Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан иҟалаз аԥжәара иахҟьаны ахаҵа дҭахеит

81
(ирҿыцуп 15:57 25.03.2021)
Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан аԥжәара ҟалеит хәажәкыра 25 асааҭ 7:00-8:00 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 25 – Sputnik, Бадри Есиава. Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан иҟалаз аԥжәара иахҟьаны ахаҵа бырг дҭахеит ҳәа Sputnik акорреспондент иалҳәеит ақыҭа Ӷәада ахада Циала Ашәԥҳа.

"Аԥҳә лбааигон. Амина акәуу аграната акәуу ак иҵаԥжәеит. Уи атәы АҶА аусзуҩцәа еиҳа ирдыруеит. Иара д-Џьопуоуп. Ҷлоуи Ӷәадеи ақыҭақәа рҳәааҿы дынхон. 80-шықәса ихыҵуан",- лҳәоит лара.

Ҷлоу ақыҭан аԥжәара ҟалеит хәажәкыра 25 асааҭ 7:00-8:00 рзы. Еиҳа инарҭбаау информациа макьаназ иҟам.

Ҷлоу ақыҭа ахада Аслан Сангәлиа ишьақәирӷәӷәеит ахаҵа аԥжәара иахҟьаны дышҭахаз, аха иҟалаз шыҟалаҵәҟьаз издырам. Иара иажәақәа рыла аҭыԥ аҿы АҶА аусзуҩцәа неины иҟоуп, ирзыԥшуп АШәМ аусзуҩцәа раара.

81

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

7
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

7
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10