Аԥсны ашәарыцара асезон хыркәшахеит

4
(ирҿыцуп 13:54 17.03.2021)
Аԥсны ашәарыцаратә сезон официалла иаартын 2020 шықәса нанҳәа 15 рзы, ихыркәшахеит 2021 шықәса хәажәкыра 15 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 17 – Sputnik. Аԥсны ашәҟәы иҭагало ашәарыцацәа рхыԥхьаӡара 3-4 нызқьҩык рҟынӡа инаӡоит ҳәа иҳәеит Аԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи Реилазаара анапхгара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа арадио Sputnik аинтервиу аҭо.

"Ауаҩы Аԥсны аҵакыраҿы дшәарыцар иҭахызар адокументқәа роуразы проблема ыҟам. Аха ирыцҳароу зегьы усеиԥш рхы мҩаԥыргар рҭахӡам. Ирацәаҩуп абџьар амазаараз азин, ашәарыцаразы азин ҟазҵо адокументқәа еиқәызмыршәо", - иҳәеит иара.

Кәыҵниа иажәақәа рыла ашәарыцараҿы иара аамҭа уқәныҟәалароуп, ааԥыни аԥхыни ашәарыцара ҟалом.

"Уи аамҭазы ашәарах, аԥсаатә ҿиоит. Аекологиатә маҵзура ари хылаԥшра анаҭоит аха ишахәҭаҵәҟьоу ахылаԥшразы рымчқәа еизхом", - иҳәоит Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.

Иара убасгьы дазааҭгылеит зыжәла маҷу ашәарах рзышәарыцара азин шыҟам, аха уи ашьақәыргылара акыр ишыуадаҩу.

"Иакәым ҟазҵо ауаҩы иара аҭыԥ аҿы дақәукыроуп. Асеиԥш зхы мҩаԥызго ауаа аҭакԥхықәра иацәцарц ирылшо ҟарҵоит. Иахәҭаны иҟоу ашәарыцаратә маҵзура аҟазаара, аусзуҩцәа иахәҭоу азинқәеи амыругақәеи рыманы абри аус аԥдырҟәҟәааларц", - иҳәеит иара.

Ҳаџьараҭ Кәыҵниа иҳәеит аамҭа-аамҭала аинтернет аҿы ишцәырҵло афотосахьақәа, зыҟны ауаа ззин ыҟам абџьар, иаҳҳәап автомат, ала ишәарыцо.

"Аҳәынҭқарра иахьазы апроблема рацәа иамоу ухы иархәаны ишабалак ҳәа аԥхасҭа аҟаҵара ҟалом. Ахдырра умазароуп. Ҳара лассы-лассы ашәарыцацәа рахь ателехәаԥшра, арадио рыла ааԥхьара ҟаҳҵоит, аха уи лҵшәа дук аанарԥшуам", - иҳәоит Кәыҵниа.

Иара иажәақәа рыла аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы ицәырҵыз апестицидқәа рхархәара аԥсаатә ахыԥхьаӡара дырмаҷит.

"Иарбанызаалак ахимиатә маҭәашьар аԥхасҭа ҟанаҵоит зыԥсы ҭоу рзы. Азеиԥш екологиаз ҳәарада хра амам", - иҳәоит иара.

Кәыҵниа иара убасгьы дазааҭгылеит ареспубликаҿы абгақәа рырацәахара апроблема.

"Ақыҭақәа ныжьны ақалақь ахь ииасыз рацәаҩуп. Абнатә ԥстәқәа мшәо ақыҭақәа ирылалеит. Анхацәа аԥхасҭа ду рырҭоит, аҩнтәы ԥстәқәа, аԥсаатә ндырҵәоит", - иҳәоит иара.

Ақыҭауаа аилазаарахь аҳәара руеит ацхырааразы.

"Ацхыраара аауеит аха иазхоны иҟам. Апроблемақәа рацәоуп. Аиҳарак апроблема дууп Мрагыларатәи ареспублика ахәҭаҿы. Уа ақыҭақәа рҿы ауаа еиҳа имаҷуп, иҟоуп икажьу ақьаԥҭақәа, иблу ақыҭақәа", - иҳәоит Кәыҵниа.

Аԥсны рышьра ҟалоит: абӷаџьма, ақәасаб, абынҳәа, амшә, абга, абгалаџ. Азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану рышьра. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкә, ишәаҳәо аҵарақәа. Иара убасгьы ашәарыцара ҟалом аҳәырԥсаррақәа, амилаҭтә паркқәа, ааглыхратә зонақәа рҟны, ақалақьқәа рыкәша-мыкәша.

Ашәарыцаҩ данҭыҵуа имазароуп хышәҟәык: ҳаилазаараҟынтәи ашәарыцаратә билеҭ, ашәақь аныҟәгаразы Аԥсны ААР аҟынтәи аршаҳаҭга, иара убас аҳәынҭбаџь шшәоу азы алицензиа.

4

Ахра Аҩӡба лаҵара 5 рҟынӡа дшыбаандаҩыц даанхоит

1
(ирҿыцуп 13:20 14.04.2021)
Мшаԥы 2 рзы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Ахра Аҩӡба лаҵара 5 рҟынӡа ибаандаҩра аҿҳәара иацнаҵеит.

АҞӘА, мшаԥы 14– Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә коллегиа Аҟәатәи ақалақьтә еизара Ахра Аҩӡба лаҵара 5 рҟынӡа ибаандаҩра аҿҳәара иахьацнаҵаз азы ахьчаратә ган Иреиҳаӡоу аӡбарҭахь инанашьҭыз ашшыԥхьыӡ иақәшаҳаҭымхеит.

Ахра Аҩӡба даанкылан хәажәкыра 4 рзы. Азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа хәажәкыра 4 рзы Ахра Аҩӡба дахьынхоз аҩнаҟны иаадырԥшит иҵәахыз абџьар, аџьаԥҳаны, ахархәага ҷыдақәа, арадиодырраҭара мҩаԥызго ашьақәгылақәа. Ашьаус хацыркын уаанӡа еиқәшаҳаҭханы абџьари аџьаԥҳани азакәаншьаҭа рымамкәа раахәара, рыҵәахра, рымҩангара, рныҟәгара ахьымҩаԥыргоз азы.

Хәажәкыра 7 рзы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Ахра Аҩӡбеи ихьчаҩцәа: Талех Гасанов, Аслана Гуатижев, Андреи Локтионов, Станислав Культа мызкы – мшаԥы 5 рҟынӡа ҭакрала ирхыргарц аӡбамҭа аднакылеит.

Мшаԥы 1 азы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Станислав Культа, Андреи Локтионов, Аслан Гуатижев рырбаандаҩратә ҿҳәара аҽа мызкы ацнаҵеит, 2021 шықәса лаҵара 4 аҟынӡа. Убри аан аус аҽа лахәылак – Талех Гасанов иганахь ала Апрокуратура хада азыҳәа иақәшаҳаҭымхеит.

Мшаԥы 2 рзы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Ахра Аҩӡба лаҵара 5 рҟынӡа ибаандаҩра аҿҳәара иацнаҵеит.

1
Атемақәа:
Ахра Аҩӡба иаанкылара

Аԥсны афымцарцәара аграфик ԥсахуп

3
(ирҿыцуп 12:43 14.04.2021)
Аԥсны Урыстәылантәи алашара аиуеи 2020 шықәса ԥхынҷкәынаахыс, ЕгрыГЕС аремонт азы иааныркылаанӡа.

АҞӘА, мшаԥы 14 - Sputnik. Иахьазы Аԥсны аҵакыраҿы иалагалоу алашара арцәара аграфик ԥсахуп абзазаратә обиектқәа еиҳа иҭышәынтәаланы русуразы ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".

Аԥкыратә схема шыҟаз иаанхоит: сааҭк ҽынла, ҩ-сааҭк – уахынла идырцәалоит.

  • Астанциа маҷқәа: Аҟәа-2, Афон, Мҵара, Дәрыԥшь, Гәдоуҭа-ахара Т-2, Гал-110, Гал-35, Барӷьаԥ, Отобаиа, Тҟәарчал ГРЕС, Аҟәа-220 - 01:00 - 03:00; 13:00 - 14:00;
  • Астанциа маҷқәа: Очамчыра-ахара, Очамчыра-2, Мықә, Кәачара, Уарча, Дранда, Агәыӡера, Синоп, Баслаҭ, Ҵабал, Гәдоуҭа-ахара Т-1, Гәдоуҭа-110, Лыхны, Мысра-ахара, Мысра - 03:00 - 05:00; 14:00 - 15:00;
  • Астанциа маҷқәа: Аҟәа-1, ИЕПит, Пицунда, Алаҳаӡы, Бзыԥ-220, Чегал, Переброска, Рухски Карьер - 05:00 - 07:00; 15:00 - 16:00;
  • Астанциа маҷқәа: Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3, Цандрыԥшь-ахара, Гьиачрыԥшь - 03:00 - 05:00; 15:00 - 16:00.

Мшаԥы 8рзы урыстәылатәи аган Аԥсныҟа иаауа алашарамчра алимит ҳәаақәнаҵеит 7 миллион киловатт-сааҭ ҳәа. Убри аан ареспублика иаҭахны иҟоуп 9,6 миллион киловатт-сааҭ ҳәа азгәарҭоит "Амшынеиқәафымцамч" аҿы.

3
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа