Урыстәылатәии аԥснытәии аруаа Аиааира Амш рҽазыҟарҵоит

8
(ирҿыцуп 16:54 11.03.2021)
Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аан игаз Аиааира Амш азы апарад иалахәхараны иҟоу Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ арратә база аруаа акоронавирустә инфекциаҟынтәи алаҵа "Спутник V" рзыҟаҵоуп.

АҞӘА, хәажәкыра 11 - Sputnik. Урыстәылатәи арратә база аруааи Аԥсны атәылахьчара аминистрра аруааи Аиааира Амш рҽеицазыҟарҵоит ҳәа аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Ауснагӡатә мҩаԥысуеит Аибашьра Ду Аиааира Амш 76 шықәса ахыҵра азгәаҭара аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Урыстәылатәи арратә база аруаа шәҩык инарзынаԥшуа Аҟәа амшын аԥшаҳәахь инеит аҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥгаразы. Ара Аԥсны атәылахьчара аминистрра аруааи дареи шьаҿеиқәшәала аицныҟәара мҩаԥыргеит.

Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын абаза арратә оркестр. Аныҳәамш азы иара инанагӡараны иҟоуп арратә аамҭақәа рмаршқәеи арра-патриоттә ашәақәеи.

Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ арратә база аруаа, Аиааира Амш азы апарад иалахәхараны иҟоу зегьы акоронавирустә инфекциаҟынтәи алаҵа "Спутник V" рзыҟаҵоуп.

Есышықәса Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны Аиааира Амш лаҵара 9 рзы Аҟәа имҩаԥыргоит аныҳәатә мҩасра. Ҵыԥх акоронавирустә инфекциа аламырҵәаразы ауснагӡатәқәа аԥыхын.

Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду иалахәын 55 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи. 17,5 нызқьҩык аибашьра адәаҟынтә изыхнымҳәит. 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳарак иаԥсахеит.

8

Џьопуа аҭоурых –культуратә баҟақәа ааха рызҭаз рзы: ҳақәгәыӷуеит рыхдырра аҽаԥсахып ҳәа

4
(ирҿыцуп 09:34 18.04.2021)
Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи реиқәырхара Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит мшаԥы 18 рзы. Ари азҵаара ҳтәылаҿы актуалра ахьынӡамоу атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьопуа Аԥсны аҭоурых –культуратә ҭынха ахьчара иазкны

Аҭоурыхтә баҟақәа Иаку аҭоурых-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа Аԥсны ирыдыркылеит 2015 шықәса ԥхынҷкәынмзазы. Уи аамҭазы уи ианылеит 1535 обиект. Ашьҭахь еиҿкааз аинветаризациа апрограммала даҽа 700 обиект алԥшаан. Хадаратәла урҭ архитектуратә баҟақәа ракәын. Дара аҳәынҭқарра иахьчоит азакәан инақәыршәаны, ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4

Аԥсуа боксиор Саир Качараа Европа Аԥхьахә агаразы алшара иоуит

3
(ирҿыцуп 09:29 18.04.2021)
15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлара мҩаԥысуан мшыԥы 11 -17 рзы, Анапа.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Бадри Есиава. Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит, иигаз аиааира иалнаршоит Европа Аԥхьахә аҿы иқәгылара, абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аспортсмен иазыҟаҵаҩцәа руаӡәк Арнольд Гәыбаз.

"Атурнир аан Саир ԥшьы-еиԥыларак мҩаԥигеит, урҭ зегьы рҿы аиааира игеит. Афинал аҟны еиԥылеит Белгородтәи аспортсмени иареи (Родион Мытник-аред.). Саир иеиндаҭлоз даара иӷәӷәан. Иаԥхьаҟа иизыԥшуп Европа Аԥхьахә аҿы ақәгылара. Саир ҩынтәуп Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игоижьҭеи, аха усҟан урыстәылатәи акоманда Европа Аԥхьахә агаразы имцаӡеит", - иҳәеит Гәыбаз.

© Видео Арнольд Губаз
Аԥсуа боксиор Саир Качараа 15-16 шықәса зхыҵуа рыбжьара абокс ала Урыстәыла Аԥхьахә азы аиндаҭлараҟны аиааира игеит

Гәыбаз иазгәеиҭеит, ари атурнир ахь иколлегацәеи иареи Нальчикнтәи ишааз, уаҟа абокс азы Урыстәылазегьтәи атурнир мҩаԥыргон, уи иалахәын ԥшьҩык гәдоуҭатәи аспортсменцәа- ахԥатәи аҭыԥ ааникылеит Дамеи Чамагәуа, аҩбатәи-Соломон Папба, Аинар Малиеи Даут Хагәышьи актәи аҭыԥ.

Саир Качараа 15 шықәса ихыҵуеит. Анапа имҩаԥысуаз аицлабрақәа рҟны 60 кьыла рҟынӡа зыкапан наӡо дрыцықәгылон. Аспортсмен дазыҟарҵоит Арнольд Гәыбази Алиас Агрбеи.

3