Авольтҳарак цәаҳәа "Кавкасиони" иамаз аԥхасҭа аарԥшны иаԥырҟәҟәаауп

36
(ирҿыцуп 21:06 07.03.2021)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылантәи дшааз еиԥшҵәҟьа атәыла аиҳабыра алархәны аилатәара мҩаԥигеит.

АҞӘА, хәажәкыра 7 - Sputnik. Авольтҳарак цәаҳәа "Кавкасиони" Қырҭтәыла иахьалсуа иҟалаз аԥхасҭа аҭыԥ аарԥшны иаԥырҟәҟәаауп, уажәтәи аамҭазы ацәаҳәақәа реиҭашьақәыргыларазы аусурақәа цоит, абри атәы лҳәеит Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган аилатәараҿы.

Аслан Бжьаниа Урыстәылантәи дшааз еиԥшҵәҟьа атәыла аиҳабыра алархәны аилатәара мҩаԥигеит, ҳәа аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Озган ахада изеиҭалҳәеит авольтҳарак цәаҳәа "Кавкасиони" авариа иахҟьаны афымцалашара аиуразы атәылаҟны иҟоу аҭагылазаашьа атәы. "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнакцәа вертолиотла авольтҳарак цәаҳәа "Кавкасиони" аԥсуа хәҭа иахьаҵанакуа авариа ахьыҟалаз аԥшааразы ишахыԥрааз лҳәеит. Аԥсны иахьалсуаз ԥхасҭа ҳәа акгьы рымбеит.

Аамҭала Аԥсны аԥыза-министр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Делба еиҭеиҳәеит акоронавирус аламырҵәаразы иҟаҵоу аусқәа ртәы, аоперштаб аиалатәаразы аҽазыҟаҵарақәа шцо, иара убас иҳәеит 2021 шықәсазтәи атәыла абиуџьет адкыларазы адепутатцәеи иареи рыбжьара аконсультациатә еицәажәарақәа шцо.

Аслан Бжьаниа изаамҭанытәиу амедицинатә гәаҭара ахысразы Урыстәыла дыҟан хәажәкыра 3 инаркны 7-нӡа.

36

Џьопуа аҭоурых –культуратә баҟақәа ааха рызҭаз рзы: ҳақәгәыӷуеит рыхдырра аҽаԥсахып ҳәа

5
(ирҿыцуп 09:34 18.04.2021)
Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи реиқәырхара Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит мшаԥы 18 рзы. Ари азҵаара ҳтәылаҿы актуалра ахьынӡамоу атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьопуа Аԥсны аҭоурых –культуратә ҭынха ахьчара иазкны

Аҭоурыхтә баҟақәа Иаку аҭоурых-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа Аԥсны ирыдыркылеит 2015 шықәса ԥхынҷкәынмзазы. Уи аамҭазы уи ианылеит 1535 обиект. Ашьҭахь еиҿкааз аинветаризациа апрограммала даҽа 700 обиект алԥшаан. Хадаратәла урҭ архитектуратә баҟақәа ракәын. Дара аҳәынҭқарра иахьчоит азакәан инақәыршәаны, ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Аԥсуа боксиор Саир Качараа Европа Аԥхьахә агаразы алшара иоуит

3
(ирҿыцуп 09:29 18.04.2021)
15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлара мҩаԥысуан мшыԥы 11 -17 рзы, Анапа.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Бадри Есиава. Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит, иигаз аиааира иалнаршоит Европа Аԥхьахә аҿы иқәгылара, абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аспортсмен иазыҟаҵаҩцәа руаӡәк Арнольд Гәыбаз.

"Атурнир аан Саир ԥшьы-еиԥыларак мҩаԥигеит, урҭ зегьы рҿы аиааира игеит. Афинал аҟны еиԥылеит Белгородтәи аспортсмени иареи (Родион Мытник-аред.). Саир иеиндаҭлоз даара иӷәӷәан. Иаԥхьаҟа иизыԥшуп Европа Аԥхьахә аҿы ақәгылара. Саир ҩынтәуп Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игоижьҭеи, аха усҟан урыстәылатәи акоманда Европа Аԥхьахә агаразы имцаӡеит", - иҳәеит Гәыбаз.

© Видео Арнольд Губаз
Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит

Гәыбаз иазгәеиҭеит, ари атурнир ахь иколлегацәеи иареи Нальчикнтәи ишааз, уаҟа абокс азы Урыстәылазегьтәи атурнир мҩаԥыргон, уи иалахәын ԥшьҩык гәдоуҭатәи аспортсменцәа- ахԥатәи аҭыԥ ааникылеит Дамеи Чамагәуа, аҩбатәи-Соломон Папба, Аинар Малиеи Даут Хагәышьи актәи аҭыԥ.

Саир Качараа 15 шықәса ихыҵуеит. Анапа имҩаԥысуаз аицлабрақәа рҟны 60 кьыла рҟынӡа зыкапан наӡо дрыцықәгылон. Аспортсмен дазыҟарҵоит Арнольд Гәыбази Алиас Агрбеи.

3