьчара иазкны

Аҭоурыхтә баҟақәа Иаку аҭоурых-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа Аԥсны ирыдыркылеит 2015 шықәса ԥхынҷкәынмзазы. Уи аамҭазы уи ианылеит 1535 обиект. Ашьҭахь еиҿкааз аинветаризациа апрограммала даҽа 700 обиект алԥшаан. Хадаратәла урҭ архитектуратә баҟақәа ракәын. Дара аҳәынҭқарра иахьчоит азакәан инақәыршәаны, ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4

Аԥсуа боксиор Саир Качараа Европа Аԥхьахә агаразы алшара иоуит

3
(ирҿыцуп 09:29 18.04.2021)
15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлара мҩаԥысуан мшыԥы 11 -17 рзы, Анапа.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Бадри Есиава. Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит, иигаз аиааира иалнаршоит Европа Аԥхьахә аҿы иқәгылара, абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аспортсмен иазыҟаҵаҩцәа руаӡәк Арнольд Гәыбаз.

"Атурнир аан Саир ԥшьы-еиԥыларак мҩаԥигеит, урҭ зегьы рҿы аиааира игеит. Афинал аҟны еиԥылеит Белгородтәи аспортсмени иареи (Родион Мытник-аред.). Саир иеиндаҭлоз даара иӷәӷәан. Иаԥхьаҟа иизыԥшуп Европа Аԥхьахә аҿы ақәгылара. Саир ҩынтәуп Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игоижьҭеи, аха усҟан урыстәылатәи акоманда Европа Аԥхьахә агаразы имцаӡеит", - иҳәеит Гәыбаз.

© Видео Арнольд Губаз
Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит

Гәыбаз иазгәеиҭеит, ари атурнир ахь иколлегацәеи иареи Нальчикнтәи ишааз, уаҟа абокс азы Урыстәылазегьтәи атурнир мҩаԥыргон, уи иалахәын ԥшьҩык гәдоуҭатәи аспортсменцәа- ахԥатәи аҭыԥ ааникылеит Дамеи Чамагәуа, аҩбатәи-Соломон Папба, Аинар Малиеи Даут Хагәышьи актәи аҭыԥ.

Саир Качараа 15 шықәса ихыҵуеит. Анапа имҩаԥысуаз аицлабрақәа рҟны 60 кьыла рҟынӡа зыкапан наӡо дрыцықәгылон. Аспортсмен дазыҟарҵоит Арнольд Гәыбази Алиас Агрбеи.

3